Søgeresultat


Søgningen fandt 71 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 529 af 16/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v.
BEK nr 1527 af 15/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Banedanmarks levering af kørestrøm
BEK nr 1525 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 1233 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
BEK nr 1164 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
BEK nr 1296 af 20/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
BEK nr 661 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet
BEK nr 1438 af 05/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed
BEK nr 1259 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
BEK nr 25 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.
(Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.)
BEK nr 24 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet
(Veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet)
BEK nr 1213 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet
BEK nr 1212 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere
(Lokomotivførerbekendtgørelsen)
BEK nr 1125 af 09/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
BEK nr 576 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet
BEK nr 543 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer
BEK nr 542 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet
BEK nr 9539 af 11/05/2017 - Gældende
BJ 5-070.001-2017 Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund Udgave 3, 11. maj 2017
BEK nr 451 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter
BEK nr 9556 af 29/03/2017 - Gældende
Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol BJ 5-1-2017
BEK nr 147 af 30/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet
BEK nr 1465 af 05/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet
BEK nr 1458 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet
BEK nr 1359 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet
BEK nr 1234 af 07/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
BEK nr 1181 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen
BEK nr 443 af 10/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område
BEK nr 121 af 08/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
BEK nr 71 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner
BEK nr 1380 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer
BEK nr 1379 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.
BEK nr 1354 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer som anvendes på bybaner (letbaner, metro og S-banen)
BEK nr 1340 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen
BEK nr 1329 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til international passagertransport m.v.
BEK nr 1312 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser på jernbaneområdet til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
BEK nr 1276 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
BEK nr 1281 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
BEK nr 1280 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning om parameterlisten
BEK nr 1245 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.
BEK nr 1161 af 06/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
BEK nr 1136 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Jernbanenævnet
BEK nr 1047 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
BEK nr 854 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
BEK nr 778 af 11/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om niveauoverkørsler, der ikke er åbne for almindelig færdsel
BEK nr 661 af 08/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
BEK nr 653 af 08/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet
BEK nr 1089 af 07/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane
BEK nr 1119 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet
BEK nr 115 af 31/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel
BEK nr 30 af 18/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 om ændring af forskellige tekniske specifikationer for interoperabilitet
BEK nr 29 af 18/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 om ændring af tekniske specifikationer for interoperabilitet
BEK nr 28 af 18/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 om ændring og ophævelse af forskellige tekniske specifikationer for interoperabilitet
BEK nr 982 af 08/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til certificerende virksomheder på jernbaneområdet
BEK nr 543 af 12/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
(Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen)
BEK nr 542 af 12/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet
BEK nr 541 af 12/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v.
BEK nr 9189 af 20/03/2012 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (BJ 6-1-2012)
BEK nr 1071 af 23/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet
BEK nr 1461 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om europæisk kritisk infrastruktur på jernbaneområdet (EPCIP-direktivet)
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
BEK nr 1132 af 28/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed m.v.
BEK nr 276 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udåndingsprøver efter lov om jernbane
BEK nr 1461 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere
BEK nr 706 af 26/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
BEK nr 73 af 02/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)
BEK nr 1312 af 16/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde
BEK nr 424 af 28/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF af 7. november 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
BEK nr 1205 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsreglement og konkurrenceretlige vilkår for privatbanerne
BEK nr 978 af 16/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for ubetalt kontrolafgift og ekspeditionsgebyr ved kørsel med tog uden for og inden for hovedstadsområdet, bortset fra S-tog