Søgeresultat


Søgningen fandt 92 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Status (Gældende/Historisk): Gældende
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Naturstyrelsen 1|2 >

 
LBK nr 1583 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1532 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1581 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1501 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1500 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Erhvervsministeriet
LBK nr 949 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 633 af 07/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
(Betalingsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 427 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 538 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 56 af 27/01/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1631 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1461 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 902 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
(Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 645 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om kolonihaver
(Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 61 af 29/01/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb
(Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1149 af 11/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 578 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Miljømål, servicemål, vedvarende energi)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1518 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om Den Danske Naturfond
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1375 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1225 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 812 af 18/07/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
(Frist for valg)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 827 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 334 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 342 af 08/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vandområdedistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 148 af 24/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 86 af 28/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1729 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1727 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for statslige vådområdeprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1784 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1779 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1716 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1765 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Helleholm Vejle Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1764 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1763 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Basnæs Nor Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1762 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1302 af 12/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i henhold til skovloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 696 af 22/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 108 af 29/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 61 af 23/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1327 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1590 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
Erhvervsministeriet
BEK nr 788 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 684 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 418 af 28/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK
Erhvervsministeriet
BEK nr 119 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1597 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1260 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 660 af 06/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til en større virksomhed (Bestseller) i Brande med særlig erhvervsmæssig betydning
Erhvervsministeriet 1|2 >