Søgeresultat


Søgningen fandt 278 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10165 af 29/11/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige
KEN nr 10164 af 29/11/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige
KEN nr 10163 af 29/11/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige
KEN nr 10010 af 24/10/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige
KEN nr 9469 af 23/05/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige
KEN nr 10067 af 03/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed
KEN nr 9571 af 04/08/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt
KEN nr 9763 af 11/06/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt – SKATs kontrolvirksomhed
KEN nr 9733 af 07/04/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt
KEN nr 10167 af 04/12/2008 - Gældende
Aktindsigt i arbejdsmiljøsag om psykisk arbejdsmiljø på plejehjem, hvor klager var pårørende til beboer.
KEN nr 9533 af 04/11/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger
KEN nr 10248 af 20/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier
KEN nr 10499 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om egenacces
KEN nr 10479 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt i journal fra privat praktiserende læge
KEN nr 10478 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i hospitalsjournal fra 1974
KEN nr 10289 af 20/12/2006 - Gældende
Aktindsigt i Arbejdstilsynets elevatordatabase
KEN nr 9966 af 31/08/2005 - Gældende
En advokat, som havde udlæg i feriegodtgørelsen, havde ikke ret til aktindsigt i feriesagen.
KEN nr 10528 af 20/11/2003 - Gældende
Afslag på anmodning om aktindsigt i fødselsjournal fra 1978 med henblik på at få kendskab til klokkeslættet for fødslen
KEN nr 10520 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Aktindsigt i lægekonsulentudtalelser - af fuldmægtig Bente Brandborg
KEN nr 15106 af 25/06/1993 - Gældende
5.8.1 Tavshedspligt - videregivelse af oplysning til psykolog
KEN nr 60415 af 16/06/1992 - Gældende
Nægtet aktindsigt til kommune i Finanstilsynets sag om realkreditbelåning af et klubhus.
KEN nr 60393 af 04/07/1991 - Gældende
Aktindsigt i rapport til Finanstilsynet fra revisionsfirma vedrørende pengeinstitut under konkurs.
KEN nr 60432 af 11/03/1991 - Gældende
Aktindsigt (* 1)
KEN nr 51520 af 13/05/1988 - Gældende
Afgørelse om opretholdelse af Veterinærdirektoratets afgørelse om ikke udlevering af oplysninger fået i forbindelse med veterinær sygdomsbekæmpelse.
KOM nr 19213 af 31/05/1997 - Gældende
Aktindsigt i 'personalemapper' Af ankechef Kirsten Geisler (* 1)
AFG nr 9877 af 26/09/2006 - Gældende
Afgørelse af anmodning om aktindsigt
UDT nr 9850 af 11/09/2019 - Gældende
2019-24. Nævns afslag på aktindsigt i procesdokumenter til Justitsministeriets førelse af sag ved et internationalt klageorgan
UDT nr 9706 af 16/05/2019 - Gældende
Undtagelse af oplysninger i årlige budgetskemaer fra aktindsigt
UDT nr 9472 af 08/05/2019 - Gældende
2019-14. Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering
UDT nr 9418 af 29/04/2019 - Gældende
Afslag fra Banedanmark efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, på aktindsigt i lydoptagelser vedrørende en episode på en jernbanestrækning. Indberetningspligt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og særlig tavshedspligt for styrelsen.
UDT nr 9370 af 22/03/2019 - Gældende
2019-9. Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt
UDT nr 9335 af 19/03/2019 - Gældende
2019-7. Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC
UDT nr 9145 af 11/01/2019 - Gældende
Erhvervsministeriets endelige afgrænsning af ekstraheringspligtige oplysninger, der var offentligt tilgængelige i besvarelsen af et folketingsspørgsmål, jf. offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3, skete først i forbindelse med en udtalelse til ombudsmanden. Den burde være sket i forbindelse med ministeriets afgørelse om aktindsigt
UDT nr 10055 af 06/11/2018 - Gældende
2018-32. Bestyrelsesreferater fra et selskab var ikke ”indgået til” Nationalbanken
UDT nr 9071 af 01/11/2018 - Gældende
2018-36. Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp
UDT nr 10119 af 29/10/2018 - Gældende
2018-29. Visse af IT-systemet minSU’s pop op-beskeder var reelt afgørelser. Beskederne var omfattet af journaliseringspligt
UDT nr 10053 af 29/10/2018 - Gældende
Ikke kritik af Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i et referat fra et møde med Den Kinesiske Ambassade den 18. december 2017 (i forbindelse med offentliggørelsen af Tibetkommissionens beretning) og den efterfølgende korrespondance herom med Justitsministeriet og Statsministeriet. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1
UDT nr 10144 af 27/09/2018 - Gældende
Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt efter offentlighedsloven
UDT nr 9876 af 19/09/2018 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
UDT nr 10117 af 31/08/2018 - Gældende
2018-27. Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens § 29
UDT nr 10237 af 20/08/2018 - Gældende
Udtalelse afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet om det kommunale tilsyns kompetence til at påse lovligheden af en kommunes sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt og om lovligheden af kommunens sagsbehandlingstid
UDT nr 9697 af 13/07/2018 - Gældende
Afslag på aktindsigt til journalist med henvisning til uforholdsmæssigt ressourceforbrug
UDT nr 9594 af 03/07/2018 - Gældende
Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4
UDT nr 9537 af 22/06/2018 - Gældende
Erhvervsdrivende fond ikke omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Offentlighedslovens § 4, stk. 1, finder desuden ikke anvendelse på erhvervsdrivende fonde
UDT nr 9707 af 18/06/2018 - Gældende
2018-24. Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt
UDT nr 9536 af 13/06/2018 - Gældende
Afslag på aktindsigt i resultater fra nationale test i folkeskolen. Folkeskolelovens § 55 b. Særlig tavshedspligt
UDT nr 9551 af 20/05/2018 - Gældende
2018-21. Fonden Aarhus 2017 ikke omfattet af offentlighedsloven
UDT nr 9506 af 25/04/2018 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af klage over afgørelser om delvist afslag på aktindsigt
UDT nr 9333 af 24/04/2018 - Gældende
2018-13. Aktindsigt i brevveksling med kongehuset
UDT nr 9401 af 03/04/2018 - Gældende
2018-17. Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding
UDT nr 10118 af 28/03/2018 - Gældende
2018-9. Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse
UDT nr 9221 af 26/03/2018 - Gældende
Afslag på dataudtræk fra journalregister. Meroffentlighed. Offentlighedslovens § 11
UDT nr 9202 af 06/03/2018 - Gældende
2018-5. Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt
UDT nr 9219 af 26/02/2018 - Gældende
2018-7. Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester
UDT nr 9201 af 20/02/2018 - Gældende
2018-6. Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab
UDT nr 9054 af 27/01/2018 - Gældende
Undtagelse af ekstraheringspligtige oplysninger i ministerbetjeningsdokument fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 2, om rigets udenrigspolitiske interesser mv. ikke anset for tilstrækkeligt underbygget. Henstilling om genoptagelse
UDT nr 10403 af 17/01/2018 - Gældende
Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Skatteministeriet i to afgørelser om afslag på aktindsigt i en lovgivningssag (offentlighedslovens § 20) ikke havde anvendt bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 28 og 29 om ekstrahering
UDT nr 10404 af 20/12/2017 - Gældende
Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere resultatet af Forsvarsministeriets to afgørelser om afslag på aktindsigt i oplysninger om, i hvilket omfang Forsvaret havde ydet assistance til PET i forhold til konkrete opgaver, eller hvordan en sådan assistance nærmere var tilrettelagt, og at ministeriet heller ikke ville af- eller bekræfte, om ministeriet var i besiddelse af dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningerne om aktindsigt
UDT nr 10405 af 19/12/2017 - Gældende
2017-35. Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret
UDT nr 10360 af 18/12/2017 - Gældende
Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4
UDT nr 10156 af 11/11/2017 - Gældende
Afslag på anmodning om aktindsigt i ansættelsessag
UDT nr 10104 af 30/10/2017 - Gældende
Intern analyserapport udarbejdet af politiet var ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, nr. 3. Kritik af manglende ekstrahering efter § 28, stk. 1, nr. 1, og henstilling om genoptagelse
UDT nr 9951 af 18/09/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i fotos af politiets bodycuff i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 1
UDT nr 9944 af 15/09/2017 - Gældende
På enkelte punkter kritik af Beskæftigelsesministeriets delvise afslag på anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger om beregningsmetoder og beregningsgrundlag for loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler mv., herunder ministeriets beregninger af værdien af bortfald af 60-årsreglen. Ikke henstillet, at sagen blev genoptaget
UDT nr 10050 af 11/09/2017 - Gældende
Afslag på dataudtræk fra KL. Ombudsmanden ikke kompetent, da KL ikke er omfattet af reglerne om dataudtræk
UDT nr 9936 af 22/08/2017 - Gældende
2016-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter
UDT nr 9907 af 22/08/2017 - Gældende
2017-23. Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern
UDT nr 9906 af 09/08/2017 - Gældende
2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger
UDT nr 9920 af 08/08/2017 - Gældende
Inddragelse af miljøoplysningslovens § 2, stk. 6, ved undtagelse af dokument fra aktindsigt efter 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6
UDT nr 9937 af 17/07/2017 - Gældende
2017-24. Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt
UDT nr 9831 af 04/07/2017 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i månedsrapport indhentet fra entreprenør i forbindelse med et stort anlægsprojekt
UDT nr 9830 af 04/07/2017 - Gældende
Kontrolrapporter udarbejdet af konsulentvirksomhed om overholdelse af sociale klausuler kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt. Oplysninger om ansatte og deres løn- og arbejdstidsforhold kunne undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 1
UDT nr 9655 af 04/07/2017 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende enheden ”Regeringens digitale fornuftsstemmer”. Offentlighedslovens § 36, stk. 2
UDT nr 9675 af 29/06/2017 - Gældende
Udlændinge- og Integrationsministeriets afslag på aktindsigt i et internt dokument, der var læst op for en udenforstående. Offentlighedslovens § 23
UDT nr 9587 af 14/06/2017 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Udlændinge- og Integrationsudvalgets studietur til Nauru og Australien. Offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, § 28, stk. 1, 1. pkt., og § 32
