Søgeresultat


Søgningen fandt 30 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1650 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling
BEK nr 1102 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer samt kropsvisitation m.v. på psykiatrisk afdeling
BEK nr 1093 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger
BEK nr 562 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinær-nævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og Det Psykiatriske Ankenævn
BEK nr 1574 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn
BEK nr 1414 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
BEK nr 1343 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK nr 1342 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK nr 1341 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om patientrådgivere
BEK nr 1340 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
BEK nr 1339 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
BEK nr 1338 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
BEK nr 200 af 25/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
CIR nr 125 af 09/07/1982 - Gældende
Cirkulære om klageadgang og domstolsprøvelse ved administrativ frihedsberøvelse af psykiatriske patienter (Til statslige, amtskommunale og kommunale psykiatriske hospitaler samt private helbredelsesanstalter, der er autoriserede til behandling af psykiatriske patienter)
CIR nr 146 af 29/08/1978 - Gældende
Cirkulære om politiets virksomhed i forbindelse med tvangsindlæggelse af sindssyge.
CIR nr 90 af 14/04/1961 - Gældende
Cirkulære om politiets bistand ved undersøgelser på statshospitaler for sindslidende
CIR nr 218 af 31/10/1959 - Gældende
Cirkulære om politiets medvirken under sager om domstolsprøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.
CIR nr 28 af 25/02/1958 - Gældende
Cirkulære om anordning af sikkerhedsforanstaltninger over for farlige sindssyge.
VEJ nr 190 af 05/12/1983 - Gældende
Vejledning om psykiatriske patienters retsstilling og rettigheder.
VEJ nr 353 af 21/06/1977 - Gældende
Vejledning til bistands- og tilsynsværger.
SKR nr 11120 af 20/02/1974 - Gældende
Skrivelse om politiets medvirken ved tvangsmæssige overflytninger af patienter på psykiatriske hospitaler
SKR nr 181 af 10/08/1966 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt en person, der har foranlediget en anden person tvangsindlagt på et hospital for sindslidende, kan beskikkes som tilsynsværge for den tvangsindlagte
SKR nr 235 af 13/10/1961 - Gældende
Justitsministeriets skrivelse ang. politiets bistand til tvangstilbageførelse af patienter, der er bortgået fra et hospital for sindslidende
SKR nr 289 af 07/11/1949 - Gældende
Skrivelse fra justitsministeriet til politimesteren i X-købstad m.v.
SKR nr 186 af 11/06/1948 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Politidirektøren i København
SKR nr 167 af 14/04/1942 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet, Direktøren for Statens Sindssygehospitaler
SKR nr 161 af 23/04/1941 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Overlægen ved N. N. Sindssygehospital.
SKR nr 265 af 08/12/1939 - Gældende
Skrivelse fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet og Direktøren for Statens Sindssygehospitaler
CIS nr 11561 af 16/09/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tvangsindlæggelse af sindssyge
MED nr 11427 af 30/06/1958 - Gældende
Meddelelse om farlighedsdekreter (* 1)