Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32006R1907 
BEK nr 255 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 508 af 23/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 985 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1795 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
(Kræftbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1794 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
(Leverandørbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1793 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1792 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om asbest
(Asbestbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 858 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 05/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 44 af 22/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
(Ændring af bilag 1 og 12)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 26/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Miljø- og Fødevareministeriet