Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 529 af 22/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1-7, i lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
BEK nr 769 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA
CIR nr 77 af 30/05/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.)
CIR nr 69 af 03/05/2000 - Gældende
Skatteministeriets cirkulære om lov nr. 170 af 15. marts 2000 om ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven
CIR nr 123 af 28/07/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 388 af 2. juni 1999 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven og kommuneskatteloven
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
CIR nr 84 af 15/05/1998 - Gældende
Cirkulære om transfer pricing regler Til de statslige og kommunale skattemyndigheder (lov nr.131 af 25. februar 1998)
SKR nr 9591 af 17/05/2016 - Gældende
Styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C
SKR nr 9317 af 24/02/2016 - Gældende
Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal
SKR nr 9591 af 17/07/2007 - Gældende
SKATs kontrolinformationsregister - KINFO
SKR nr 9498 af 12/06/2007 - Gældende
Bødekrav der idømmes for overtrædelse af skattelovgivningen
SKR nr 9373 af 24/04/2007 - Gældende
Erhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale mv.
SKR nr 9589 af 24/02/2006 - Gældende
SKAT henter selv årsrapporten digitalt
SKR nr 9582 af 07/02/2006 - Gældende
Behandlingen af visse regnskabsposter, herunder udskudt skat, i relation til reglerne om udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta
SKR nr 60374 af 05/03/1998 - Gældende
Intern meddelelse om behandling af skatte- og afgiftssager