Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 1591 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
BEK nr 190 af 20/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af ældreboliger
VEJ nr 9096 af 21/02/2018 - Gældende
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
(Botilbudsvejledningen)
SKR nr 9184 af 25/02/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (Udskydelse af fristen for restafregning af særligt dyre enkeltsager)
(Til alle kommuner, regioner og kommunale revisorer)
SKR nr 9832 af 19/12/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)
(Til samtlige kommuner, de sociale nævn samt Den Sociale Ankestyrelse)
CIS nr 59 af 23/03/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Boligstyrelsens cirkulære af 18. maj 1989 om pris og tid, udbud, ansvarsforhold, kvalitetssikring og brug af beton ved etablering af ældreboliger
CIS nr 10 af 23/01/1991 - Gældende
Rammebeløb for ældreboliger pr. 240191