Søgeresultat


Søgningen fandt 30 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 227 af 09/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 937 af 04/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 790 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
BEK nr 281 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
BEK nr 682 af 20/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af private udlejningsejendomme efter lejelovens § 113 b
BEK nr 709 af 09/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om beboerrepræsentation
BEK nr 845 af 30/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri
BEK nr 311 af 27/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler
CIR nr 71 af 24/05/1984 - Gældende
Cirkulære om fritagelse for bindingspligten til Grundejernes Investeringsfond
CIR nr 213 af 04/12/1979 - Gældende
Cirkulære om lejeloven
VEJ nr 9752 af 10/09/2018 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019
VEJ nr 9876 af 14/09/2017 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018
VEJ nr 9885 af 08/09/2016 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017
VEJ nr 9857 af 31/08/2016 - Gældende
Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere
VEJ nr 10936 af 21/10/2015 - Gældende
Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme
VEJ nr 10539 af 17/09/2015 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2016
VEJ nr 9835 af 30/10/2014 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet
VEJ nr 9688 af 16/09/2014 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2015
VEJ nr 9440 af 27/08/2013 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2014
VEJ nr 68 af 07/09/2012 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2013
VEJ nr 9396 af 08/08/2012 - Gældende
Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer
VEJ nr 46 af 05/08/2008 - Gældende
Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp
VEJ nr 220 af 14/12/1994 - Gældende
Vejledning om ændringer i lejelovgivningen pr. 1. juli 1994 og 1. januar 1995
SKR nr 9474 af 27/08/2012 - Gældende
Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger fra husleje- og beboerklagenævn
Til samtlige kommunalbestyrelser
SKR nr 9225 af 30/04/2009 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9362 af 27/06/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9277 af 08/06/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 78 B vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Behandling af husordenssager ved huslejenævn og beboerklagenævn, begrænsning af adgangen til at opkræve større huslejestigninger og til opsigelse ved ombygning)
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9832 af 19/12/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)
(Til samtlige kommuner, de sociale nævn samt Den Sociale Ankestyrelse)