Søgeresultat


Søgningen fandt 1285 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 792 af 15/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af asbest til luften fra industrielle anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 747 af 01/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Vidåen mellem Højer Sluse og Vidåslusen samt en 250 m strækning vest herfor under de for ferske vande gældende retsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 600 af 18/09/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af genanvendelsesemballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 563 af 16/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod udledning af kloakspildevand fra visse kategorier af skibe i Flensborg Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 311 af 26/06/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udgrøftning og dræning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 394 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra visse havanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 428 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af oliejournal
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 427 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af kontrolsystemer til forebyggelse af olieforurening fra fiskeskibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 328 af 08/07/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 289 af 22/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 358 af 08/07/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om Prøvningsudvalget for olietanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 154 af 06/04/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om punktudsugningsanlæg for håndslibemaskiner i autolakererier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 214 af 22/05/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om skiltning i møntrenserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 395 af 13/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Tryggelev nor og Salme nor under de for ferske vande gældende retsregler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 487 af 01/10/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af den nordiske miljøbeskyttelseskonvention
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 28/01/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder. (Sager vedrørende atomenergi m.v.)
Statsministeriet
BEK nr 574 af 20/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 460 af 13/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (ministeriet for forureningsbekæmpelse)
Statsministeriet
BEK nr 278 af 27/06/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 324 af 18/09/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Rands fjord under de for ferske vande gældende regler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1240 af 06/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 12, nr. 1 og 4, og § 13 i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 911 af 17/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.).
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 14/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1146 af 17/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 14 i lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 477 af 31/10/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, i lov nr. 107 af 29. marts 1978 om ændring af lov om miljøbeskyttelse samt om opkrævning af bidrag til spildevandsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 14009 af 31/12/1983 - Gældende
Vejledende retningslinier for konstruktion af overjordiske ståltanke med rumindhold indtil 200 m3 til opbevaring af de i §1 i bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie m.v. omhandlede mineral olieprodukter (vejledning nr. 4) Resume
Miljø- og Fødevareministeriet
REG nr 23 af 20/07/1984 - Gældende
Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens § 12
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 52 af 17/05/1985 - Gældende
Meddelelse om undersøgelsesmetoder ved anmeldelse af kemiske stoffer.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 9048 af 31/01/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sammenlægning af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 6 af 07/01/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tillæg til cirkulære af 1. september 1977 om olieaffald (til samtlige kommunalbestyrelser)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14011 af 11/06/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om optagning af afskåret grøde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 96 af 04/09/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af ældre affaldsforbrændingsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 36 (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14005 af 15/07/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 160 af 10/10/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om etablering af jordvarmeanlæg.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 15 af 04/02/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende administration af bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol med oplag af olie m.v. (olietankbekendtgørelsen). Til samtlige kommunalbestyrelser.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 58 af 24/11/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende etablering af et vagtberedskab i de amtskommunale tekniske forvaltninger med henblik på bekæmpe,se af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14001 af 20/03/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kontakt mellem miljømyndighederne og luftfartsmyndighederne ved behandlingen af godkendelses - eller klagesager vedrørende lufthavne og flyvepladser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14003 af 21/11/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ikrafttræden af ændringer af miljøbeskyttelseslovens § 27 vedrørende afholdelse og fordeling af udgifter ved etablering og drift af spildevandsanlæg, jfr. lov nr. 107 af 29. marts 1978.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 37 af 22/12/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af naturfredningsloven og ny lov om vandforsyning m.v. (Til samtlige formænd for landvæsensnævnene, landvæsenskommissionerne og overlandvæsenskommissionerne) *)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14003 af 02/12/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning af miljøstyrelsen om behandling af spildevandsplaner, -udledningstilladelser m.v. Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 153 af 22/07/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om administrationen af sager om afledning af vand fra veje. (* 1) (Til kommunalbestyrelser og amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner.)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 69 af 29/03/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afholdelse og fordeling af udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 27. (Til kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner)
Miljø- og Fødevareministeriet
SKR nr 56 af 11/05/1983 - Gældende
Skrivelse om henlæggelse af beføjelser i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet (til Statens Skibstilsyn)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9687 af 07/07/2017 - Gældende
Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9627 af 06/07/2017 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9320 af 31/03/2017 - Gældende
Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9019 af 11/01/2017 - Gældende
Vejledning om B-værdier
(B-værdivejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9574 af 21/06/2016 - Gældende
Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9400 af 03/02/2016 - Gældende
Vejledning om ekstern støj ved midlertidige opholdssteder til flygtninge - Regulering af støj fra virksomheder m.v. og støjafskærmning i forbindelse med etablering af midlertidige opholdssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9473 af 25/08/2010 - Gældende
Vejledning fra Miljøstyrelsen
Anvendelse af affald til jordbrugsformål

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>