Søgeresultat


Søgningen fandt 91 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1096 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering af styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) og § 1, nr. 2 og 8, i lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)
BEK nr 698 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone)
BEK nr 840 af 31/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 12, nr. 1 og 3 i lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 182 af 20/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 15, stk. 2, nr. 25, i lov om planlægning
BEK nr 1034 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.
BEK nr 971 af 07/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd
BEK nr 940 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af byvækst
BEK nr 799 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2017)
BEK nr 769 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for detailhandel i hovedstadsområdet
BEK nr 735 af 13/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser
BEK nr 725 af 06/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 1383 af 26/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 930 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 597 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)
BEK nr 371 af 21/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder
BEK nr 1137 af 24/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver
BEK nr 1590 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
BEK nr 418 af 28/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK
BEK nr 1201 af 03/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning
BEK nr 660 af 06/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til en større virksomhed (Bestseller) i Brande med særlig erhvervsmæssig betydning
BEK nr 659 af 06/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted
BEK nr 658 af 06/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund
BEK nr 406 af 08/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning
BEK nr 424 af 23/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afgivelse af oplysninger om helårsbeboelse i sommerhusområder
BEK nr 1116 af 13/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om lokalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v. og om gebyr for kommunalbestyrelsens orientering om dispensationsansøgninger efter lov om planlægning
CIR nr 56 af 30/04/1997 - Gældende
Cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen (Til Københavns Amt samt Dragør og Tårnby kommuner)
CIR nr 16 af 17/01/1995 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om erhvervszoner (Til Nordjyllands og Bornholms amtsråd samt Aakirkeby, Nexø, Sindal, Løkken-Vrå, Støvring, Aars, Arden, Nørager, Fjerritslev og Farsø kommunalbestyrelser)
CIR nr 31 af 25/02/1991 - Gældende
Cirkulære om naturgaslager ved Stenlille (Til Vestsjællands Amtskommune og Stenlille Kommune)
CIR nr 68 af 27/03/1990 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af arealer, der er omfattet af ordningen om tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder. (Til samtlige amtsråd.)
CIR nr 129 af 13/10/1988 - Gældende
Cirkulære om placering af landanlæg til en fast Storebæltsforbindelse mellem Halsskov og Knudshoved (Til Vestsjællands og Fyns amtsråd samt Korsør og Nyborg kommunalbestyrelser)
CIR nr 116 af 01/10/1986 - Gældende
Cirkulære om placering af depot(er) i hovedstadsområdet for afsvovlingsprodukter fra kraftværker (Til Hovedstadsrådet)
CIR nr 14000 af 06/05/1986 - Gældende
Cirkulære om placering af TV-2 sendestationer (Til samtlige amtsråd uden for hovedstadsområdet) Nr. 14000 af 06/05/1986 BKG i MT: 00/00/0000
CIR nr 8 af 05/02/1986 - Gældende
Cirkulære om placering af en sendestation til FM/TV-1 i hovedstadsområdet Til Hovedstadsrådet og Ledøje-Smørum kommunalbestyrelse
CIR nr 14008 af 15/08/1985 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære af 6. august 1980 om reservation af arealer til atomkraftværker i Danmark (* 1) (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
CIR nr 51 af 13/05/1985 - Gældende
Cirkulære om placering af to IHAWK-raketeskadriller på Højstrup Øvelsesplads i Odense kommune (Til Odense byråd og Fyns amtsråd)
CIR nr 9 af 18/01/1985 - Gældende
Cirkulære om placering af et nyt færgeleje ved færgehavnen Knudshoved og anlæg af en jernbaneforbindelse fra færgehavnen til Nyborg station (Til Nyborg kommunalbestyrelse og Fyns amtsråd)
CIR nr 183 af 26/11/1984 - Gældende
Cirkulære om lokalplanforslag og zonelovsansøgninger vedrørende arealer indenfor 200 meters afstand på hver side af transmissionsledningerne for olie og naturgas
CIR nr 14006 af 01/10/1984 - Gældende
Cirkulære om fastlæggelse af arealer til en naturgasledning fra Gevninge til elværket ved Kyndby (Til Jægerspris, Skibby, Bramsnæs og Lejre kommuner, Frederiksborg amtskommune, Roskilde amtskommune samt Hovedstadsrådet)
CIR nr 14000 af 05/05/1982 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til en rørledning for transport af råolie og kondensat fra Vesterhavet til Fredericia
CIR nr 109 af 26/05/1981 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (3. Reservationsetape samt tillæg til 1. Reservationsetape) (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
CIR nr 129 af 02/08/1979 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (2. Reservationsetape) (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
CIR nr 35 af 28/02/1978 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
CIR nr 127 af 14/12/2009 - Gældende
Cirkulære om Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn
(Til Københavns Kommune)
CIR nr 106 af 27/10/2009 - Gældende
Cirkulære om Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren
(Til Halsnæs Kommune)
CIR nr 34 af 17/04/2008 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om region- og lokalplanlægning for Christiania
(Til Københavns Kommune)
CIR nr 16 af 25/01/2002 - Gældende
Cirkulære om udbygning af det danske system for gastransport fra Sydjylland til Sjællands østkyst
(Til Hovedstadens Udviklingsråd, Fyns Amtsråd og Vejle Amtsråd)
CIR nr 79 af 25/05/2000 - Gældende
Cirkulære om planlægning for etablering af en national prøvestation til afprøvning af store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommune, Ringkøbing Amt
CIR nr 132 af 15/07/1998 - Gældende
Cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder (til amtsråd)
CIR nr 10 af 17/01/1994 - Gældende
Cirkulære om kommunale parkeringsfonde (* 1) (Til alle kommunalbestyrelser)
CIR nr 221 af 23/12/1992 - Gældende
Cirkulære om etablering af et registreringscenter for asylansøgere i det tidligere Avnstrup Plejehospital
VEJ nr 9687 af 07/07/2017 - Gældende
Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser
VEJ nr 9650 af 29/06/2017 - Gældende
Vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge
VEJ nr 9562 af 19/06/2017 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Vejledning til Fingerplan 2017)
VEJ nr 9581 af 05/08/2014 - Gældende
Vejledning om ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan
VEJ nr 9580 af 05/08/2014 - Gældende
Vejledning om delegation efter planloven
VEJ nr 9579 af 05/08/2014 - Gældende
Vejledning om bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner, sikkerhedsstillelse og frivillige aftaler om udbygning af infrastruktur efter planloven
VEJ nr 9971 af 20/02/2013 - Gældende
Vejledning om klimalokalplaner
VEJ nr 50 af 24/06/2011 - Gældende
Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet
VEJ nr 9290 af 18/06/2010 - Gældende
Vejledning om detailhandelsplanlægning
VEJ nr 9957 af 18/09/2009 - Gældende
Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder
VEJ nr 9339 af 12/03/2009 - Gældende
Vejledning om VVM i planloven
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen
VEJ nr 9608 af 06/09/2005 - Gældende
Vejledning om lokalplanlægning for husbåde til helårsbeboelse
VEJ nr 9563 af 16/10/2002 - Gældende
Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§ 34-38
(Landzonevejledning)
VEJ nr 9901 af 01/03/2002 - Gældende
Strategi for lokal Agenda 21
en vejledning
VEJ nr 9905 af 01/02/2002 - Gældende
Strategi og kommuneplanlægning en vejledning
(Kommuneplanstrategi)
VEJ nr 133 af 15/07/1998 - Gældende
Vejledning om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder
VEJ nr 60186 af 01/01/1997 - Gældende
Vejledning om Støj og vibrationer fra jernbaner
VEJ nr 187 af 14/11/1996 - Gældende
Vejledning om planloven
VEJ nr 25083 af 01/01/1995 - Gældende
Vejledning om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser
VEJ nr 76 af 27/04/1993 - Gældende
Vejledning om planlægning og administration af kystområder
VEJ nr 14002 af 09/12/1987 - Gældende
Vejledning om etablering af erhvervsvirksomheder m.v. i overflødiggjorte landbrugsbygninger uden zonelovstilladelse Resume
VEJ nr 14019 af 31/12/1985 - Gældende
Detailhandelen i den fysiske planlægning (kommuneplanorientering nr. 13) Resume
VEJ nr 14023 af 31/12/1984 - Gældende
By- og landzoneloven. Eksempler på kompetenceafgrænsninger omkring landsbyer Resume
VEJ nr 14022 af 31/12/1984 - Gældende
Fortætning af parcelhusområder (kommuneplanorientering nr. 12) Resume
VEJ nr 14021 af 31/12/1984 - Gældende
Planlægning af kolonihaver (kommuneplanorientering nr 11) Resume
VEJ nr 14014 af 31/12/1983 - Gældende
Grundejerforeninger og lokalplanlægning (vejledning i kommuneplanlægning nr. 7) Resume
VEJ nr 14013 af 31/12/1983 - Gældende
Vejledning i regionalplanlægning nr. 5. - regionalplantillæg 1984/85 Resume
VEJ nr 14006 af 31/12/1982 - Gældende
Overslagsmetode til beregning af vejtrafikstøj Resume
VEJ nr 14004 af 31/12/1978 - Gældende
Vejledning i regionplanlægning nr. 3. udarbejdelse af regionplanforslag Resume
SKR nr 5065 af 30/12/1985 - Gældende
Skrivelse om delegation til energistyrelsen om udøvelse af visse beføjelser i henhold til tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter (1. runde)
CIS nr 9305 af 08/03/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til kommunerne, politiet og anklagemyndigheden om håndhævelse af forbudet mod helårsbeboelse i sommerhuse
CIS nr 70 af 04/05/1993 - Gældende
Vedr. etablering af et asylcenter på en del af ejendommen matr. nr. 9 a Ødsted by, Ødsted i Egtved Kommune.
CIS nr 69 af 04/05/1993 - Gældende
Vedr. etablering af et asylcenter på ejendommen matr.nr. 10 az og 10 q Jelling by Jelling i Jelling Kommune
CIS nr 61 af 23/04/1993 - Gældende
Vedrørende etablering af et asylcenter på ejendommen matr. nr. 1 aæ Lundtang by, Lunde i Blaabjerg Kommune.
CIS nr 58 af 20/04/1993 - Gældende
Vedrørende etablering af et asylcenter på ejendommen matr. nr. 23 P Boeslum by, Dråby i Ebeltoft Kommune.
CIS nr 40 af 18/03/1993 - Gældende
Vedr. etablering af et asylcenter i det tidligere psykiatriske hospital 'Montebello' i Helsingør Kommune.
CIS nr 14007 af 11/10/1984 - Gældende
Om varetagelse af offentlige myndigheders og koncessionerede virksomheders interesser i lands- og regionplanlægningen.
CIS nr 14001 af 29/06/1979 - Gældende
Cirkulæreskrivelse nr. 16 om redegørelsen for regionplanens forudsætninger med hensyn til den fremtidige udvikling i befolkning, beskæftigelse og byggeri i henhold til § 8 i lov om lands- og regionplanlægning og § 2, stk. 5, i lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet.
HST nr 13380 af 21/05/1992 - Gældende
Vedrørende jordbrugskommissionernes samarbejde med Jordbrugsdirektoratet ved behandlingen af regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner samt fredningsforslag. (Udsendelse nr. 23.).