Søgeresultat


Søgningen fandt 99 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 2015.9 - Gældende
2015-9. Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering
FOU nr 2016.9 - Gældende
2016-9. Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten
FOU nr 2017.9 - Gældende
2017-9. Væsentlige fejl ved brug af døralarmer i kommunalt botilbud
FOU nr 2018.9 - Gældende
2018-9. Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse
FOU nr 2019.9 - Gældende
2019-9. Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt
FOU nr 2016.8 - Gældende
2016-8. Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde
FOU nr 2017.8 - Gældende
2017-8. Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag
FOU nr 2018.7 - Gældende
2018-7. Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester
FOU nr 2019.7 - Gældende
2019-7. Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC
FOU nr 2018.6 - Gældende
2018-6. Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab
FOU nr 2015.59 - Gældende
2015-59. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige
FOU nr 2016.57 - Gældende
2016-57. Dataudtræk fra vælgererklæringssystemet
FOU nr 2015.56 - Gældende
2015-56. Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet
FOU nr 2016.54 - Gældende
2016-54. Tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG kunne undtages fra aktindsigt (offentlighedslovens § 30, nr. 2)
FOU nr 2018.5341 - Gældende
Afslag på aktindsigt i lægeerklæringer, da anonymisering efter et princip svarende til OFL § 14 ikke efterlod et forståeligt og meningsfuldt indhold. Dato 11. oktober 2019
FOU nr 2015.50 - Gældende
2015-50. Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid
FOU nr 2016.5 - Gældende
2016-5. En kommunes lønsystem er en database omfattet af offentlighedslovens § 11 om ret til dataudtræk
FOU nr 2018.5 - Gældende
2018-5. Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt
FOU nr 2015.48 - Gældende
2015-48. E-mails udvekslet mellem Forsvarsministerie og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering
FOU nr 2016.48 - Gældende
2016-48. Dataudtræk fra Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase
FOU nr 2015.47 - Gældende
2015-47. Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller
FOU nr 2016.47 - Gældende
2016-47. Dataudtræk fra kommunale lønsystemer
FOU nr 2016.46 - Gældende
2016-46. Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed
FOU nr 2016.45 - Gældende
2016-45. Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder
FOU nr 2015.44 - Gældende
2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale
FOU nr 2015.43 - Gældende
2015-43. Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt
FOU nr 2016.43 - Gældende
2016-43. Egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed
FOU nr 2015.42 - Gældende
2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
FOU nr 2016.42 - Gældende
2016-42. Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under
FOU nr 2015.41 - Gældende
2015-41. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin omfattet af offentlighedsloven
FOU nr 2016.41 - Gældende
2016-41. Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet
FOU nr 2016.4 - Gældende
2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning
FOU nr 2017.4 - Gældende
2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt
FOU nr 2015.38 - Gældende
2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt
FOU nr 2016.38 - Gældende
2016-38. Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark
FOU nr 2018.36 - Gældende
2018-36. Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp
FOU nr 2016.35 - Gældende
2016-35. Ikke ret til dataudtræk fra IT-systemet Andelsboliginfo. Særlig tavshedspligt
FOU nr 2017.35 - Gældende
2017-35. Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret
FOU nr 2015.32 - Gældende
2015-32. Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar
FOU nr 2018.32 - Gældende
2018-32. Bestyrelsesreferater fra et selskab var ikke ”indgået til” Nationalbanken
FOU nr 2015.30 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
FOU nr 2019.30 - Gældende
2019-30. Aktindsigt i Justitsministeriets korrespondance med Undersøgelseskommissionen om SKAT vedrørende etablering af IT-infrastruktur. Dato: 25. november 2019.
