Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1349 af 29/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.)
BEK nr 136 af 22/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 1003 af 06/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven
CIR1H nr 233 af 19/12/1996 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af 'tomme' selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.
CIR nr 35 af 16/03/1995 - Gældende
Cirkulære om den skattemæssige behandling af udvalgte forhold i forbindelse med overdragelse af pengeinstitutvirksomhed
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
SKR nr 9272 af 27/05/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT og udbyttebegrænsningsperioden - styresignal
SKR nr 9250 af 17/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Koncernintern omstrukturering – ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal
SKR nr 9132 af 17/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Koncernintern omstrukturering – ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal
SKR nr 9750 af 07/08/2007 - Gældende
Amerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv
SKR nr 9590 af 02/03/2006 - Gældende
Tilladelse til skattefri spaltning spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 5
SKR nr 9814 af 01/12/2005 - Gældende
Spaltning generationsskifte - tilladelse
SKR nr 9584 af 13/10/2005 - Gældende
Grænseoverskridende skattefri fusion med stiftelse af svensk SE-selskab