Søgeresultat


Søgningen fandt 82 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1319 af 22/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
BEK nr 1270 af 07/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven
BEK nr 998 af 25/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) og forskellige andre love
BEK nr 1277 af 16/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, 4, 5 og 14, og § 6, nr. 4, 5 og 9, i lov om ændring af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om anvendelse af vedvarende energikilder m.v.
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 240 af 27/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning
(Pristillæg til vindmøller og forbrænding af affald på anlæg på centrale kraftværkspladser)
BEK nr 1231 af 13/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning
(Tilskud til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet)
BEK nr 1059 af 04/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning
(Tilskud til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet)
BEK nr 1353 af 07/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove
BEK nr 1484 af 23/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbegreber m.v.)
BEK nr 1130 af 23/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Markedsovergang for miljøvenlig elektricitet)
BEK nr 1129 af 23/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og lov om varmeforsyning
(Markedsovergang for miljøvenlig elektricitet og fremme af vindmølleudbygning)
BEK nr 913 af 30/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Privat ankenævn for energiområdet)
BEK nr 616 af 18/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og lov om varmeforsyning
(Markedsovergang for miljøvenlig elektricitet, fremme af vindmølleudbygning, anvendelse af brændsler i kraft-varme-værker m.v.)
BEK nr 615 af 18/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbegreber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.)
BEK nr 454 af 14/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove
BEK nr 663 af 29/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og lov om miljøbeskyttelse
BEK nr 527 af 06/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og lov om miljøbeskyttelse
BEK nr 1330 af 20/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion
BEK nr 948 af 19/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om elforsyning
BEK nr 628 af 23/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om CO2-kvoter og lov om ændring af lov om elforsyning
BEK nr 1126 af 29/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om elforsyning, lov om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om varmeforsyning
BEK nr 1107 af 29/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker
BEK nr 1090 af 25/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 840 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
BEK nr 748 af 09/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
BEK nr 515 af 23/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne
BEK nr 393 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
(Nettilslutningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1592 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer
BEK nr 1401 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor
BEK nr 1384 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)
BEK nr 1279 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk
BEK nr 999 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet
BEK nr 816 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
BEK nr 768 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
BEK nr 447 af 20/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion
BEK nr 195 af 04/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning
BEK nr 1400 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
BEK nr 1299 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker
BEK nr 1233 af 06/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder
(Elleveringsbekendtgørelsen)
BEK nr 1113 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
BEK nr 1096 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
BEK nr 668 af 19/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs m.v.
BEK nr 667 af 19/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning
BEK nr 1296 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsyningssikkerheden
BEK nr 1208 af 14/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v.
(Stamdatabekendtgørelsen)
BEK nr 823 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning
(Anmeldelsesbekendtgørelse på Elområdet)
BEK nr 565 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg
(Kraftværksbekendtgørelsen)
BEK nr 260 af 21/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
BEK nr 1358 af 03/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
BEK nr 760 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v.
BEK nr 692 af 26/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til at fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med vedvarende energikilder
BEK nr 1216 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
BEK nr 1002 af 20/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.
BEK nr 1001 af 20/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør
BEK nr 891 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
(Systemansvarsbekendtgørelsen)
BEK nr 11 af 07/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (EPCIP-direktivet)
BEK nr 1731 af 20/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om handlepligt i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder på havet
BEK nr 1476 af 13/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet
BEK nr 1323 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet
BEK nr 1322 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1085 af 20/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v.
BEK nr 277 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation for CO2-afgift af brændsler til elproduktion
BEK nr 324 af 28/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser for forbrug af elektricitet til produktion af varme i medfør af § 9 a i lov om elforsyning
BEK nr 1297 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m
BEK nr 1133 af 27/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
BEK nr 1097 af 19/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet m.v.
BEK nr 1096 af 19/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elproduktion
BEK nr 1024 af 21/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren
(Beredskabsbekendtgørelse (el))
BEK nr 896 af 24/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af elproduktionsanlæg med miljøvenlige brændsler
(Tilslutningsbekendtgørelsen)
BEK nr 664 af 19/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet
(Energiklagenævnets forretningsorden)
BEK nr 157 af 14/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om bevillingskrav for net- og forsyningspligtvirksomheder
BEK nr 358 af 20/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven
BEK nr 917 af 13/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om lagerberedskab for brændstoffer i medfør af lov om elforsyning
(Elsektorens lagerberedskab)
BEK nr 856 af 01/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om netvirksomhedernes forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende effektiv energianvendelse
BEK nr 602 af 23/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder
BEK nr 598 af 22/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om frist for ansøgning om bevilling til kollektiv elforsyningsvirksomhed
(Ansøgningsfristbekendtgørelsen)
BEK nr 870 af 12/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om åbningsbalancer for forsyningspligtige virksomheder
BEK nr 500 af 06/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder
BEK nr 291 af 01/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder
BEK nr 163 af 26/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver