Søgeresultat


Søgningen fandt 30 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 314 af 28/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)
BEK nr 136 af 22/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 747 af 07/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
BEK nr 488 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
BEK nr 1582 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 556 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
BEK nr 316 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
BEK nr 138 af 17/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
(Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner)
BEK nr 44 af 19/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om depotselskaber
BEK nr 865 af 02/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS
BEK nr 786 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udenlandske UCITS' markedsføring i Danmark
BEK nr 762 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter
BEK nr 757 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS
BEK nr 756 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v.
BEK nr 755 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS
BEK nr 681 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS
BEK nr 668 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS
BEK nr 667 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark samt om garantier for pantebreve
BEK nr 677 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation
BEK nr 636 af 06/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation
CIR nr 9281 af 04/07/2011 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning for investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger samt godkendte fåmandsforeninger i henhold til § 37, stk. 1, nr. 1-3 og 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
VEJ nr 9017 af 05/01/2015 - Gældende
Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v.
VEJ nr 9202 af 06/03/2003 - Gældende
Vejledning af 6. marts 2003 om betingelser for afvikling af investeringsforeninger og specialforeninger og afdelinger heraf efter § 55 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger
VEJ nr 9203 af 21/01/2003 - Gældende
Vejledning af 21. januar 2003 om ansøgning i henhold til § 6 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger og godkendelse af investeringsforeninger, specialforeninger og afdelinger heraf samt om godkendelse af investeringsforeningers vedtægter, jf. § 13, stk. 2
VEJ nr 9015 af 07/01/2003 - Gældende
Vejledning vedrørende indberetning af investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber.