Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 32014L0065 
LBK nr 1047 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LOV nr 1374 af 13/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 552 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)
Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1345 af 06/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 1229 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af grænser for besiddelse af råvarederivater
Erhvervsministeriet
BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 921 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere
Erhvervsministeriet
BEK nr 919 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 864 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1619 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
(Bæredygtighedsbekendtgørelse vedr. CO2-kvoteordningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 459 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 738 af 13/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 747 af 07/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet