Søgeresultat


Søgningen fandt 28 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 314 af 28/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)
BEK nr 136 af 22/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 488 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 563 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
BEK nr 556 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
BEK nr 1359 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser
BEK nr 1259 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser
BEK nr 1230 af 03/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
(Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser)
BEK nr 1135 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de pensionsmæssige hensættelser for firmapensionskasser
BEK nr 382 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 677 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation
BEK nr 1577 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser
BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
BEK nr 193 af 03/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser
BEK nr 1014 af 28/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser
BEK nr 10 af 12/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
BEK nr 1263 af 08/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik og informationspligt for firmapensionskasser
BEK nr 781 af 11/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om risikovægtning af solvenskravet og opgørelse af basiskapitalen for firmapensionskasser
BEK nr 777 af 11/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om tilsyn med firmapensionskasser
BEK nr 71 af 05/02/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om koncession til firmapensionskasser
CIR nr 105 af 22/12/2010 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning for forsikringsvirksomheder i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8 i lov om finansiel virksomhed og vejledning for firmapensionskasser i henhold til § 21 a, stk. 1, nr. 1 – 3 og 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser
VEJ nr 10091 af 15/12/2006 - Gældende
Vejledning om indholdet i den ansvarshavende aktuars beretning for firmapensionskasser
VEJ nr 18 af 07/02/1991 - Gældende
Vejledning om firmapensionskassers ansøgning om koncession
VEJ nr 10026 af 21/12/1989 - Gældende
Vejledning for firmapensionskasser vedrørende beregning af hensættelser til udskudt realrenteafgift
VEJ nr 10023 af 20/12/1989 - Gældende
Vejledning om værdiansættelse af terminskontrakter m.v. i livsforsikringsselskaber og pensionskasser