Søgeresultat


Søgningen fandt 234 dokumenter.

EU referencer: 31998L0034 1|2|3|4|5 >

 
2009/1 LSF 210
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.)

Miljøministeriet
LBK nr 1482 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer
(Skadesforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 308 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
(Elafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 469 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 257 af 08/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1021 af 21/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1893 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LOV nr 1888 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1573 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 578 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)
Skatteministeriet
LOV nr 1532 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love
(Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1174 af 05/11/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love
(Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check og afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 555 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love
(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Skatteministeriet
LOV nr 903 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love
(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)

Skatteministeriet
LOV nr 70 af 30/01/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi)

Skatteministeriet
LOV nr 1353 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion)

Skatteministeriet
LOV nr 924 af 18/09/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler)

Skatteministeriet
LOV nr 1385 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas
(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1383 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)

Skatteministeriet
LOV nr 626 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet
LOV nr 625 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1564 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
(Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer)

Skatteministeriet
LOV nr 271 af 31/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
(Støtte til dagbladslignende publikationer)1)/NREF/FN501/1)/

Kulturministeriet
LOV nr 1417 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove
(Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om solarier
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1345 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
(Arbejdsskadeafgiftsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1093 af 08/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 645 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
(Fastinstallerede brandslukningsanlæg med CO2 eller blandede atmosfæriske luftarter som slukningsmiddel)

Erhvervsministeriet
BEK nr 791 af 08/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1237 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1236 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 49 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
(Brændeovnsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1687 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
Erhvervsministeriet
BEK nr 767 af 22/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om varenumre til lægemidler
(Varenummerbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 314 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1328 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om særtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1178 af 06/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 644 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 643 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 642 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 570 af 04/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1396 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 1394 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 1370 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1141 af 24/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav
Erhvervsministeriet
BEK nr 916 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 73 af 25/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 442 af 21/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om handelsnormer for fjerkrækød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 869 af 21/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4|5 >