UDT nr 9586 af 12/06/2017 - Gældende
Afgørelse om uforholdsmæssigt ressourceforbrug over for journalist, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1
UDT nr 10561 af 09/06/2017 - Gældende
2018-19. Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger
UDT nr 9576 af 06/06/2017 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i oplysninger, der indgik i en konkret personalesag, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 2
UDT nr 9832 af 31/05/2017 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om EU/EØS-borgeres ret til ressourceforløb. Ministerbetjeningsdokumenter, jf. § 24. Folketingsmedlemmers e-mails til ministersekretærer omfattet af § 27, nr. 2. Tvivlsom undtagelse af oplysninger efter § 33, nr. 5, henset til bestemmelsens snævre anvendelsesområde
UDT nr 9572 af 31/05/2017 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i SKATs korrespondance med kilden, som tilbød SKAT at købe Panama Papers
UDT nr 9557 af 15/05/2017 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende demonstrationer. Offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, § 28, stk. 1, 1. pkt., og §§ 31 og 32
UDT nr 9470 af 09/05/2017 - Gældende
Afslag på dataudtræk i medfør af offentlighedslovens § 11, jf. § 19, stk. 1, og § 30, nr. 1. Anonymisering ikke mulig ved få og enkle kommandoer
UDT nr 9573 af 08/05/2017 - Gældende
Ikke kritik af, at aktindsigt i eksamensspørgsmål til teoriprøve var betinget af, at aktindsigten skulle ske ved personligt fremmøde og gennemsyn af spørgsmålene. Offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 1
UDT nr 9476 af 08/05/2017 - Gældende
Kritik af Udenrigsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigtsanmodninger i Folketingets Udlændingeudvalgs rejse til Nauru og Australien og i Udenrigsministeriets kommunikation med de australske myndigheder om besvarelsen af aktindsigtsanmodningerne. Offentlighedslovens § 36
UDT nr 9456 af 27/04/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i foreløbige forskningsresultater i form af videooptagelser af oddere. Miljøoplysningsloven. Offentlighedslovens § 33, nr. 4
UDT nr 10597 af 19/04/2017 - Gældende
Udtalelse afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale selvstyrehavnes retlige stilling
UDT nr 9469 af 05/04/2017 - Gældende
2017-11. Henvisning til tidligere kritiske artikler i afslag på aktindsigt var beklagelig. Navn på virksomhed kunne ikke undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 2
UDT nr 9455 af 05/04/2017 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i Statsministeriets notater vedrørende telefonsamtale mellem statsministeren og FN’s generalsekretær. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1
UDT nr 9435 af 29/03/2017 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om bogen ”Syv år for PET”. Kritik af manglende angivelse i begrundelsen af, med hvilken hjemmel nogle dokumenter var undtaget
UDT nr 9433 af 24/03/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i korrespondance med australske myndigheder om folketingsudvalgs studietur til Australien og Nauru, jf. offentlighedslovens § 32, stk. 2. Ombudsmanden kunne ikke tilsidesætte Udlændinge- og Integrationsministeriets konkrete vurdering, som var foretaget på baggrund af en udtalelse fra de australske myndigheder
UDT nr 9432 af 22/03/2017 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i Københavns Politis registreringer i tidsrummet mellem kl. 02.30 og 02.40 den 15. februar 2015. Offentlighedslovens § 31 og § 33, nr. 1
UDT nr 9357 af 16/03/2017 - Gældende
2017-8. Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag
UDT nr 9360 af 27/02/2017 - Gældende
Aktindsigt i dokumenter, der vedrørte undervisningsministerens udtalelser på et samråd i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Ingen kritik af ministeriets vurdering
UDT nr 9434 af 22/02/2017 - Gældende
Dataudtræk omfattet af offentlighedslovens § 35, jf. sundhedslovens § 200, stk. 1. Anonymisering ikke mulig ved få og enkle kommandoer, jf. offentlighedslovens § 11
UDT nr 9247 af 12/02/2017 - Gældende
2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt
UDT nr 9119 af 09/02/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i budget og budgetteringsværktøj, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. Ekstrahering, jf. §§ 28 og 29. Dialog mellem den aktindsigtssøgende og myndigheden. For lang sagsbehandlingstid
UDT nr 9124 af 26/01/2017 - Gældende
2017-3. Oplysninger i forskningsevalueringsrapport kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt efter § 33, nr. 5, i offentlighedsloven
UDT nr 9381 af 24/01/2017 - Gældende
Forening hverken omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2, eller § 4
UDT nr 9099 af 24/01/2017 - Gældende
Ekstrahering af oplysninger i ministerbetjeningsdokument. Kritik af afslag på meroffentlighed i en enkelt sætning
UDT nr 10440 af 22/12/2016 - Gældende
Aktindsigt i dokumenter, der vedrørte statens overvejelser om ”køb af skatteoplysninger i forbindelse med panamapapirerne fra en hemmelig kilde”. Interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter. Efter ombudsmandens opfattelse indeholdt en række af de omhandlede akter – ud over de oplysninger, der allerede var ekstraheret – oplysninger, der som udgangspunkt var ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt.
UDT nr 10456 af 21/12/2016 - Gældende
2016-57. Dataudtræk fra vælgererklæringssystemet
UDT nr 10439 af 21/12/2016 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i dokumenter om planlægning af tidspunkt for offentliggørelse af pressemeddelelse om formodet svindel med udbytteskat
UDT nr 10387 af 06/12/2016 - Gældende
Ikke grundlag for at afslå aktindsigt i oplysninger om eventuelt konverteringsmodne realkreditlån – sagsbehandling og sagsbehandlingstid
UDT nr 10429 af 28/11/2016 - Gældende
2016-54. Tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG kunne undtages fra aktindsigt (offentlighedslovens § 30, nr. 2)
UDT nr 10388 af 26/11/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens §§ 11 og 12 (dataudtræk og databeskrivelse)
UDT nr 10223 af 25/11/2016 - Gældende
Oplysninger om vederlag til rekrutteringsfirma kunne ikke undtages fra aktindsigt på det anførte grundlag. Offentlighedslovens § 30, nr. 2
UDT nr 10389 af 23/11/2016 - Gældende
Delvis afslag på aktindsigt i aktliste. Offentlighedslovens § 33, nr. 5
UDT nr 10282 af 21/11/2016 - Gældende
2016-48. Dataudtræk fra Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase
UDT nr 10251 af 21/11/2016 - Gældende
2016-47. Dataudtræk fra kommunale lønsystemer
UDT nr 10339 af 18/11/2016 - Gældende
2016-46. Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed
UDT nr 10430 af 16/11/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt over for journalist i dokumenter angående begæring om nedlæggelse af fogedforbud over for samme journalist. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt.
UDT nr 10248 af 15/11/2016 - Gældende
2016-45. Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder
UDT nr 10145 af 04/11/2016 - Gældende
Dokumenter udleveret af Forsvarsministeriet til den nu nedlagte Irak- og Afghanistankommission undtaget fra aktindsigt efter § 23, stk. 1, nr. 1, § 24, stk. 1, nr. 2, § 28, stk. 1, samt §§ 31 og 32 i offentlighedsloven
UDT nr 10170 af 28/10/2016 - Gældende
2016-42. Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under
UDT nr 10132 af 26/10/2016 - Gældende
Oplysninger i præsentation, som blev udleveret til eksterne analytikere før børsnoteringen af DONG Energy, kunne undtages fra aktindsigt (offentlighedslovens § 30, nr. 2, og § 33, nr. 3)
UDT nr 10195 af 19/10/2016 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i lovforberedende arbejde i forbindelse med forslag til lov om ændring af udlændingeloven
UDT nr 10187 af 17/10/2016 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i referat fra et møde i Kriseberedskabsgruppen. Oplysninger om og vurderinger af terrorberedskabet
UDT nr 10058 af 17/10/2016 - Gældende
Dokumenter om, hvorvidt et eventuelt tjenstligt forhør skulle være offentligt hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden, var også omfattet af offentlighedslovens § 21, stk. 2.
UDT nr 10235 af 05/10/2016 - Gældende
2016-43. Egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed
UDT nr 10200 af 19/09/2016 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i Rigsadvokatens vejledning om forberedelse og præsentation af teleoplysninger i retten
UDT nr 9976 af 14/09/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1. Ekstrahering efter § 28, stk. 1. Ekstrahering efter § 29, stk. 1 – dokumenter udarbejdet til brug for ministerrådgivning
UDT nr 10011 af 14/09/2016 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i tilsynsrapporter indhentet som led i kontrol med lufthavns overholdelse af sikkerhedsplaner. Hensynet til at forebygge forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Se om samme sag ombudsmandens udtalelse af 18. maj 2016)
UDT nr 9999 af 09/09/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i borgers sag om ministersvar. Spørgsmål om meroffentlighed i interne dokumenter
UDT nr 9953 af 06/09/2016 - Gældende
Politiet var berettiget til at tilbageholde oplysninger i en beslutning om adgangsforbud til en bandes lokaler. Afslaget på aktindsigt var begrundet i politiets efterforskning
UDT nr 10034 af 05/09/2016 - Gældende
2016-38. Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark
UDT nr 9873 af 16/08/2016 - Gældende
Dokumenter udvekslet mellem Medienævnet og dets sekretariat undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 3. Spørgsmål om omfanget af aktindsigtsanmodning og om ekstrahering (offentlighedslovens § 28) og meroffentlighed (offentlighedslovens § 14)
UDT nr 9874 af 05/08/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens § 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer
UDT nr 9886 af 08/07/2016 - Gældende
2016-35. Ikke ret til dataudtræk fra IT-systemet Andelsboliginfo. Særlig tavshedspligt
UDT nr 9734 af 05/07/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i udkast til logningsbekendtgørelse. Sag om lovgivning
UDT nr 9779 af 30/06/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer uregistrerede gennem Danmark til Sverige. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. Meroffentlighed
UDT nr 9718 af 27/06/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde
UDT nr 9776 af 20/06/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i interne dokumenter vedrørende det folkeretlige grundlag for militær indgriben i Syrien. Ekstrahering efter offentlighedslovens §§ 28 og 29. Undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32
