Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1656 af 17/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, og § 4 i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)
BEK nr 1319 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning
BEK nr 1301 af 04/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier
BEK nr 1343 af 11/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
BEK nr 1342 af 11/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om lodspåsætning, -afsætning og -afløsning
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 1077 af 21/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
BEK nr 449 af 10/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af lods
BEK nr 1050 af 15/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen