Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 69 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Dykkerloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 988 af 06/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 og §§ 5-8 i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)
BEK nr 1396 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
BEK nr 1395 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse
BEK nr 1394 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkermateriel
BEK nr 1393 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkeruddannelser
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 1373 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser
BEK nr 476 af 17/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af dykkere
CIR nr 10577 af 03/12/1998 - Gældende
Cirkulære om forretningsorden for Dykkerrådet
VEJ nr 10035 af 01/11/1990 - Gældende
Vejledning for konstruktion og afprøvning af oppustelige opstigningsveste der ønskes typegodkendt til brug i forbindelse med dykning (* 1)
VEJ nr 10034 af 01/11/1990 - Gældende
Vejledning vedrørende jordarbejde i forbindelse med erhvervsdykning i henhold til dykkerloven § 13 (* 1)
VEJ nr 10033 af 01/11/1990 - Gældende
Vejledning for konstruktion og afprøvning af A-rammer, der skal anvendes i forbindelse med dykning (* 1)
REG nr 10002 af 13/02/1981 - Gældende
Regulativ vedrørende Lægeundersøgelser af erhvervsdykkeraspiranter og erhvervsdykkere. (Jfr. § 2, stk. 1 i industriministeriets bekendtgørelse nr. 478 af 22. november 1979 om lægeundersøgelser af erhvervsdykkeraspiranter og erhvervsdykkere.)