Søgeresultat


Søgningen fandt 1285 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 456 af 25/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi
(Miljøteknologibekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1449 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1444 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg, hvor der fremstilles titandioxid
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1306 af 17/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 170 af 22/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af methylbromid til jorddesinfektion
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 131 af 10/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 38 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
(Udsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 36 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstilling og informationsformidling med genetisk modificerede organismer
(Udstillingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 34 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer (Cartagena-protokollen om biosikkerhed) og om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer
(Cartagenabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 189 af 07/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse af forretningsorden for rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 96 af 04/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1394 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1052 af 03/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om godtgørelse i forbindelse med indsamling og genanvendelse af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 447 af 23/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1205 af 03/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1040 af 20/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Virksomhedsordningen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 858 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 856 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 855 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 854 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 853 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 787 af 15/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 226 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 225 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 954 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 402 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1516 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om miljøregulering i erhvervszoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1436 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område som følge af kommunalreformen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1431 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1429 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved opdræt af fisk i fersk- og saltvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 284 af 03/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende vaske- og rengøringsmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 13/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 159 af 05/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer i vandmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 820 af 29/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser
(POP-stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 624 af 30/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 14 af 14/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om emballage til øl og læskedrikke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 650 af 29/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 09/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
(Benzinstationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 630 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af visse kategorier af skibe fra reglerne i kapitel 5 i lov om beskyttelse af havmiljøet (kloakspildevand).
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 620 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til bortskaffelse af spildolie
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 94 af 04/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af dato for konstatering af forurening fra visse olietanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 830 af 30/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 34 af 19/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Miljømærkenævnet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 86 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Elsegårde, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 85 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 16/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 223 af 05/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold af cadmium i fosforholdig gødning
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>