Søgeresultat


Søgningen fandt 42 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 172 af 02/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom
BEK nr 1337 af 08/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen)
(Bilskrotbekendtgørelsen)
BEK nr 1230 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab, tilskud, regnskab og revision m.v.
BEK nr 1059 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
(Teknisk miljøzonebekendtgørelse)
BEK nr 61 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område
BEK nr 514 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
BEK nr 1420 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer
BEK nr 1448 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om biblioteksafgift
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
BEK nr 1007 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand
BEK nr 1835 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020
(Driftsbekendtgørelse for lag og flag)
BEK nr 1793 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
BEK nr 1792 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om asbest
(Asbestbekendtgørelsen)
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
BEK nr 317 af 30/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 276 af 22/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser m.v. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 1564 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser m.v. på Skatteministeriets område
BEK nr 1359 af 05/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af administrative opgaver efter olieberedskabsloven til den centrale lagerenhed
BEK nr 841 af 06/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om undladelse af at give klagevejledning i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg
BEK nr 286 af 06/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr
BEK nr 615 af 08/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
BEK nr 447 af 23/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke
BEK nr 652 af 23/07/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed
BEK nr 672 af 02/10/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om klagevejledning for civilforsvarets værnepligtige
BEK nr 646 af 18/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven
CIR nr 9467 af 18/10/1988 - Gældende
Orientering om klagevejledning for civilforsvarets værnepligtige
VEJ nr 9533 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om beregning af klagefrister
VEJ nr 11122 af 03/03/1997 - Gældende
Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1)
VEJ nr 163 af 17/08/1990 - Gældende
Vejledning om udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v.
VEJ nr 11740 af 04/12/1986 - Gældende
Vejledning om forvaltningsloven
SKR nr 9691 af 03/07/2018 - Gældende
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
SKR nr 10359 af 21/12/2017 - Gældende
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
SKR nr 9583 af 14/03/2016 - Gældende
SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal
SKR nr 11169 af 31/07/2015 - Gældende
Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter - styresignal
SKR nr 72 af 05/07/2002 - Gældende
Skrivelse om nye regler som følge af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning af aktindsigt) m.v.
SKR nr 11123 af 03/03/1997 - Gældende
Skrivelse vedr. vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1) (Til Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne)
SKR nr 11100 af 10/10/1934 - Gældende
Skrivelse om tavshedspligt vedrørende anklagemyndighedens interne indstillinger.
CIS nr 10539 af 05/06/1991 - Gældende
Om samtykkeerklæring ved indhentelse af private oplysninger i udlændingesager.
CIS nr 11411 af 23/12/1987 - Gældende
Cirkulærskrivelse om aktindsigt i adoptionssager.
CIS nr 11130 af 27/02/1987 - Gældende
Cirkulærskrivelse om erklæring om tavshedspligt m.v. (* 1)
MED nr 11065 af 16/02/1994 - Gældende
Meddelelse om oplysninger fra offentlige myndigheder ved personundersøgelser efter retsplejelovens kapitel 75