Søgeresultat


Søgningen fandt 31 dokumenter.

Titel/Populærtitel: byggeloven
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 
LBK nr 1178 af 23/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 368 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 734 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
CIS nr 11074 af 18/01/1968 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning til byggestyrelsen om afgørelser vedrørende byggeloven. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 4009 af 06/04/1987 - Gældende
Skrivelse vedrørende partshøring i klagesager efter byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 70 af 16/04/1982 - Gældende
Cirkulære om ændringer i byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1185 af 14/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af byggeloven
(Byggeloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 452 af 24/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af byggelov
(Byggeloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 386 af 27/04/2016 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 745 af 01/06/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1530 af 27/12/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om planlægning og byggeloven
(Helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer)

Erhvervsministeriet
LOV nr 346 af 08/04/2014 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven
(Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forbindelse med kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 640 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering
(Indførelse af mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 577 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven
(Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og udvalgte barmarksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne og forbud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 158 af 16/02/2010 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven
(Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 514 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven
(Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 575 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering
(Byggeskadeforsikring m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 484 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven, lov om planlægning og lov om statens byggevirksomhed m.v.
(Handicaptilgængelighed og adgang til at iværksætte undersøgelser af alvorlige ulykker i byggeriet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1088 af 17/12/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., byggeloven og lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 228 af 31/03/2001 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1083 af 29/12/1997 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven (Præcisering af klagebestemmelserne og gebyrregler i forbindelse med udpegning af bemyndigede organer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 362 af 14/06/1995 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven, lov om leje og lov om boligbyggeri (Individuel måling af forbrugsposter, handicapvenligt byggeri)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 252 af 06/05/1993 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven og planlægningsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 270 af 02/05/1990 - Historisk
Lov om ændring af byggeloven, brandloven og kommuneplanloven (Ankereform, overførsel af bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandværnsforanstaltninger til byggeloven samt overførsel af gårdrydning til byfornyelsesloven m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 322 af 24/05/1989 - Historisk
Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om realkreditinstitutter, lov om indeksregulerede realkreditlån og byggeloven
Erhvervsministeriet
BEK nr 496 af 29/06/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 362 af 22/07/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om ophævelse af bestemmelser i forskellige planlægnings- og fredningslove om tilbageholdelse af byggetilladelse efter byggeloven
Erhvervsministeriet
CIS nr 4010 af 28/04/1987 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om forenkling af administrationen af friarealforbedringer efter saneringsloven og byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 4020 af 10/12/1986 - Historisk
Om tilsagns- og udbetalingsrammer for gårdrydning efter byggeloven Til Københavns kommune
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet