Søgeresultat


Søgningen fandt 304 dokumenter.

EU referencer: 31992L0043< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
BEK nr 204 af 27/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1272 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om jagttegn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 755 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 632 af 11/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 382 af 25/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1324 af 21/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 
(Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1308 af 21/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1117 af 25/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1116 af 25/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 824 af 01/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 684 af 23/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter offshore om efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 259 af 25/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om vildtskader
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 101 af 11/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 144 af 20/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1404 af 18/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 810 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 834 af 24/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af ringdue og grågås i Dragør og Tårnby Kommuner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 359 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om kulbrinteindvinding, rørledninger, m.v. på søterritoriet og kontinentalsoklen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 142 af 08/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om handlepligt i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder på havet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1453 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om vildtskader
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1434 af 06/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 27/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 874 af 02/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1437 af 11/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1436 af 11/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1010 af 09/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1063 af 08/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om Skarrehage Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 901 af 11/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber0F
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 869 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om buejagt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 868 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om vildtskader
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om jagttegn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 886 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 408 af 01/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 417 af 27/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 407 af 21/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9318 af 11/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat
De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (ED 50)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 335 af 26/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 230 af 21/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet
(Amager Vildtreservat)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 112 af 26/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 111 af 26/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 26/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1744 af 14/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1351 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1326 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1315 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 898 af 16/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7 >