FOU nr 2017.3 - Gældende
2017-3. Oplysninger i forskningsevalueringsrapport kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt efter § 33, nr. 5, i offentlighedsloven
FOU nr 2016.29 - Gældende
2016-29. Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens § 33, nr. 5
FOU nr 2018.29 - Gældende
2018-29. Visse af IT-systemet minSU’s pop op-beskeder var reelt afgørelser. Beskederne var omfattet af journaliseringspligt
FOU nr 2019.29 - Gældende
2019-29. Partshøring af børn skal ske på en måde, så barnet forstår, hvad sagen handler om
FOU nr 2018.28 - Gældende
2018-28. En skole og en kommune begik væsentlige fejl ved håndteringen af en konfliktfyldt elevsag
FOU nr 2018.27 - Gældende
2018-27. Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens § 29
FOU nr 2015.26 - Gældende
2015-26. Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt
FOU nr 2016.26 - Gældende
2016-26. Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering
FOU nr 2017.26 - Gældende
2017-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter
FOU nr 2019.26 - Gældende
2019-26. Spørgsmål om aktindsigt i rejsebureaus navn i afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet
FOU nr 2015.25 - Gældende
2015-25. Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen
FOU nr 2018.25 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
FOU nr 2015.24 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
FOU nr 2017.24 - Gældende
2017-24. Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt
FOU nr 2018.24 - Gældende
2018-24. Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt
FOU nr 2019.24 - Gældende
2019-24. Nævns afslag på aktindsigt i procesdokumenter til Justitsministeriets førelse af sag ved et internationalt klageorgan
FOU nr 2015.23 - Gældende
2015-23. Ekstrahering af oplysninger i internt dokument
FOU nr 2016.23 - Gældende
2016-23. Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde
FOU nr 2017.23 - Gældende
2017-23. Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern
FOU nr 2017.21 - Gældende
2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger
FOU nr 2018.21 - Gældende
2018-21. Fonden Aarhus 2017 ikke omfattet af offentlighedsloven
FOU nr 2015.20 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
FOU nr 2016.20 - Gældende
2016-20. Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag
FOU nr 2015.19 - Gældende
2015-19. Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt
FOU nr 2018.19 - Gældende
2018-19. Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger
FOU nr 2015.18 - Gældende
2015-18. Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed
FOU nr 2016.17 - Gældende
2016-17. Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel
FOU nr 2016.15 - Gældende
2016-15. Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden
FOU nr 2015.14 - Gældende
2015-14. Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme
FOU nr 2016.14 - Gældende
2016-14. Udenrigsministeriet afslog at udlevere navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation. Betydningen af lokale samfundsmæssige forhold
FOU nr 2019.14 - Gældende
2019-14. Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering
FOU nr 2018.13 - Gældende
2018-13. Aktindsigt i brevveksling med kongehuset
FOU nr 2015.12 - Gældende
2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse
FOU nr 2017.12 - Gældende
2017-12. PET’s kopiering, opbevaring og arkivering af forfatters dagbøger
FOU nr 2017.11 - Gældende
2017-11. Henvisning til tidligere kritiske artikler i afslag på aktindsigt var beklagelig. Navn på virksomhed kunne ikke undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 2
FOU nr 2016.10 - Gældende
2016-10. Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens § 35
FOU nr 2018.10 - Gældende
2018-10. Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten
FOU nr 2015.1 - Gældende
2015-1. Afslag på anmodning om udtræk fra OIS (Den Offentlige Informationsserver) efter offentlighedslovens § 11
FOU nr 2014.0040 - Gældende
2014-40. Afslag på aktindsigt i internt dokument. Meddelelse af faktiske oplysninger og meddelelse af interne faglige vurderinger. Dialog mellem myndighed og borger
FOU nr 2014.0037 - Gældende
2014-37. Behandlingen af anmodning om aktindsigt i brevveksling til brug for juridisk responsum måtte ske i lyset af, at selve responsummet var offentliggjort
FOU nr 2014.0036 - Gældende
2014-36. Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering
FOU nr 2014.0035 - Gældende
2014-35. Fond ikke omfattet af offentlighedsloven
FOU nr 2014.0032 - Gældende
2014-32. Dataudtræk. Særlig tavshedspligtsbestemmelse. Få og enkle kommandoer
FOU nr 2014.0029 - Gældende
2014-29. Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt
FOU nr 2014.0028 - Gældende
2014-28. Aktindsigt i ”personalesagsoplysninger” i en ikke-personalesag. Meraktindsigt
FOU nr 2014.0027 - Gældende
2014-27. Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger
FOU nr 2014.0026 - Gældende
2014-26. Forening omfattet af offentlighedsloven
FOU nr 2014.0025 - Gældende
2014-25. Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm
FOU nr 2014.0023 - Gældende
2014-23. Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument
FOU nr 2014.0022 - Gældende
2014-22. Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog
FOU nr 2014.0021 - Gældende
2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt
FOU nr 2014.0020 - Gældende
2014-20. Hemmeligholdelse af advokaters identitet
FOU nr 2014.0018 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
FOU nr 2014.0017 - Gældende
2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte
FOU nr 2014.0016 - Gældende
2014-16. Ikke ret til dataudtræk fra CPR’s sikkerhedslog
FOU nr 2014.0015 - Gældende
2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt
FOU nr 2014.0014 - Gældende
2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt