Søgeresultat


Søgningen fandt 63 dokumenter.

EU referencer: 32009L0138 1|2 >

 
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 552 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 308 af 28/03/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)
Erhvervsministeriet
BEK nr 894 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 893 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1737 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1736 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 1284 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1169 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1168 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 637 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 886 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 11 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 615 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1727 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1279 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1259 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1272 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation
Erhvervsministeriet
BEK nr 1166 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende coassurancevirksomhed inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
Erhvervsministeriet
BEK nr 1165 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1164 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 620 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v
Erhvervsministeriet
BEK nr 617 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1672 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1723 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1774 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1117 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om lovvalg for visse forsikringsaftaler
Justitsministeriet
BEK nr 1019 af 25/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1018 af 25/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 818 af 03/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande
Erhvervsministeriet
BEK nr 356 af 08/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9120 af 14/02/2019 - Gældende
Vejledning om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9516 af 27/06/2018 - Gældende
Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1258 af 27/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 621 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 619 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 618 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 594 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1673 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen
Erhvervsministeriet
BEK nr 1724 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag
Erhvervsministeriet
BEK nr 1775 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1671 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model
Erhvervsministeriet
BEK nr 1761 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner
Erhvervsministeriet 1|2 >