Søgeresultat


Søgningen fandt 1229 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 787 af 15/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 226 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 225 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 954 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 402 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1516 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om miljøregulering i erhvervszoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1436 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område som følge af kommunalreformen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1431 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1429 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved opdræt af fisk i fersk- og saltvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 284 af 03/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende vaske- og rengøringsmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 13/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 159 af 05/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer i vandmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 820 af 29/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser
(POP-stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 624 af 30/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 14 af 14/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om emballage til øl og læskedrikke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 650 af 29/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 09/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
(Benzinstationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 630 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af visse kategorier af skibe fra reglerne i kapitel 5 i lov om beskyttelse af havmiljøet (kloakspildevand).
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 620 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til bortskaffelse af spildolie
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 94 af 04/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af dato for konstatering af forurening fra visse olietanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 830 af 30/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 34 af 19/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Miljømærkenævnet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 86 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Elsegårde, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 85 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 16/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 223 af 05/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold af cadmium i fosforholdig gødning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 792 af 15/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af asbest til luften fra industrielle anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 747 af 01/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Vidåen mellem Højer Sluse og Vidåslusen samt en 250 m strækning vest herfor under de for ferske vande gældende retsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 600 af 18/09/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af genanvendelsesemballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 563 af 16/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod udledning af kloakspildevand fra visse kategorier af skibe i Flensborg Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 311 af 26/06/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udgrøftning og dræning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 571 af 29/11/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 394 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra visse havanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 428 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af oliejournal
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 427 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af kontrolsystemer til forebyggelse af olieforurening fra fiskeskibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 328 af 08/07/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 289 af 22/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 144 af 14/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 358 af 08/07/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om Prøvningsudvalget for olietanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 154 af 06/04/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om punktudsugningsanlæg for håndslibemaskiner i autolakererier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 214 af 22/05/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om skiltning i møntrenserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 395 af 13/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Tryggelev nor og Salme nor under de for ferske vande gældende retsregler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 487 af 01/10/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af den nordiske miljøbeskyttelseskonvention
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 28/01/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder. (Sager vedrørende atomenergi m.v.)
Statsministeriet
BEK nr 574 af 20/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 460 af 13/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (ministeriet for forureningsbekæmpelse)
Statsministeriet
BEK nr 278 af 27/06/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 324 af 18/09/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Rands fjord under de for ferske vande gældende regler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1240 af 06/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 12, nr. 1 og 4, og § 13 i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 911 af 17/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.).
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>