Søgeresultat


Søgningen fandt 1229 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
CIR nr 14014 af 02/12/1986 - Gældende
Cirkulære om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Til samtlige amtsråd (hovedstadsrådet) og kommunalbestyrelser)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 191 af 05/12/1983 - Gældende
Cirkulære om ændring af bekendtgørelse om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning samt om grundvandsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 179 af 10/11/1983 - Gældende
Cirkulære om ændring af bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsanlæg og med forurening af vandområder. (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd samt Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 210 af 16/12/1982 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 135 af 21/08/1980 - Gældende
Cirkulære om ændring af bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 32 af 20/02/1979 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om miljøbeskyttelse m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1Æ nr 51282 af 04/12/1987 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære af 14. oktober 1976 om kemikalieaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 60215 af 31/12/1981 - Gældende
Vejledning om lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 26 af 07/02/1995 - Gældende
Cirkulære om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb (Til samtlige statslige institutioner og statsejede eller statskontrollerede virksomheder)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 14015 af 18/06/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forlængelse af generel call-in af genteknoligisk produktion Nr 14015 af 18/06/1990
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 102 af 01/09/1988 - Gældende
Cirkulære om regnskaber over og revision af administrationen af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 14013 af 19/12/1986 - Gældende
Cirkulære om stop for ulovlige udledninger inden 1. maj 1987 (til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 122 af 14/10/1986 - Gældende
Cirkulære om begrænsning af svovlindhold i brændsel til fyrings- og transportformål (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 14003 af 15/08/1986 - Gældende
Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner Til samtlige politimestre og politidirektøren i København
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 136 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om miljøregler for dyrehold og husdyrgødning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 135 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om pelsdyrfarme (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 14001 af 01/08/1985 - Gældende
Cirkulære om nitratholdige gødningsstoffer (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 35 af 25/03/1985 - Gældende
Cirkulære om kortlægning af og redegørelse for affaldsbortskaffelsen (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser og Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 21 af 26/02/1985 - Gældende
Cirkulære om vandløbsloven (Til kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 7 af 16/01/1985 - Gældende
Cirkulære om bortskaffelse af slam fra spildevandsrensningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 159 af 10/10/1984 - Gældende
Cirkulære om recipientkvalitetsplanlægning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 14001 af 08/12/1983 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af slagger og flyveaske (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 15 af 04/02/1983 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet. Begrænsning af kloakeringer i sommerhusområder m.v. (Til samtlige kommunalbestyreler og amtsråd samt Hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 64 af 28/02/1980 - Gældende
Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 63 af 25/02/1980 - Gældende
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 188 af 01/09/1977 - Gældende
Cirkulære om olieaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 212 af 14/10/1976 - Gældende
Cirkulære om kemikalieaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 164 af 13/08/1976 - Gældende
Cirkulære om ophør af landvæsensretternes behandling af sager om afledning af spildevand m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsens- og overlandvæsenskommissioner)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 107 af 15/05/1974 - Gældende
Cirkulære om miljøbeskyttelsesloven. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 94 af 17/04/1974 - Gældende
Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14000 af 17/02/1988 - Historisk
Datasammenskrivning om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14003 af 22/06/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14011 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om vandløb (Vandløbsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14009 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14006 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om begrænsning af svovlindhold m.v. i brændsel.
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14001 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Havmiljøloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1191 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1190 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 442 af 13/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 434 af 13/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1036 af 18/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Miljøoplysningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 895 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 868 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 867 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 916 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 840 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 849 af 24/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 879 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 878 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 869 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>