Søgeresultat


Søgningen fandt 38 dokumenter.

Publiceringsnummer: 555 
LBK nr 555 af 25/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 555 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om leje, lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Mere robuste andelsboligforeninger)
Erhvervsministeriet
LOV nr 555 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love
(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Skatteministeriet
LOV nr 555 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om internationalt udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 555 af 30/11/1983
Lov for Grønland om stednavne
Kulturministeriet
BEK nr 555 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer
Erhvervsministeriet
BEK nr 555 af 09/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
(Benzinstationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 555 af 08/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 555 af 06/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil
Justitsministeriet
LBK nr 555 af 30/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kommunaludligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 555 af 24/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af skattekontrolloven (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 555 af 16/09/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LOV nr 555 af 07/05/2019 - Historisk
Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)
Forsvarsministeriet
LOV nr 555 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om ændring af våbenloven
(Våbenformidling m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 555 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(EUDP)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 555 af 19/10/1982 - Historisk
Lov om udskrivning af sømandsskat for lønningsåret 1983 samt om ændring af lov om sømandsskat
Skatteministeriet
BEK nr 555 af 21/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om koncession for Post Danmark A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 555 af 28/07/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biavl på Læsø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 20/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilslutning af vindkraftanlæg til elnettet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 16/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 555 af 29/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 28/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om industriteknikuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 555 af 29/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 555 af 16/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod import af foder med indhold af solsikkeolie

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 17/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om autorisation af arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder med efterkommelse af påbud om brug af rådgivning
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 555 af 19/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøg med tilskud til (amts)kommuner, der indgår elevkontrakt med voksne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 555 af 03/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om kombinationsforsikring
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 555 af 21/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet
Skatteministeriet
BEK nr 555 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 555 af 13/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse fra apoteksforbehold
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 555 af 30/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 23/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om jobrotation og forældreorlovsydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 555 af 25/07/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af forsøgsordning i den kommunale dagpleje i Silkeborg Kommune i medfør af bistandslovens § 138 b
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 555 af 13/08/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om benyttelse af Postgiro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 555 af 21/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne ved Den Grafiske Højskole
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 555 af 22/08/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 2 for Ringkøbing kommune om overførsel af zonelovskompetencen i henhold til by- og landzonelovens § 9, stk. 1, fra amtsrådet til kommunalbestyrelsen og om bortfald af klagemuligheder ved zonetilladelser givet i lokalplanlagte landzoneområder
Erhvervsministeriet
BEK nr 555 af 20/11/1981 - Historisk
Bekendtgørelse om tolkebistand i forbindelse med lægehjælp efter lov om offentlig sygesikring
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 555 af 29/11/1974 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af paranødder.
Miljø- og Fødevareministeriet