Søgeresultat


Søgningen fandt 31 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 2017.9 - Gældende
2017-9. Væsentlige fejl ved brug af døralarmer i kommunalt botilbud
FOU nr 2015.61 - Gældende
2015-61. Revisionsselskabs klageberettigelse i sag om omkostningsgodtgørelse – personlig konkurs hos den godtgørelsesberettigede
FOU nr 2015.6 - Gældende
2015-6. Ankestyrelsen var part i en sag i Ligebehandlingsnævnet og varetog samtidig sekretariatsbetjeningen af nævnet i sagen. Myndighedsinhabilitet
FOU nr 2016.55 - Gældende
2016-55. Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten
FOU nr 2019.34 - Gældende
2019-34. Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.
FOU nr 2018.33 - Gældende
2018-33. En kommune havde begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i fire sager om hjemgivelse af anbragte børn og unge
FOU nr 2015.30 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
FOU nr 2017.30 - Gældende
2017-30. Udlændingestyrelsen gav utilstrækkelig vejledning i sag om tidsubegrænset opholdstilladelse
FOU nr 2020.3 - Gældende
2020-3. Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information
FOU nr 2018.29 - Gældende
2018-29. Visse af IT-systemet minSU’s pop op-beskeder var reelt afgørelser. Beskederne var omfattet af journaliseringspligt
FOU nr 2019.29 - Gældende
2019-29. Partshøring af børn skal ske på en måde, så barnet forstår, hvad sagen handler om
FOU nr 2015.26 - Gældende
2015-26. Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt
FOU nr 2016.25 - Gældende
2016-25. Afskedigelse af en ansat med henvisning til fremtidige samarbejdsvanskeligheder. Partsrepræsentation
FOU nr 2018.25 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
FOU nr 2019.25 - Gældende
2019-25. Generel egen drift-undersøgelse af 300 sagsforløb i Skattestyrelsens Kundecenter
FOU nr 2019.22 - Gældende
2019-22. Koordinering af og ansvar for vejledning om digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk
FOU nr 2016.20 - Gældende
2016-20. Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag
FOU nr 2015.19 - Gældende
2015-19. Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt
FOU nr 2015.17 - Gældende
2015-17. Frit skolevalg på specialundervisningsområdet kan ikke nægtes alene på grund af prisen
FOU nr 2018.15 - Gældende
2018-15. Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven
FOU nr 2019.15 - Gældende
2019-15. Udlændinge- og Integrationsministeriets handlinger for at rette op efter dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
FOU nr 2019.13 - Gældende
2019-13. Kommunes efterlevelse af habilitetsregler i sag om borgmesters relation til privat firma
FOU nr 2016.11 - Gældende
2016-11. Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage
FOU nr 2017.11 - Gældende
2017-11. Henvisning til tidligere kritiske artikler i afslag på aktindsigt var beklagelig. Navn på virksomhed kunne ikke undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 2
FOU nr 2019.11 - Gældende
2019-11. Kommunes digitale selvbetjeningsløsning havde forvaltningsretlige mangler
FOU nr 2018.10 - Gældende
2018-10. Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten
FOU nr 2016.1 - Gældende
2016-1. Adgang til partsrepræsentation ved anvendelse af digitale selvbetjeningssystemer
FOU nr 2014.0033 - Gældende
2014-33. Biskop og ansatte i stiftsøvrighed var inhabile i klagesag angående provstesyn, som biskoppen havde deltaget i som provst
FOU nr 2014.0024 - Gældende
2014-24. Overholdelse af forvaltningsretlige krav i forbindelse med udviklingen af SKATs IT-system, EFI
FOU nr 2014.0012 - Gældende
2014-12. Ytringsfrihed for medarbejdere i DR
FOU nr 2014.0011 - Gældende
2014-11. Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens familieplejekonsulenter