Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 314 af 28/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)
BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.
BEK nr 1151 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde
(Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde )
BEK nr 922 af 29/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer
BEK nr 747 af 07/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
BEK nr 488 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 571 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.
BEK nr 556 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 819 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder, der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde
BEK nr 799 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land som, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i Danmark
BEK nr 798 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark
BEK nr 797 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
BEK nr 281 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
BEK nr 239 af 07/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde
BEK nr 1380 af 10/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
BEK nr 941 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om form og indhold af dokumenter indeholdende væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde
BEK nr 782 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde
BEK nr 781 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter
VEJ nr 9388 af 16/07/2013 - Gældende
Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde
VEJ nr 9349 af 05/07/2013 - Gældende
Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.