Søgeresultat


Søgningen fandt 47 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 844 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte
BEK nr 1114 af 02/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2018
BEK nr 1400 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse)
BEK nr 1669 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af boligstøtte
BEK nr 1667 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte
BEK nr 1309 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.
BEK nr 137 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte
BEK nr 136 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven
BEK nr 1384 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
(DIS-bekendtgørelsen)
BEK nr 612 af 08/07/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om medregning i husstandsindkomsten af indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet efter boligstøttelovens § 8, stk. 3
VEJ nr 9530 af 29/06/2018 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område
VEJ nr 9857 af 31/08/2016 - Gældende
Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere
VEJ nr 9926 af 20/11/2014 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.
VEJ nr 70 af 26/06/2003 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om individuel boligstøtte
(Digitale boligstøtteansøgninger)
VEJ nr 103 af 23/10/2002 - Gældende
Vejledning om individuel boligstøtte
(Boligstøttevejledningen)
SKR nr 9451 af 19/06/2018 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – børns indkomst udgår af boligstøtteberegningen
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
SKR nr 9694 af 01/07/2016 - Gældende
Skrivelse om refusion for tomgangsleje i boliger til flygtninge
SKR nr 9307 af 30/04/2015 - Gældende
Skrivelse om nye regler om kollektive bofællesskaber
SKR nr 9409 af 19/06/2014 - Gældende
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.)
SKR nr 9646 af 22/11/2013 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven.
Til Udbetaling Danmark
SKR nr 9085 af 28/02/2013 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte
SKR nr 9641 af 19/10/2010 - Gældende
Vedr. boligstøtte og andelsboliger
Til samtlige kommuner
SKR nr 9310 af 20/05/2009 - Gældende
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger
Til samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9225 af 30/04/2009 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 11060 af 22/12/2008 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om børnefamilieydelse
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9144 af 25/04/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 10082 af 15/12/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i beregningsgrundlaget for boligstøtte)
SKR nr 9362 af 27/06/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9788 af 16/12/2005 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn, m.v.)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9347 af 17/06/2005 - Gældende
Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love (Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen)
(Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl.)
SKR nr 9833 af 19/12/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9415 af 30/07/2003 - Gældende
Skrivelse om refusionsanmeldelse af udgifter i forbindelse med individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov om almene boliger og støttede andelsboliger mv.
(Til samtlige (amts-) kommuner)
SKR nr 9325 af 04/06/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om lovforslag
SKR nr 9614 af 17/12/2002 - Gældende
Skrivelse med orientering om nye regler om boligstøttesagsbehandling og frivilligt socialt arbejde
(Udvidelse af anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område til at omfatte lov om individuel boligstøtte)
SKR nr 9118 af 11/04/2002 - Gældende
Skrivelse om ændringer på revisionsområdet for kommunernes boligstøtteregnskaber
(Kommuner og kommunale revisorer)
SKR nr 9089 af 08/04/2002 - Gældende
Skrivelse om tilbagebetaling af beboerindskudslån
(Individuel boligstøtte)
SKR nr 9070 af 19/03/2002 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om individuel boligstøtte
SKR nr 9020 af 14/02/2002 - Gældende
Skrivelse om individuel boligstøtte opgørelse af formue når ægtefællers husstandsfællesskab ophører
(Til samtlige kommuner og sociale nævn m.fl.)
SKR nr 12419 af 19/12/2001 - Gældende
Boligstøtteområdet overført til Socialministeriet - båndlagt formue
(Til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S)
SKR nr 12420 af 09/10/2001 - Gældende
Revisorerklæring på edb-systemer vedrørende boligstøtte - kvartalsvis regnskabspligt vedrørende boligydelseslån
(Til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S)
SKR nr 12422 af 10/09/2001 - Gældende
Førtidspensionsreform - boligstøtteberegning fra 2003 - omregning af boligstøtte i løbet af året - feriepenge mv.
(Til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S)
SKR nr 12421 af 10/09/2001 - Gældende
Hvilende kompensationsbeløb - kompensationsbeløb - salg af fast ejendom i 1999
(Til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S)
SKR nr 12423 af 03/04/2001 - Gældende
Lejeaftaler tilrettelagt med henblik på opnåelse af boligstøtte - boligydelseslån - rykning for lån efter realkreditloven
(Til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S)
SKR nr 12424 af 07/02/2001 - Gældende
Rigsrevisionens beretning om individuel boligstøtte - dokumentationskrav til boligstøttesager
(Til samtlige kommuners boligstøttekontorer, til samtlige sociale nævn og til Kommunedata I/S)
MED nr 4060 af 16/09/1997 - Gældende
Ny struktur i Boligministeriet
MED nr 4080 af 22/11/1996 - Gældende
Ændring af lov om en satsreguleringsprocent