Søgeresultat


Søgningen fandt 56 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1264 af 31/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af skattekontrolloven
(Skattekontrolloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9121 af 26/10/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet
KEN nr 9119 af 25/10/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg
KEN nr 9117 af 02/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist
KEN nr 9720 af 30/04/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom
KEN nr 9691 af 01/03/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. udlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet
KEN nr 9368 af 14/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort
KEN nr 9346 af 25/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af kildeskat på renter – retmæssig ejer
KEN nr 9343 af 11/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for indsendelse af selvangivelse – bindende svar
KEN nr 9316 af 30/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg – studieophold i udlandet
KEN nr 9290 af 27/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genanbringelse af ejendomsavance
KEN nr 9783 af 01/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg
KEN nr 9804 af 09/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort
KEN nr 9754 af 15/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisoromkostninger – avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber
KEN nr 9746 af 26/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fritagelse for renter og procenttillæg på restskat
KEN nr 10041 af 21/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af rentekildeskat
KEN nr 9543 af 23/12/2008 - Gældende
Beløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse
KEN nr 9531 af 17/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvangivelses- og skattepligt – forening
KEN nr 10188 af 26/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab
KEN nr 10656 af 08/11/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – klage over skattetillæg
KEN nr 10909 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på driftsmidler
KEN nr 9270 af 23/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - tilskud fra klagerens repræsentant
KEN nr 9282 af 17/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Henstand med indsendelse af selvangivelse
KEN nr 9254 af 13/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 10208 af 13/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 10151 af 24/01/2206 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ansøgning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 10149 af 17/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg sen indgivelse af selvangivelsen
KEN nr 10150 af 11/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for skattetillæg
KEN nr 9164 af 09/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af landsskatteretsafgørelser efter frifindelse i straffesag vedr. samme spørgsmål.
AFG nr 9901 af 22/08/2017 - Gældende
Digital valuta anset for struktureret fordring
AFG nr 9611 af 19/08/2008 - Gældende
Forelæggelse for Skatterådet - bevisvurdering
AFG nr 19190 af 28/09/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Transfer pricing. Spørgsmål om interessentskab kunne anses for en juridisk person i relation til skattekontrollovens § 3 B.
UDT nr 9078 af 24/02/2006 - Gældende
SKAT henter selv årsrapporten digitalt
UDT nr 9055 af 07/02/2006 - Gældende
Behandlingen af visse regnskabsposter, herunder udskudt skat, i relation til reglerne om udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta
UDT nr 9666 af 31/10/2005 - Gældende
Tranfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter
UDT nr 9563 af 05/09/2005 - Gældende
Mindstekrav genbeskatningssaldi mv. - genbeskatningssaldi
UDT nr 9344 af 17/06/2005 - Gældende
Sambeskatning til rådgivere
UDT nr 9316 af 10/06/2005 - Gældende
Skattemæssige krav til regnskab frist for indsendelse af nye oplysninger - Mindstekravsbekendtgørelsen
UDT nr 9346 af 14/06/2004 - Gældende
Gensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat
UDT nr 11946 af 20/03/2001 - Gældende
Transfer pricing-ændring - godkendelseskrav manglende forudgående godkendelse
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 529 af 22/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1-7, i lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
BEK nr 769 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA
CIR nr 77 af 30/05/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.)
CIR nr 69 af 03/05/2000 - Gældende
Skatteministeriets cirkulære om lov nr. 170 af 15. marts 2000 om ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven
CIR nr 123 af 28/07/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 388 af 2. juni 1999 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven og kommuneskatteloven
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
CIR nr 84 af 15/05/1998 - Gældende
Cirkulære om transfer pricing regler Til de statslige og kommunale skattemyndigheder (lov nr.131 af 25. februar 1998)
SKR nr 9591 af 17/05/2016 - Gældende
Styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C
SKR nr 9317 af 24/02/2016 - Gældende
Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal
SKR nr 9591 af 17/07/2007 - Gældende
SKATs kontrolinformationsregister - KINFO
SKR nr 9498 af 12/06/2007 - Gældende
Bødekrav der idømmes for overtrædelse af skattelovgivningen
SKR nr 9373 af 24/04/2007 - Gældende
Erhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale mv.
SKR nr 9589 af 24/02/2006 - Gældende
SKAT henter selv årsrapporten digitalt
SKR nr 9582 af 07/02/2006 - Gældende
Behandlingen af visse regnskabsposter, herunder udskudt skat, i relation til reglerne om udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta
SKR nr 60374 af 05/03/1998 - Gældende
Intern meddelelse om behandling af skatte- og afgiftssager