Søgeresultat


Søgningen fandt 82 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1080 af 08/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2, nr. 6, og § 4, nr. 1-3, i lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love
BEK nr 287 af 28/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven.
BEK nr 669 af 20/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)
BEK nr 869 af 17/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af ligningsloven
BEK nr 563 af 05/07/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) og lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven) (Fradrag til fiskere)
BEK nr 481 af 25/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af ligningsloven (Forskning og udvikling)
BEK nr 1308 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2018
BEK nr 1307 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2018 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1620 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1327 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2017
BEK nr 135 af 16/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017
BEK nr 1320 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1308 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed
BEK nr 1307 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2016
BEK nr 1248 af 11/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2015
BEK nr 1247 af 11/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2015 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 282 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land
BEK nr 1300 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2014 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1286 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi
BEK nr 1003 af 09/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning
BEK nr 841 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig
BEK nr 1081 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2013 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1076 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi
BEK nr 1044 af 08/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v.
BEK nr 240 af 15/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
BEK nr 1194 af 13/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2012 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1179 af 13/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi
BEK nr 1321 af 16/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2011 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1278 af 16/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2011
BEK nr 1487 af 10/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2010
BEK nr 1088 af 10/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2010 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1428 af 18/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
BEK nr 1152 af 18/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2009
BEK nr 1357 af 20/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2008
BEK nr 1335 af 20/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2008 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
(Befordringsgodtgørelse)
BEK nr 1330 af 21/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2007
BEK nr 1271 af 21/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2007 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
BEK nr 1444 af 20/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser
(Afgiftsbekendtgørelsen)
BEK nr 1292 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2006
BEK nr 1290 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2006 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
BEK nr 1288 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af satser for fradrag til eksportmedarbejdere
BEK nr 298 af 30/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen)
BEK nr 173 af 13/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om rejse- og befordringsgodtgørelse
BEK nr 865 af 07/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen for indkomstårene 1998 -2002.
BEK nr 558 af 03/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter (125 pct-ordningen)
BEK nr 151 af 26/02/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om skattefritagelse for visse godtgørelsesbeløb for stormskader m.v. den 25. og 26. januar og 26.-28. februar 1990
CIR1H nr 9185 af 23/04/2013 - Gældende
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
CIR nr 46 af 22/04/1997 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 239 af 2. april 1997 om ændring af ligningsloven (Skattefritagelse af beløb, som afholdes af det offentlige eller Oliebranchens Miljøpulje til oprensning af forurenede ejendomme)
CIR1H nr 233 af 19/12/1996 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af 'tomme' selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.
CIR nr 72 af 17/04/1996 - Gældende
Cirkulære om ligningsloven
CIR nr 181 af 01/12/1995 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og ændring af forskellige skattelove og konkursloven
CIR nr 97 af 26/06/1995 - Gældende
Cirkulære om beskatning af goodwill mv.
CIR nr 240 af 28/12/1994 - Gældende
Udgifter til plantning af træer bestemt til erhversmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt, samt frugttræer og frugtbuske (* 1)
CIR nr 17 af 01/03/2002 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om ligningsloven
CIR nr 77 af 30/05/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.)
CIR nr 39 af 21/03/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven
CIR nr 14 af 27/01/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
CIR nr 135 af 02/09/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 1026 af 23. december 1998 om ændring af forskellige skattelove
CIR nr 99 af 28/06/1999 - Gældende
Cirkulære om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning
CIR nr 136 af 07/11/1988 - Gældende
Cirkulære om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven)
SKR nr 9775 af 16/06/2017 - Gældende
Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån
SKR nr 9056 af 05/01/2017 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1 - styresignal
SKR nr 10178 af 16/11/2016 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - styresignal
SKR nr 9596 af 01/06/2016 - Gældende
Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv. - styresignal
SKR nr 9317 af 24/02/2016 - Gældende
Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal
SKR nr 11168 af 10/07/2015 - Gældende
Styresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 5
SKR nr 11058 af 20/05/2015 - Gældende
Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal
SKR nr 11049 af 21/04/2015 - Gældende
Fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal
SKR nr 9248 af 12/05/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om vedtagelse af lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik
Til samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9355 af 23/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Kommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR – fradrag for rejseudgifter - styresignal
SKR nr 9122 af 13/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal
SKR nr 9135 af 05/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 2009
SKR nr 9724 af 05/11/2008 - Gældende
Skrivelse om ændring af SKM2005.165.TSS om hvornår aktieordninger skal medregnes i lønsumsafgiftsgrundlaget – praksisændring - genoptagelse
SKR nr 9726 af 28/10/2008 - Gældende
Skrivelse om SKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9 A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger
SKR nr 9734 af 23/09/2008 - Gældende
Skrivelse om Beskatning af julegaver fra arbejdsgiveren
SKR nr 9361 af 13/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Fartøjskvoteandele – FKA – oprydningsrunde – bytte – årlige fangstmængder
SKR nr 9393 af 29/04/2008 - Gældende
Skrivelse om omvendt lodret skattepligtig fusion – dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2
SKR nr 9140 af 25/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Fri bil – delebil – beskatningsgrundlag – SKM2007.930.LSR – ikke ændring af praksis i SKAT
SKR nr 9431 af 15/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen
SKR nr 9014 af 10/01/2007 - Gældende
Genbeskatning af underskud skyggesambeskatning likvidation af datterselskab
SKR nr 9807 af 19/12/2005 - Gældende
Værdiansættelse for 2006 af visse personalegoder
SKR nr 9806 af 13/12/2005 - Gældende
Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2006