UDT nr 9692 af 20/06/2016 - Gældende
2016-29. Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens § 33, nr. 5
UDT nr 9667 af 14/06/2016 - Gældende
Konsulentfirmas rapporter om sikkerhedsanalyser af IT-løsninger kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23 om interne dokumenter
UDT nr 9524 af 06/06/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008
UDT nr 9710 af 01/06/2016 - Gældende
2016-28. Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse
UDT nr 9523 af 30/05/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende besparelserne på udviklingsbistanden i 2015. Ekstrahering
UDT nr 9730 af 27/05/2016 - Gældende
2016-23. Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde
UDT nr 9653 af 26/05/2016 - Gældende
2016-26. Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering
UDT nr 9473 af 18/05/2016 - Gældende
Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige
UDT nr 9464 af 18/05/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i tilsynsrapporter indhentet som led i kontrol med lufthavns overholdelse af sikkerhedsplaner. Særlig tavshedspligt
UDT nr 9478 af 11/05/2016 - Gældende
2016-20. Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag
UDT nr 9420 af 20/04/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i ansøgninger om tilskud under Danida Business Explorer for Tanzania – offentlighedslovens § 30, nr. 2
UDT nr 9472 af 19/04/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af allerede offentligt tilgængelige oplysninger, jf. § 28, stk. 2, nr. 3. Ekstrahering efter § 29, stk. 1 – interne faglige vurderinger i endelig form
UDT nr 9360 af 18/04/2016 - Gældende
Manglende mulighed for at gennemføre en effektiv anonymisering og på den baggrund afslag på aktindsigt ud fra et princip svarende til meroffentlighedsprincippet – oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1
UDT nr 9342 af 12/04/2016 - Gældende
Aktindsigt i materiale, der ligger til grund for Forsvarets undersøgelse af mulige civile tab i forbindelse med dansk luftangreb i Irak den 30. august 2015
UDT nr 9444 af 11/04/2016 - Gældende
2016-17. Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel
UDT nr 9445 af 21/03/2016 - Gældende
2016-15. Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden
UDT nr 9357 af 21/03/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, § 24 og § 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter § 31 og § 33, nr. 1
UDT nr 9447 af 08/03/2016 - Gældende
2016-14. Udenrigsministeriet afslog at udlevere navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation. Betydningen af lokale samfundsmæssige forhold
UDT nr 9229 af 07/03/2016 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i materiale, som Justitsministeriet havde udleveret til den nu nedlagte Irak- og Afghanistankommission
UDT nr 9206 af 22/02/2016 - Gældende
2016-9. Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten
UDT nr 9228 af 12/02/2016 - Gældende
2016-8. Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde
UDT nr 9204 af 11/02/2016 - Gældende
2016-5. En kommunes lønsystem er en database omfattet af offentlighedslovens § 11 om ret til dataudtræk
UDT nr 9168 af 10/02/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt i konkrete kriterier for resultatløn
UDT nr 9320 af 03/02/2016 - Gældende
2016-10. Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens § 35
UDT nr 9167 af 03/02/2016 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i korrespondance om radikaliseringstiltag og/eller såkaldte fremmedkrigere
UDT nr 9057 af 20/01/2016 - Gældende
Pligt til at angive, at der indgår ekstraheringspligtige oplysninger i interne dokumenter, og hvor i offentligt tilgængeligt dokument oplysningerne kan findes
UDT nr 9032 af 05/01/2016 - Gældende
Kritik af sagsbehandlingstiden i sag om aktindsigt i Eritrea-sagen
UDT nr 11318 af 16/12/2015 - Gældende
2015-59. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige
UDT nr 11122 af 25/11/2015 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. Aktindsigt i aktlister
UDT nr 11470 af 23/11/2015 - Gældende
Udtalelse afgivet af Social- og Indenrigsministeriet vedrørende aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813
UDT nr 11147 af 21/11/2015 - Gældende
2015-56. Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet
UDT nr 11095 af 20/11/2015 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i materiale i Forsvarsministeriet. Afgrænsning af aktindsigtsanmodning. Gennemførelse af ekstrahering
UDT nr 11084 af 16/11/2015 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering
UDT nr 11094 af 12/11/2015 - Gældende
Afslag på anmodning om dataudtræk fra Vejdirektoratets ulykkesdatabase. Meroffentlighed. Uafsluttet dialog med myndighed
UDT nr 10949 af 26/10/2015 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering
UDT nr 10913 af 07/10/2015 - Gældende
Kritik af sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende lovforslag. Kritik af, at underretninger om fristudsættelse i flere tilfælde ikke var afsendt inden udløbet af tidligere udmeldt frist
UDT nr 10912 af 28/09/2015 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid på over 7 måneder i sag om aktindsigt i korrespondance mellem Justitsministeriet og trossamfund
UDT nr 10854 af 23/09/2015 - Gældende
Afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Forsvarsministeriet. Ekstrahering
UDT nr 10930 af 12/09/2015 - Gældende
2015-50. Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid
UDT nr 10596 af 07/09/2015 - Gældende
2015-47. Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller
UDT nr 10605 af 01/09/2015 - Gældende
2015-48. E-mails udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering
UDT nr 10852 af 21/08/2015 - Gældende
Kritik af Udenrigsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt
UDT nr 10279 af 27/07/2015 - Gældende
2015-43. Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt
UDT nr 9946 af 13/07/2015 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande, i oplysninger i Udenrigsministeriet vedrørende indlæggelse af udenlandsk ambassadørs mor på danske hospitaler
UDT nr 10200 af 07/07/2015 - Gældende
2015-41. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin omfattet af offentlighedsloven
UDT nr 10153 af 06/07/2015 - Gældende
2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
UDT nr 9907 af 25/06/2015 - Gældende
2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt
UDT nr 9915 af 23/06/2015 - Gældende
Delvist afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i tilladelser til eksport af våben mv. til Rusland siden 2008
UDT nr 9895 af 22/06/2015 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i 114 sager. Spørgsmål, om anonymisering af sagerne kunne gennemføres uden nævneværdig brug af ressourcer
UDT nr 9960 af 19/06/2015 - Gældende
Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen. Meroffentlighed i forhold til dokument omfattet af offentlighedslovens § 24
UDT nr 9905 af 18/06/2015 - Gældende
Afslag på aktindsigt i internt dokument. Ekstrahering. Meroffentlighed
UDT nr 9953 af 17/06/2015 - Gældende
Ikke kritik af Justitsministeriets afslag på aktindsigt i dokumenter om samarbejdsvanskeligheder i Irak- og Afghanistankommissionen
UDT nr 9904 af 12/06/2015 - Gældende
Afslag på anmodning om dataudtræk fra SKATs eIndkomstregister, da ej muligt ved få og enkle kommandoer at sikre, at tavshedspligt blev overholdt. Offentlighedslovens § 11
UDT nr 10229 af 27/05/2015 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
UDT nr 9716 af 21/05/2015 - Gældende
Udenrigsministeriets delvise afslag på aktindsigt i akter vedrørende eksport af atomaffald fra Risø
UDT nr 9711 af 20/05/2015 - Gældende
Afslag på aktindsigt i danske F-16-flys gennemførte missioner i Irak
UDT nr 9380 af 20/05/2015 - Gældende
Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt
UDT nr 9360 af 19/05/2015 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed
UDT nr 9378 af 13/05/2015 - Gældende
Afslag på aktindsigt i sager om undvigelser fra arresthuse. Hensynet til retshåndhævelse af lovovertrædelser, til straffuldbyrdelse og til private interesser
UDT nr 9376 af 12/05/2015 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Interne dokumenter. Ministerbetjening. Ekstrahering
UDT nr 9383 af 08/05/2015 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
UDT nr 9379 af 28/04/2015 - Gældende
2015-25. Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen
UDT nr 9386 af 27/04/2015 - Gældende
2015-26. Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt
UDT nr 9361 af 27/04/2015 - Gældende
Klageadgang til ministerium i medfør af over-/underordnelsesforhold - offentlighedslovens § 37, stk. 1
UDT nr 9318 af 27/04/2015 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
UDT nr 9289 af 22/04/2015 - Gældende
2015-18. Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed
UDT nr 10997 af 21/04/2015 - Gældende
Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i klagesag vedrørende aktindsigt
UDT nr 9720 af 27/03/2015 - Gældende
Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden (offentlighedslovens § 14, § 24, § 27, nr. 2, § 28, stk. 1, og § 29)
UDT nr 9243 af 26/03/2015 - Gældende
2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse
UDT nr 9255 af 24/03/2015 - Gældende
2015-14. Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme
UDT nr 9359 af 16/03/2015 - Gældende
Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Ministerbetjening
UDT nr 9227 af 04/03/2015 - Gældende
2015-9. Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering
UDT nr 9141 af 03/03/2015 - Gældende
Sagsbehandlingstid i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter var for lang
UDT nr 9313 af 25/02/2015 - Gældende
Moderniseringsstyrelsens afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om ny kammeradvokataftale
UDT nr 9184 af 25/02/2015 - Gældende
Afslag på aktindsigt i dokumenter i ”Christiania-sagen”. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens § 36, stk. 2
UDT nr 10340 af 25/02/2015 - Gældende
2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale
UDT nr 9139 af 20/02/2015 - Gældende
Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og styrelser til brug for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds besvarelse af folketingsudvalgsspørgsmål. Ministerbetjening
UDT nr 9363 af 05/02/2015 - Gældende
2015-23. Ekstrahering af oplysninger i internt dokument
UDT nr 9137 af 26/01/2015 - Gældende
Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i landeliste over udenlandske statsborgeres mulighed for at blive løst fra deres statsborgerskab (landeklikblad)
UDT nr 9065 af 15/01/2015 - Gældende
2015-1. Afslag på anmodning om udtræk fra OIS (Den Offentlige Informationsserver) efter offentlighedslovens § 11
UDT nr 9071 af 13/01/2015 - Gældende
Udenrigsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Danida-rapport. Underretninger efter offentlighedslovens § 36, stk 2
UDT nr 11537 af 07/01/2015 - Gældende
Tvivlsspørgsmål, om korrespondance mellem danske og grønlandske myndigheder vedrørende grønlandske råstoffer var omfattet af miljøoplysningsloven. Ikke grundlag for kritik af afslag på aktindsigt, selv hvis det blev lagt til grund, at oplysningerne var omfattet af miljøoplysningsloven. Bortkommet dokument. Kritik af sagsbehandlingstiden
UDT nr 10417 af 22/12/2014 - Gældende
2014-40. Afslag på aktindsigt i internt dokument. Meddelelse af faktiske oplysninger og meddelelse af interne faglige vurderinger. Dialog mellem myndighed og borger
UDT nr 10386 af 17/12/2014 - Gældende
Aktindsigt i eventuelle dokumenter om statsministerens muligheder for at komme i betragtning til allerede besatte EU-topjob
UDT nr 10384 af 11/12/2014 - Gældende
2014-37. Behandlingen af anmodning om aktindsigt i brevveksling til brug for juridisk responsum måtte ske i lyset af, at selve responsummet var offentliggjort
UDT nr 10391 af 09/12/2014 - Gældende
2014-35. Fond ikke omfattet af offentlighedsloven
UDT nr 10376 af 24/11/2014 - Gældende
2014-36. Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering
UDT nr 10316 af 24/11/2014 - Gældende
Ikke aktindsigt i konsulentrapport om værdiansættelse af Statens Serum Instituts forretningsmæssige aktiviteter. Hensyn til det offentliges økonomiske interesser
UDT nr 10306 af 17/11/2014 - Gældende
2014-32. Dataudtræk. Særlig tavshedspligtsbestemmelse. Få og enkle kommandoer
UDT nr 10302 af 04/11/2014 - Gældende
Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Ekstrahering
UDT nr 9928 af 27/10/2014 - Gældende
2014-29. Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt
UDT nr 10517 af 27/10/2014 - Gældende
Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste. Ministerbetjening. Spørgsmål om ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret
UDT nr 9891 af 21/10/2014 - Gældende
2014-28. Aktindsigt i ”personalesagsoplysninger” i en ikke-personalesag. Meraktindsigt
UDT nr 9916 af 06/10/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt i oplysninger i bestyrelsesreferater og kvartalsrapporter fra en fond. Indhentelse af udtalelse fra fonden til brug for konkret vurdering af eventuel skadevirkning. Inddragelse i denne vurdering det forhold, at der tidligere var givet aktindsigt i oplysninger om samme emner og af lignende karakter
UDT nr 10285 af 06/10/2014 - Gældende
Klageadgang til ressortministerium i medfør af over-/underordnelsesforhold – offentlighedslovens § 37, stk. 1
UDT nr 10303 af 02/10/2014 - Gældende
Klageadgang til ressortministerium i medfør af over-/underordnelsesforhold – offentlighedslovens § 37, stk. 1
UDT nr 10284 af 01/10/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt i materiale vedrørende oprettelse af en regional eller lokal afdeling af den fælles patentdomstol. (OFL § 7, § 23, § 24, § 27, §§ 28-29, § 32)
UDT nr 9895 af 29/09/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem dansk ambassade og udenlandsk politi. Egenacces. Ekstrahering
UDT nr 9089 af 22/09/2014 - Gældende
Udtalelse afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan undtages fra retten til aktindsigt
UDT nr 9806 af 17/09/2014 - Gældende
Beskæftigelsesministeriets afslag på aktindsigt i form af datasammenstilling efter offentlighedslovens § 11
UDT nr 9691 af 12/09/2014 - Gældende
2014-26. Forening omfattet af offentlighedsloven
UDT nr 9885 af 11/09/2014 - Gældende
2014-27. Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger
UDT nr 9685 af 22/08/2014 - Gældende
2014-25. Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm
UDT nr 9683 af 18/08/2014 - Gældende
2014-23. Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument
UDT nr 9669 af 18/08/2014 - Gældende
2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt
UDT nr 9672 af 14/08/2014 - Gældende
2014-22. Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog
UDT nr 9645 af 04/07/2014 - Gældende
2014-20. Hemmeligholdelse af advokaters identitet
UDT nr 9523 af 03/07/2014 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
UDT nr 9506 af 16/06/2014 - Gældende
2014-16. Ikke ret til dataudtræk fra CPR’s sikkerhedslog
UDT nr 9520 af 13/06/2014 - Gældende
2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte
UDT nr 9933 af 06/06/2014 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance vedrørende Aarhus Kommunes lokale arbejdstidsaftale for lærere (”Aarhusaftalen”). Muligheden for at hensynet til fremtidige overenskomstforhandlinger kunne indgå i vurderingen af, om det var nødvendigt at undtage oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 3.
UDT nr 9822 af 02/06/2014 - Gældende
Udenrigsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i oplysninger om afdøde danskere i Ghana og Nigeria
UDT nr 9500 af 02/06/2014 - Gældende
2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt
UDT nr 9896 af 19/05/2014 - Gældende
Statsministeriets sagsbehandlingstid i en klagesag om delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om ministereftervederlag
UDT nr 9823 af 15/05/2014 - Gældende
Aktindsigt i dokumenter om statsministerens muligheder for at komme i betragtning til et EU-job
UDT nr 9499 af 15/05/2014 - Gældende
2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt
UDT nr 9810 af 13/05/2014 - Gældende
Justitsministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om blokerede domæne-navne i Rigspolitiets netfilter om børnepornografi – offentlighedslovens § 33, nr. 1.
UDT nr 9828 af 02/05/2014 - Gældende
Finansministeriets afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende brev til Folketingets formand om Rigsrevisionens undersøgelse af solcellesagen
UDT nr 9817 af 02/05/2014 - Gældende
Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt efter offentlighedsloven
UDT nr 9898 af 10/04/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering
UDT nr 9832 af 09/04/2014 - Gældende
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets afgørelser om delvis afslag på aktindsigt i kommunikationen mellem ministeriet og Energistyrelsen i solcellesagen
UDT nr 10566 af 13/03/2014 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger
UDT nr 9775 af 06/03/2014 - Gældende
Inddragelse af Danske Regioner under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4
UDT nr 9774 af 06/03/2014 - Gældende
Inddragelse af KL under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4
UDT nr 9610 af 21/02/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende lønforholdene for en medarbejdergruppe i en kommune
UDT nr 9681 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet om lovligheden af en bodsbelagt tavshedsklausul i en fratrædelsesaftale mellem en kommune og en tidligere ansat
UDT nr 9605 af 14/04/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs og Sundhedsministeriet om afslag på aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2
UDT nr 9604 af 12/02/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om afslag på aktindsigt med henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1 og meroffentlighed i forhold til parter
UDT nr 20155 af 12/02/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om afslag på aktindsigt med henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1 og meroffentlighed i forhold til parter
UDT nr 9961 af 06/11/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om hvorvidt en borgmesters stillingtagen til offentliggørelse af materiale deponeret af en borger indebærer, at materialet bliver omfattet af offentlighedsloven
UDT nr 9984 af 05/09/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunalbestyrelses tilsynspligt i forbindelse med en selvejende institution, der efter overenskomst med kommunen udfører kommunale opgaver
UDT nr 9604 af 03/10/2001 - Gældende
Udtalelse om aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., i bilagsmateriale i en afskedigelsessag, der involverede andre navngivne ansatte
UDT nr 9624 af 01/06/2001 - Gældende
Udtalelse om, at tilsynsmyndigheder i forbindelse med behandling af sager om afslag på aktindsigt skal foretage en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold, herunder indhente de sager og dokumenter, der er meddelt afslag på indsigt i
UDT nr 9020 af 28/06/1995 - Gældende
Om hvorvidt dokumenter vedrørende en kommunalt ejet ejendom, der blev overdraget til et privat I/S, fortsat var omfattet af offentlighedsloven
UDT nr 9130 af 05/10/1993 - Gældende
Aktindsigt i en kommunes protokol over ejendomme med hjemfaldsklausul
UDT nr 60577 af 02/09/1993 - Gældende
Om aktindsigt i dokumenter, der udleveres til en amtskommunes revisionsfirma
UDT nr 9240 af 04/07/1989 - Gældende
Aktindsigt i oplysninger i en disciplinærsag
UDT nr 11286 af 17/11/1988 - Gældende
Aktindsigt i forpagtningsaftaler
UDT nr 11282 af 08/11/1988 - Gældende
Aktindsigt i analyseresultater
UDT nr 11271 af 21/09/1988 - Gældende
Aktindsigt i konsulentrapport - Fortrolighed
UDT nr 11263 af 24/08/1988 - Gældende
Aktindsigt for pårørende i plejehjemsjournal
UDT nr 9160 af 13/07/1988 - Gældende
Om internt materiale bevarer sin interne karakter ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed.
UDT nr 51400 af 10/05/1988 - Gældende
Udlevering af oplysninger - notatpligt - partsoffentlighed (* 1)
UDT nr 51648 af 12/04/1988 - Gældende
Udlevering af arbejdspapirer fra statslige udvalg med kommunal repræsentation
UDT nr 51430 af 30/09/1987 - Gældende
Aktindsigt i ventelister til daginstitutionspladser
UDT nr 9030 af 04/02/1983 - Gældende
Medlemmers adgang til sagsindsigt i den kommunale forvaltning. (* 1)