Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1319 af 22/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 1090 af 25/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 816 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
BEK nr 1034 af 04/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet
BEK nr 891 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
(Systemansvarsbekendtgørelsen)
BEK nr 1476 af 13/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet