Søgeresultat


Søgningen fandt 62 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 961 af 17/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)
(Fondsbeskatningsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9747 af 11/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fond - intern uddeling - fradragsberettiget
KEN nr 9743 af 28/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt - selvangivelsespligt
KEN nr 9773 af 06/10/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fond - indgivelse af erklæringsskema i stedet for selvangivelse
KEN nr 9744 af 15/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven – bindende svar (SKM2010.771.SR)
KEN nr 9823 af 11/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse
KEN nr 9811 af 22/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse – skattepligt af multimedier – bindende svar (SKM2010.104.SR)
KEN nr 9375 af 26/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 9225 af 10/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. foreningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven
KEN nr 9221 af 17/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser
KEN nr 10017 af 17/08/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrihed for gaver til fond – anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger
KEN nr 10843 af 22/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgift til granskning – fradrag for tab på tilgodehavende – fradrag for tab på garanti – fradrag for udgift til retsafgift
KEN nr 10844 af 16/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter til afholdelse af konference skatteretligt klassificeret som driftsomkostninger
KEN nr 9780 af 27/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Uddeling af ejendomme og provenu fra salg af ejendomme til selskaber ejet af fond bindende svar
KEN nr 9286 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - selvangiven overførsel af selskab til fond ikke godkendt
KEN nr 10214 af 28/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg
KEN nr 9246 af 23/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - driftsudgifter
KEN nr 9874 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - hensættelse
KEN nr 9123 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond fradrag for legater
KEN nr 9440 af 29/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fonds udgifter til forbedring af fast ejendom.
KEN nr 9441 af 17/03/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening, der havde indgivet selvangivelse men nu ville afgive erklæring.
KEN nr 9439 af 16/03/2005 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. administrativ arbejdsmarkedssammenslutnings renter fra feriefondkonto
KEN nr 10297 af 20/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. oktober 2003 vedr. brancheforenings skattepligt af kontingentindtægter
KEN nr 9629 af 07/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. marts 2003 vedr. Koncernforhold fond udlodninger til almenvelgørende formål
KEN nr 10168 af 27/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. september 2002 vedr. Fond fradrag for uddeling af nettokursgevinster tidspunkt for retlig forpligtelse
KEN nr 10123 af 07/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. august 2002 vedr. legat - rentenydelsesforpligtelse
KEN nr 10058 af 11/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11/3 2002 vedrørende fradrag af fonds uddeling.
KEN nr 12823 af 06/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12818 af 06/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12565 af 04/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11763 af 12/04/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 9409 af 24/04/2018 - Gældende
Uddeling til selvejende institution
AFG nr 9127 af 30/01/2018 - Gældende
Overdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål
AFG nr 10162 af 26/09/2017 - Gældende
Skattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden
AFG nr 9075 af 24/01/2017 - Gældende
Fondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud
AFG nr 9861 af 30/08/2016 - Gældende
Foundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv
AFG nr 9834 af 21/06/2016 - Gældende
Fondsbeskatning, almennyttig uddeling, hæderspris
AFG nr 9548 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Trust - transparent - udlån
AFG nr 9082 af 27/01/2009 - Gældende
Donation til en udenlandsk fond til en anden fond ikke skattepligtig for de begunstigede
AFG nr 9041 af 16/12/2008 - Gældende
Fagforeningers brug af genanbringelsesreglen - ejendomsavancebeskatning
AFG nr 9238 af 20/05/2008 - Gældende
Uddeling fra familiefond til selskaber – ikke beskatning af ejerne
AFG nr 9754 af 17/07/2007 - Gældende
Gave til fond opdelt i familie og ikke-familie afdeling
AFG nr 9528 af 20/02/2007 - Gældende
Ydelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden
AFG nr 9843 af 26/09/2006 - Gældende
Bestyrelseshonorar, der oppebæres af en fagforening
AFG nr 9716 af 22/08/2006 - Gældende
Erhvervelse af kunst var intern uddeling og ikke en driftsomkostning for kunstfond
AFG nr 9683 af 22/08/2006 - Gældende
Fond fradrag for hensættelser skattemæssig anskaffelsesum på fast ejendom ved brug af hensættelse tilbageførsel af uddeling
AFG nr 9480 af 25/04/2006 - Gældende
Renovering af fast ejendom intern uddeling
AFG nr 9233 af 22/01/2002 - Gældende
Overdragelse af datterselskab til fond
AFG nr 11577 af 09/10/2000 - Gældende
Konsolideringsfradrag
AFG nr 18321 af 28/03/1988 - Gældende
Skattepligt - fond - spekulation. (* 1)
AFG nr 18078 af 27/01/1988 - Gældende
Fond - konsolideringsfradrag. (* 1)
UDT nr 9211 af 09/01/2004 - Gældende
Foreninger Konsolideringsfradraget for indkomståret 2004
UDT nr 9581 af 14/11/2002 - Gældende
Konsolideringsfradraget for indkomståret 2003 foreninger
UDT nr 12340 af 23/10/2001 - Gældende
Foreninger konsolideringsfradrag for indkomståret 2002 fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3
UDT nr 18514 af 26/02/1997 - Gældende
Politiets hundeførere Fradrag for tjenesterejser vedr. hundetræning
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 577 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto)
BEK nr 900 af 22/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fondsbeskatning
CIR1H nr 233 af 19/12/1996 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af 'tomme' selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.
CIR nr 135 af 02/09/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 1026 af 23. december 1998 om ændring af forskellige skattelove
CIR nr 136 af 07/11/1988 - Gældende
Cirkulære om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven)
SKR nr 9772 af 06/06/2017 - Gældende
Ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignal
SKR nr 9392 af 18/07/2008 - Gældende
Skrivelse om Beregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en forening eller en fond