Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 945 af 06/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
(Tonnageskatteloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9789 af 13/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – koncernforbundne selskaber
KEN nr 9284 af 29/07/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – fradrag nettofinansudgifter – afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler, straksafskrivning software
KEN nr 10066 af 06/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder
KEN nr 10866 af 28/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskabs virksomhed ikke omfattet af tonnageskatteloven
KEN nr 9335 af 19/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Investeringer tonnageordning - fradrag
AFG nr 9732 af 28/03/2017 - Gældende
Lønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 5
AFG nr 9549 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Tonnageskat, overgangssaldo, udligningssaldo, fusion, succession
AFG nr 9374 af 21/04/2009 - Gældende
Tonnageskatteordningen - flagfordeling
AFG nr 9768 af 23/09/2008 - Gældende
Tonnageskatteordningen – koncernforbindelse – nystiftet selskab omfattet af tonnageskatteordningen
AFG nr 9633 af 24/04/2007 - Gældende
Tonnageskatteordningen skattefri fusion negativ overgangssaldo
AFG nr 9538 af 20/06/2006 - Gældende
Tonnageskatteordningen, ejerandele, strategisk og forretningsmæssig drift
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 273 af 01/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, i lov om ændring af tonnageskatteloven
BEK nr 620 af 22/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af tonnageskatteloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven
(Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted om bord)
SKR nr 11051 af 06/05/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten - styresignal