Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1385 af 15/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)
BEK nr 136 af 22/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 1091 af 21/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af årsregnskabslovens § 37
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 560 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)
(IFRS-bekendtgørelsen)
BEK nr 559 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen)
(Delårsrapportbekendtgørelsen)
BEK nr 558 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven
BEK nr 1849 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse‌‌ bestemmelser i ‌årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
BEK nr 1057 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed
(Indsendelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 1452 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond
BEK nr 1000 af 22/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder
BEK nr 319 af 12/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
BEK nr 24 af 11/01/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om mulighed for at anvende internationale regnskabsstandarder (IFRS) før 1. januar 2005 for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven
BEK nr 263 af 19/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)