Søgeresultat


Søgningen fandt 1285 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 680 af 08/06/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 150 af 07/02/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Nedsættelse af miljøbidrag)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 457 af 25/05/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 537 af 29/04/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, om vilkår for etablering og drift og om sagsbehandling)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 742 af 25/06/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning
(Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 87 af 28/01/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digital indberetning på dækordningen m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1629 af 26/12/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
(Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 489 af 21/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemikalier
(Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 277 af 19/03/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 446 af 23/05/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love
(Implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt tilladelses-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 161 af 28/02/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemikalier
(Gennemførelse af EU-regler om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt samt skærpede regler om håndhævelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 294 af 11/04/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love
(Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1387 af 14/12/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af EU-regler om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Forlængelse af visse databeskyttelsesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1270 af 16/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljø og genteknologi
(Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 513 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love
(Ny organisering af affaldssektoren)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 251 af 31/03/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udarbejdelse af grønt regnskab m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 97 af 10/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse
(Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 509 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1571 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love
(Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1570 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.)

(Miljøzoneloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 508 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for person- og varebiler)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 505 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljømærkning)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 244 af 27/03/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Overførelse af kompetence i forbindelse med klassificering af skibe som affald m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 572 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Godkendelse af affaldsgrundlag ved nye affaldsforbrændingsanlæg og udvidelser af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 385 af 25/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for elektronikskrot m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 310 af 02/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Gennemførelse af direktiv om Århuskonventionen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 309 af 02/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktiv om Århuskonventionen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 314 af 05/05/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Bemyndigelse til implementering af støjdirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 220 af 31/03/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljøgodkendelse m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 189 af 24/03/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Udbud af bestemte brændstofkvaliteter)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 441 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Implementering af Rotterdamkonventionen m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 296 af 30/04/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Revurdering af godkendelser m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 260 af 08/05/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Certificering m.v. af mæglere og formidlere af affaldshandler over grænserne)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 475 af 07/06/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1273 af 20/12/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 447 af 31/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af visse miljølove
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 316 af 05/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om sikkerhed til søs
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 315 af 05/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 256 af 12/04/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1109 af 29/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1105 af 29/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 374 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 373 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 369 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 424 af 10/06/1997 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod besiddelse og strengere straf)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 22/05/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter (Beslutning om afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter hos amtsrådene)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1087 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbudsprocedure)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1111 af 21/12/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter (Videreførelse af frikommuneforsøg for Københavns Amt)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1112 af 22/12/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Tilskud til bortskaffelse af spildolie)
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>