Søgeresultat


Søgningen fandt 109 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Dokumenttype: Cirkulære (1 sp), Cirkulære (2 sp), Ændr.cirkulære (1 sp), Ændr.cirkulære (2 sp)
Status (Gældende/Historisk): Gældende
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Ressortministerium: Skatteministeriet 1|2|3 >

 
CIR nr 140 af 27/11/2003 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om lov om en børnefamilieydelse
Skatteministeriet
CIR nr 128 af 16/08/1999 - Gældende
Cirkulære om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven, skattekontrolloven og lov om en arbejdsmarkedsfond (Investeringsforeninger og fremrykket afregning af kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag)
Skatteministeriet
CIR nr 101 af 26/06/1998 - Gældende
Cirkulære om ændring af momsloven (Delvis momsfradragsret for billeasing m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 82 af 27/05/1998 - Gældende
Cirkulære om ændring af ligningsloven (Ophævelse af fradragsretten for udgifter til bestikkelse)
Skatteministeriet
CIR nr 108 af 04/07/1997 - Gældende
Cirkulære om ændring af momsloven og lønsumsafgiftsloven (telekommunikationsydelser m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 14 af 15/01/1997 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om personskatteloven
Skatteministeriet
CIR nr 133 af 19/08/1996 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om beskatning af goodwill m.v.
Skatteministeriet
CIR nr 198 af 04/12/1991 - Gældende
Cirkulære om ændringer i afskrivningsloven, fusionsskatteloven, personskatteloven, selskabsskatteloven og virksomhedsskatteloven
Skatteministeriet
CIR nr 43 af 19/03/1991 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
Skatteministeriet
CIR nr 237 af 30/12/1987 - Gældende
Cirkulære om ændring af forskellige skattelove (Skatteflugt)
Skatteministeriet
CIR nr 114 af 11/10/1985 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om stempelanholdelse. (Til de anholdelsespligtige myndigheder).
Skatteministeriet
CIR nr 55 af 29/05/1985 - Gældende
Cirkulære om ændring af afskrivningsloven (skibe)
Skatteministeriet
CIR nr 42 af 09/04/1985 - Gældende
Cirkulære om ændring af Artikel 21, stk. 4, i overenskomst af 11. oktober 1977 med Republikken Korea til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat
Skatteministeriet
CIR nr 134 af 10/08/1981 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)
Skatteministeriet
CIR nr 89 af 15/04/1977 - Gældende
Cirkulære om ændringer i stempelloven.
Skatteministeriet
CIR nr 51 af 22/03/1973 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)
Skatteministeriet
CIR1Æ nr 9054 af 04/02/2015 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning
Skatteministeriet
CIR nr 22 af 27/03/2006 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer
Skatteministeriet
CIR nr 17 af 01/03/2002 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
CIR nr 1 af 02/01/2001 - Gældende
Cirkulære om fri bil og hovedaktionærers med fleres personalegoder og udbytter
Skatteministeriet
CIR nr 153 af 10/10/2000 - Gældende
Cirkulære om ændring af pensionsbeskatningsloven (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 147 af 06/09/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 452 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige skattelove
Skatteministeriet
CIR nr 130 af 28/06/2000 - Gældende
Cirkulære om kildeskattelovens § 48 E
Skatteministeriet
CIR nr 83 af 09/06/2000 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære nr. 64 af 21/5 1984 om beskatning af renter af forsikringsbeløb, der er omfattet af arveafgiftslovens § 5 a)
Skatteministeriet
CIR nr 77 af 30/05/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 74 af 30/05/2000 - Gældende
Cirkulære om aktiekøberetter til medarbejdere m.v.
Skatteministeriet
CIR nr 69 af 03/05/2000 - Gældende
Skatteministeriets cirkulære om lov nr. 170 af 15. marts 2000 om ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven
Skatteministeriet
CIR nr 45 af 28/03/2000 - Gældende
Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter
Skatteministeriet
CIR nr 44 af 28/03/2000 - Gældende
Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill
Skatteministeriet
CIR nr 39 af 21/03/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven
Skatteministeriet
CIR nr 29 af 24/02/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 874 af 3. december 1999 om ændring af forskellige skattelove (kildeartsbegrænsede tab ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.m.)
Skatteministeriet
CIR nr 14 af 27/01/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Skatteministeriet
CIR nr 207 af 23/12/1999 - Gældende
Cirkulære om lov om skattefri virksomhedsomdannelse
Skatteministeriet
CIR nr 199 af 16/12/1999 - Gældende
Cirkulære om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv. (Objektiveringer, justeringer af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.) ved lov nr. 166 af 24. marts 1999
Skatteministeriet
CIR nr 142 af 17/09/1999 - Gældende
Cirkulære om Lov om ændring af vurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Mindre ejendomme i landzone m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 135 af 02/09/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 1026 af 23. december 1998 om ændring af forskellige skattelove
Skatteministeriet
CIR nr 123 af 28/07/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 388 af 2. juni 1999 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven og kommuneskatteloven
Skatteministeriet
CIR nr 99 af 28/06/1999 - Gældende
Cirkulære om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning
Skatteministeriet
CIR nr 101 af 25/06/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 143 af 17. marts 1999 om ændring af boafgiftsloven og pensionsbeskatningsloven
Skatteministeriet
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
Skatteministeriet
CIR nr 223 af 17/11/1998 - Gældende
Cirkulære om selskabsskattelovens § 17, stk. 2 Beregning af datterselskabslempelse Ændret beregning af datterselskabsbrøken
Skatteministeriet
CIR nr 219 af 28/10/1998 - Gældende
Cirkulære om erhvervsmæssig udøvelse af kunstnerisk aktivitet i selskabsform genoptagelse
Skatteministeriet
CIR nr 129 af 16/07/1998 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 435 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige afgiftslove (Ændring af kredittider m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 84 af 15/05/1998 - Gældende
Cirkulære om transfer pricing regler Til de statslige og kommunale skattemyndigheder (lov nr.131 af 25. februar 1998)
Skatteministeriet
CIR nr 60 af 08/04/1998 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 976 af 17. december 1997 om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 181 af 11/12/1997 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 889 af 3. december 1997 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afkortning af kredittiden m.v.) og om lov nr. 890 af 3. december 1997 om ændring af momsloven og lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (Afkortning af kredittiden for landbrug og fiskeri m.v.)
Skatteministeriet
CIR nr 174 af 03/12/1997 - Gældende
Cirkulære til artikel 20 i den nordiske bistandsaftale
Skatteministeriet
CIR nr 103 af 03/07/1997 - Gældende
Klage i 'massesager'/genoptagelsestilsagn/henstand/konsekvensændringer/ omkostningsdækning
Skatteministeriet
CIR nr 136 af 07/11/1988 - Gældende
Cirkulære om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven)
Skatteministeriet
CIR nr 18433 af 26/06/1984 - Gældende
Udgifter til generalforsamling
Skatteministeriet 1|2|3 >