Søgeresultat


Søgningen fandt 1327 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 415 af 13/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 159 af 05/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer i vandmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 820 af 29/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser
(POP-stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 624 af 30/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 14 af 14/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om emballage til øl og læskedrikke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 650 af 29/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 09/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
(Benzinstationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 630 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af visse kategorier af skibe fra reglerne i kapitel 5 i lov om beskyttelse af havmiljøet (kloakspildevand).
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 620 af 27/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til bortskaffelse af spildolie
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 94 af 04/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af dato for konstatering af forurening fra visse olietanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 830 af 30/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 34 af 19/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Miljømærkenævnet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 86 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Elsegårde, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 85 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 16/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 223 af 05/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold af cadmium i fosforholdig gødning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 792 af 15/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af asbest til luften fra industrielle anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 747 af 01/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Vidåen mellem Højer Sluse og Vidåslusen samt en 250 m strækning vest herfor under de for ferske vande gældende retsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 600 af 18/09/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af genanvendelsesemballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 563 af 16/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod udledning af kloakspildevand fra visse kategorier af skibe i Flensborg Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 311 af 26/06/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udgrøftning og dræning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 394 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra visse havanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 428 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af oliejournal
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 427 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af kontrolsystemer til forebyggelse af olieforurening fra fiskeskibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 328 af 08/07/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 289 af 22/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 358 af 08/07/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om Prøvningsudvalget for olietanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 154 af 06/04/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om punktudsugningsanlæg for håndslibemaskiner i autolakererier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 214 af 22/05/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om skiltning i møntrenserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 395 af 13/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Tryggelev nor og Salme nor under de for ferske vande gældende retsregler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 487 af 01/10/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af den nordiske miljøbeskyttelseskonvention
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 28/01/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder. (Sager vedrørende atomenergi m.v.)
Statsministeriet
BEK nr 460 af 13/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (ministeriet for forureningsbekæmpelse)
Statsministeriet
BEK nr 278 af 27/06/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 324 af 18/09/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Rands fjord under de for ferske vande gældende regler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 83 af 31/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 9, nr. 2, i lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 911 af 17/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.).
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 14/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1146 af 17/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 14 i lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 477 af 31/10/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, i lov nr. 107 af 29. marts 1978 om ændring af lov om miljøbeskyttelse samt om opkrævning af bidrag til spildevandsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 14009 af 31/12/1983 - Gældende
Vejledende retningslinier for konstruktion af overjordiske ståltanke med rumindhold indtil 200 m3 til opbevaring af de i §1 i bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie m.v. omhandlede mineral olieprodukter (vejledning nr. 4) Resume
Miljø- og Fødevareministeriet
REG nr 23 af 20/07/1984 - Gældende
Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens § 12
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 52 af 17/05/1985 - Gældende
Meddelelse om undersøgelsesmetoder ved anmeldelse af kemiske stoffer.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 9048 af 31/01/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sammenlægning af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 6 af 07/01/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tillæg til cirkulære af 1. september 1977 om olieaffald (til samtlige kommunalbestyrelser)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14011 af 11/06/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om optagning af afskåret grøde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 96 af 04/09/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af ældre affaldsforbrændingsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 36 (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14005 af 15/07/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 160 af 10/10/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om etablering af jordvarmeanlæg.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 15 af 04/02/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende administration af bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol med oplag af olie m.v. (olietankbekendtgørelsen). Til samtlige kommunalbestyrelser.
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>