Søgeresultat


Søgningen fandt 1321 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1368 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1388 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1387 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vilkår om miljø, natur og sundhed i forbindelse med godkendelse m.v. efter lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1386 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 13/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
(PRTR-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1092 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Administrationsbekendtgørelse for MUDP-programmet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1091 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen
(Forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1287 af 04/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 16/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 979 af 05/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 683 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 658 af 18/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 644 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1552 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1217 af 11/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 803 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 456 af 25/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi
(Miljøteknologibekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1449 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1444 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg, hvor der fremstilles titandioxid
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 170 af 22/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af methylbromid til jorddesinfektion
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 131 af 10/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 38 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
(Udsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 36 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstilling og informationsformidling med genetisk modificerede organismer
(Udstillingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 34 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer (Cartagena-protokollen om biosikkerhed) og om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer
(Cartagenabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 189 af 07/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse af forretningsorden for rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 96 af 04/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1394 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1052 af 03/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om godtgørelse i forbindelse med indsamling og genanvendelse af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 447 af 23/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1205 af 03/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1040 af 20/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Virksomhedsordningen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 858 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 856 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 855 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 854 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 853 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 787 af 15/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 226 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 225 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 954 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 402 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1516 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om miljøregulering i erhvervszoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1436 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område som følge af kommunalreformen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1431 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1429 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved opdræt af fisk i fersk- og saltvand
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>