Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 457 af 23/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havne
(Havneloven)
Dokumentets afgørelser
UDT nr 10612 af 22/01/2007 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om bestemmende indflydelse i et aktieselskab eller en erhvervsdrivende fond, der varetager drift af en lystbådehavn
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 145 af 08/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 450 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne
BEK nr 1462 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter
BEK nr 1461 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af havne
BEK nr 1236 af 24/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til havneterminaler m.v.
BEK nr 580 af 29/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang
(Delegationsbekendtgørelsen for Kystdirektoratet)
BEK nr 1726 af 22/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om europæisk kritisk infrastruktur på havneområdet (EPCIP-direktivet)
BEK nr 875 af 02/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
BEK nr 1146 af 25/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne
BEK nr 625 af 30/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser
BEK nr 9139 af 15/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne
(Standardordensreglementet)
BEK nr 17230 af 17/08/1949 - Gældende
Almindelige bestemmelser for leje af pladser ved statens havne