Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9123 af 06/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af kuldioxidafgift for elfor-brug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding
KEN nr 9523 af 19/01/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. medforbrænding – affaldsselskab - tilbagebetaling af affalds- og affaldsvarmeafgift
KEN nr 10237 af 14/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning
KEN nr 10834 af 18/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme
KEN nr 10097 af 06/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. november 2001 vedr. "Grænsehandel" med koksleverancer fra tysk driftssted til danske kunder.
AFG nr 10145 af 20/11/2018 - Gældende
Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning
AFG nr 9415 af 24/04/2018 - Gældende
Afgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator
AFG nr 9881 af 28/02/2017 - Gældende
Afgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling
AFG nr 10189 af 23/06/2015 - Gældende
Viderefakturering af tillægsafgift - kulafgiftsloven
UDT nr 9200 af 05/04/2006 - Gældende
Energiafgifter allokering af varme
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1403 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) og i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion)
BEK nr 998 af 25/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) og forskellige andre love
BEK nr 504 af 24/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer)
BEK nr 1327 af 30/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)
BEK nr 727 af 02/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Ændring til proceslisten i CO2-afgiftsloven m.v.)
BEK nr 566 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet
BEK nr 1402 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation for VE-affald fremkommet ved sortering
BEK nr 1412 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af røggasmængde og opgørelse af indfyret energi i affaldsforbrændingsanlæg med henblik på betaling af energiafgift og CO2-afgift
SKR nr 9768 af 05/04/2017 - Gældende
Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal
SKR nr 9796 af 08/07/2016 - Gældende
Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten - styresignal
SKR nr 10220 af 07/09/2007 - Gældende
Energiafgifter – Affaldsforbrændingsvirksomheders forbrug af afgiftspligt brændsel
SKR nr 9609 af 05/04/2006 - Gældende
Energiafgifter allokering af varme