Søgeresultat


Søgningen fandt 135 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Vandløb
Retsinfoklassifikation: Regler 1|2|3 >

 
LBK nr 1085 af 22/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 127 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1730 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1461 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 492 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
(Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 61 af 29/01/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb
(Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1149 af 11/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 315 af 25/05/1918 - Gældende
Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 88 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1303 af 09/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 66 af 21/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 45 af 22/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 77 af 27/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 799 af 19/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1625 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1433 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 217 af 02/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 838 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 919 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1420 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 462 af 30/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1042 af 01/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 96 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1464 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 1434 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overførsel af opgaver vedrørende dyrehold, husdyrgødning, ferskvandsdambrug, genteknologi, vandløb, okker og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler fra Miljøstyrelsen til Skov og Naturstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
REG nr 23 af 20/07/1984 - Gældende
Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens § 12
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 58 af 24/11/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende etablering af et vagtberedskab i de amtskommunale tekniske forvaltninger med henblik på bekæmpe,se af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 42 af 11/01/1988 - Gældende
Vejledning om grænseværdier for visse stoffer ved udledninger til vandløb, søer eller havet fra kommunale spildevandsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14006 af 31/12/1983 - Gældende
Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning. Del 1, vandløb og søer Resume
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14016 af 31/12/1982 - Gældende
Registrering og udpegning af vandløb efter naturfredningslovens § 43 Resume
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60244 af 31/12/1981 - Gældende
Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 58 af 30/05/1986 - Gældende
Cirkulære om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v. (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 20 af 06/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 21. maj 1997 om ikke-sejladsmæssig udnyttelse af internationale vandløb
Udenrigsministeriet
BKI nr 9 af 22/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af ændring af konventionen af 17. marts 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer
Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 29/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 17. marts 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer
Udenrigsministeriet
DSK nr 14011 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om vandløb (Vandløbsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1219 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1618 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1579 af 08/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1208 af 30/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 950 af 03/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 927 af 24/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1043 af 20/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 789 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 882 af 18/08/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 632 af 23/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 404 af 19/05/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 64 af 30/01/2018 - Historisk
Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen og justering af stormfaldsordningen)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1631 af 26/12/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >