Søgeresultat


Søgningen fandt 393 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9743 af 28/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt - selvangivelsespligt
KEN nr 9698 af 11/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt - bindende svar
KEN nr 9659 af 13/02/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i et administrationsselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets restskat
KEN nr 9706 af 31/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse
KEN nr 9370 af 20/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg
KEN nr 9348 af 16/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt - kildeskat af udbytte
KEN nr 9786 af 03/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sejlads - refusion
KEN nr 9362 af 22/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - SMBA med ledelsens sæde i udlandet - bindende svar (SKM2010.820.SR)
KEN nr 9759 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar
KEN nr 9744 af 15/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven – bindende svar (SKM2010.771.SR)
KEN nr 9737 af 06/07/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fremførsel af underskud fra tidligere og nuværende sambeskattede selskaber til fradrag i fortsættende selskab efter skattefri tilførsel af aktiver – bindende svar
KEN nr 9751 af 16/06/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - undtagelsen i skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2
KEN nr 9346 af 25/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af kildeskat på renter – retmæssig ejer
KEN nr 9343 af 11/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for indsendelse af selvangivelse – bindende svar
KEN nr 9333 af 06/04/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. eftergivelse af renter af restskat
KEN nr 9313 af 16/03/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grænseoverskridende overdragelse af aktier - ikke-selskabsretlig fusion - bindende svar
KEN nr 9295 af 11/02/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grænseoverskridende fusion
KEN nr 9058 af 22/12/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. hæftelse for manglende indeholdelse af kildeskat på renter
KEN nr 9057 af 22/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af restskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige – beneficial owner
KEN nr 9783 af 01/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg
KEN nr 9808 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab – fri etableringsret – bindende svar (SKM2009.542.SR)
KEN nr 9812 af 06/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrit salg af anparter til det udstedende selskab
KEN nr 9789 af 13/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – koncernforbundne selskaber
KEN nr 9813 af 03/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. hæftelse for betaling af restskat i sambeskatning
KEN nr 9284 af 29/07/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – fradrag nettofinansudgifter – afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler, straksafskrivning software
KEN nr 9754 af 15/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisoromkostninger – avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber
KEN nr 9378 af 23/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatning - konsolidering
KEN nr 9381 af 03/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab
KEN nr 9225 af 10/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. foreningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven
KEN nr 9219 af 14/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter
KEN nr 9221 af 17/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser
KEN nr 9215 af 01/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. behandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo
KEN nr 10066 af 06/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder
KEN nr 10041 af 21/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af rentekildeskat
KEN nr 10020 af 12/06/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. boligselskabs udlejning til kommune til serviceformål - bindende svar
KEN nr 9481 af 09/06/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af acontoskat – datterselskab under konkurs
KEN nr 9498 af 11/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab – bindende svar (SKM2008.79.SR)
KEN nr 10166 af 22/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatning af koncernforbundne virksomheder – anpartshaveroverenskomst
KEN nr 9550 af 19/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. valg af international sambeskatning på selvangivelse
KEN nr 9528 af 18/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget – fjernvarmeværk – distribution
KEN nr 10204 af 28/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for renteudgifter
KEN nr 10230 af 17/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af sambeskatningsindkomst - administrationsselskab
KEN nr 10634 af 22/01/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. dele af forenings aktiviteter - omfattet af selskabsskatteloven
KEN nr 10250 af 21/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden
KEN nr 10867 af 19/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskab, der driver havnevirksomhed, ikke anset for omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4
KEN nr 10864 af 18/09/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. overdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab – bindende svar – afvisning
KEN nr 10854 af 13/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forsikringsselskaber – ejendomsavance – ejendomstab – fradragsbegrænsning
KEN nr 10912 af 26/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af ejendoms rå loftsetage – andelsboligforening
KEN nr 10908 af 20/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. renter af gæld til koncernforbundne selskaber – begrænsning – tynd kapitalisering
KEN nr 10905 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for en havn
KEN nr 10924 af 11/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvori datterselskabet går konkurs
KEN nr 9568 af 03/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. F.m.b.a. - ejer af 60% af børsnoteret selskab - erhvervsmæssig drift
KEN nr 9341 af 20/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Sejlklub udlejning af gæstepladser indtægter indgår i foreningens almindelige drift
KEN nr 9344 af 25/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Andelsforenings skattepligtige indkomst udlodning af formuen forventningsprincippet tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed
KEN nr 9335 af 19/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Investeringer tonnageordning - fradrag
KEN nr 9342 af 11/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Koncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer bindende forhåndsbesked SKM2006.140.SR
KEN nr 9569 af 14/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked
KEN nr 9286 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - selvangiven overførsel af selskab til fond ikke godkendt
KEN nr 10252 af 09/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fastsættelse af den forsikringstekniske rente ved opgørelsen af driftskontoen
KEN nr 10253 af 25/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Andelsboligforening ikke medlemsudleje af viceværtlejlighed opgørelse af avance
KEN nr 10251 af 20/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Decentralt kraftvarmeværk indekstillæg - fradrag
KEN nr 9287 af 05/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ophørsbeskatning - overgang af en andelsboligforenings sidste lejemål - skattefri anvendelse
KEN nr 10226 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kapitalindskud fra polsk datterselskab til dette selskabs datterselskab uden kapitalforhøjelse - sambeskatning
KEN nr 9248 af 12/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Transferindtægter og udgifter - køb og salg af spillerrettigheder
KEN nr 9246 af 23/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - driftsudgifter
KEN nr 10195 af 20/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kapitalforhøjelse nytegning af anparter overkurs efterfølgende dispositioner
KEN nr 11228 af 06/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omgørelse sambeskatning med datterselskab
KEN nr 10204 af 20/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradragsbegrænsning for beholdning af aktier
KEN nr 11242 af 17/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Maksimering af procentgodtgørelse pålignede skatter for datterselskab
KEN nr 9183 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Værdistigning af datterselskabsanparter - fradragsbegrænsning
KEN nr 9124 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradragsbegrænsning salg af aktier herunder tab
KEN nr 11207 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Forhøjet indkomst tvungen sambeskatning
KEN nr 9809 af 09/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Andelsboligforening sidste udlejede lejlighed overgået til andelsbolig - ejendomsavance
KEN nr 9728 af 24/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Begrænset skattepligt svensk AB medicinalselskab
KEN nr 9124 af 17/12/2004 - Gældende
Anmodning om fornyet sambeskatning - afslag
KEN nr 9315 af 09/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af andelsforenings ejendomsavance ved salg
KEN nr 10384 af 26/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatning. Tysk moderselskabs dækning af underskud i datterselskab
KEN nr 10383 af 26/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for underskud i sambeskatningsindkomst maskeret udlodning
KEN nr 9802 af 12/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tvungen sambeskatning for et udenlandsk selskab, der drev bankvirksomhed
KEN nr 9463 af 06/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. et forsikringsselskabs frigivelse af beskattede dele af sikkerhedsfondshenlæggelser.
KEN nr 9454 af 15/06/2004 - Gældende
Sambeskatning med filial afslag i strid med EU-retten
KEN nr 9120 af 17/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse ved opgørelse af sambeskatningsindkomst for forsikringsselskaber
KEN nr 9439 af 12/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. CFC-beskatning
KEN nr 9647 af 21/10/2003 - Gældende
Omgørelse aktieselskab kapitalforhøjelse
KEN nr 9561 af 23/09/2003 - Gældende
Udloddende investeringsforening investering i fast ejendom gennem underliggende koncern
KEN nr 9703 af 10/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. september 2003 vedr. Andelsselskab ikke anerkendt beskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.
KEN nr 9559 af 19/08/2003 - Gældende
Sambeskatning værdiansættelse af goodwill omdannelse af anpartsselskab - Tyskland
KEN nr 9493 af 19/08/2003 - Gældende
Tilladelse til fornyet sambeskatning SKM2003.57.LR
KEN nr 9221 af 17/06/2003 - Gældende
Afslag på anmodning om sambeskatning fusion kunne ikke sidestilles med likvidation
KEN nr 9653 af 04/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. juni 2003 vedr. Indkøbsforening for tagdækkere fra hele landet - skattepligt
KEN nr 9492 af 22/04/2003 - Gældende
For sent indgivet selvangivelse og sambeskatningsanmodning - dispensation
KEN nr 9629 af 07/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. marts 2003 vedr. Koncernforhold fond udlodninger til almenvelgørende formål
KEN nr 9512 af 05/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5. december 2002 vedr. Sambeskatning af selskaber identiske regnskabsår - ejerperiode
KEN nr 10197 af 25/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. november 2002 vedr. Ophør af erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 9513 af 21/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21. november 2002 vedr. Begrænset skattepligt indeholdelse af udbytteskat
KEN nr 9659 af 19/11/2002 - Gældende
Sambeskatning af selskaber datterselskaber i Tyskland og USA kapitalforhøjelse uden aktieemission
KEN nr 9658 af 19/11/2002 - Gældende
Bindende forhåndsbesked CFC-beskatning
KEN nr 10198 af 13/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. november 2002 vedr. Overskud ved teatervirksomhed
KEN nr 10155 af 25/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. oktober 2002 vedr. Aneldsselskab formueværdi af aktiebeholdning i 4 datterselskaber
KEN nr 10161 af 03/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. oktober 2002 vedr. Andelsboligforening byfornyelsestilskud udlejningsindtægt - udgiftsfordeling
KEN nr 10128 af 13/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. august 2002 vedr. Royalty koncernforhold transfer pricing - armslængdeprincip
KEN nr 10125 af 13/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. august 2002 vedr. Andelsboligforening delvis ophør af erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 10200 af 19/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelser af 19. juni 2002 vedr. andelsboligforening - byfornyelsestilskud
KEN nr 10079 af 02/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. maj 2002 vedrørende aktieinvestering
KEN nr 10061 af 26/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 26. februar 2002 vedrørende salg af investeringsbeviser
KEN nr 10007 af 09/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9/1 2002 Rette indkomsthaver i koncernforhold.
KEN nr 12827 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21/12 2001
KEN nr 10008 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21/12 2001- Udbyttebeskatning datterselskaber i USA.
KEN nr 10014 af 29/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29/11 2001 vedr. andelsboligforenings delvise ophør af erhvervsvirksomhed
KEN nr 10010 af 29/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29/11 2001 vedr. andelsboligforening, der ophører med udlejning/erhvervsmæssig virksomhed.
KEN nr 10011 af 11/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11/10 2001.
KEN nr 12567 af 14/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12222 af 25/06/2001 - Gældende
Andelsforening, ophørsbeskatning ved overgang fra kooperationsbeskatning. Bindende forhåndsbesked
KEN nr 12213 af 23/05/2001 - Gældende
Lufthavn, beskatning, bindende forhåndsbesked
KEN nr 12053 af 12/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12056 af 19/01/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9606 af 30/11/2000 - Gældende
Omlægning af regnskabsår
KEN nr 9575 af 15/11/2000 - Gældende
Forenings udbetaling af dividende
KEN nr 9585 af 27/10/2000 - Gældende
Reassuranceselskab i Luxembourg
AFG nr 10277 af 17/12/2019 - Gældende
En række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C
AFG nr 10279 af 19/11/2019 - Gældende
Fusion - mellemholdingreglen
AFG nr 10267 af 19/11/2019 - Gældende
Ikke underskudsbegrænsning ved overdragelse af anparter i selskab til faders holdingselskab
AFG nr 10260 af 19/11/2019 - Gældende
Servere udgør fast driftssted i udlandet
AFG nr 10257 af 19/11/2019 - Gældende
Begrænset skattepligt - udlodninger
AFG nr 10261 af 22/10/2019 - Gældende
Ikke fast driftssted eller royalty ved salg af hard- og softwarefunktioner
AFG nr 9583 af 21/05/2019 - Gældende
Aktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 i et varmeselskab
AFG nr 9572 af 30/04/2019 - Gældende
Østrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftssted
AFG nr 9569 af 30/04/2019 - Gældende
CO2-Kvoter - Skattepligt - avancebeskatning
AFG nr 9568 af 30/04/2019 - Gældende
S.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusion
AFG nr 9516 af 26/03/2019 - Gældende
Ledelsens sæde eller fast driftssted ved medarbejders virksomhed fra hjemmekontor
AFG nr 9385 af 26/03/2019 - Gældende
Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul
AFG nr 9360 af 26/03/2019 - Gældende
Fast driftssted ved søtransport
AFG nr 9356 af 26/03/2019 - Gældende
Udenlandsk AIF, selvstændigt skattesubjekt, retmæssig ejer
AFG nr 9226 af 26/02/2019 - Gældende
AIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering
AFG nr 9225 af 26/02/2019 - Gældende
Overenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening
AFG nr 9224 af 26/02/2019 - Gældende
Overenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening
AFG nr 9222 af 26/02/2019 - Gældende
Unit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9170 af 29/01/2019 - Gældende
Betaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab
AFG nr 10171 af 18/12/2018 - Gældende
Tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt
AFG nr 10168 af 18/12/2018 - Gældende
Kapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn
AFG nr 10157 af 20/11/2018 - Gældende
Deludlejning af andelsselskabets areal ikke foreneligt med det kooperative formål
AFG nr 10153 af 20/11/2018 - Gældende
Fast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst
AFG nr 10142 af 23/10/2018 - Gældende
Bonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn
AFG nr 9868 af 25/09/2018 - Gældende
Britisk investeringsenhed ACS anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 9867 af 25/09/2018 - Gældende
Udenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret
AFG nr 10133 af 25/09/2018 - Gældende
Fast driftssted, agentur, informationssamling
AFG nr 9863 af 28/08/2018 - Gældende
Udbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer
AFG nr 9862 af 28/08/2018 - Gældende
Fast driftssted - Byggefase - Momspligt
AFG nr 9861 af 28/08/2018 - Gældende
Irsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted
AFG nr 9758 af 28/08/2018 - Gældende
Investeringsselskab, fast driftssted
AFG nr 9755 af 28/08/2018 - Gældende
Begrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 3
AFG nr 9667 af 26/06/2018 - Gældende
Overførselsreglen – transparens
AFG nr 9857 af 29/05/2018 - Gældende
Statlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til Danmark
AFG nr 9856 af 29/05/2018 - Gældende
Irsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytte
AFG nr 9663 af 29/05/2018 - Gældende
Engelsk trust - transparent - udbytte - egne aktier
AFG nr 9421 af 29/05/2018 - Gældende
Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte
AFG nr 9419 af 29/05/2018 - Gældende
Fast driftssted af tysk selskab
AFG nr 9418 af 29/05/2018 - Gældende
Hollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 9392 af 24/04/2018 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt
AFG nr 9408 af 20/03/2018 - Gældende
Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul
AFG nr 9407 af 27/02/2018 - Gældende
Udlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt
AFG nr 10350 af 19/12/2017 - Gældende
Mellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed
AFG nr 10367 af 28/11/2017 - Gældende
International sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto
AFG nr 9449 af 25/04/2017 - Gældende
Spilleklub - skattepligt
AFG nr 9426 af 28/02/2017 - Gældende
Opretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse
AFG nr 9422 af 28/02/2017 - Gældende
Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor
AFG nr 9267 af 28/02/2017 - Gældende
Næringsdrivende med køb/salg af fast ejendom
AFG nr 9260 af 28/02/2017 - Gældende
Urealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom
AFG nr 9257 af 28/02/2017 - Gældende
FCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 9256 af 28/02/2017 - Gældende
Fast driftssted - bygge- og anlæg
AFG nr 9252 af 28/02/2017 - Gældende
Skattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud
AFG nr 9239 af 28/02/2017 - Gældende
Irsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 9273 af 24/01/2017 - Gældende
Skattefrit afkald på regresfordring
AFG nr 9263 af 24/01/2017 - Gældende
Overgang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat
AFG nr 10454 af 20/12/2016 - Gældende
Ledelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land
AFG nr 10453 af 20/12/2016 - Gældende
Ledelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land
AFG nr 10452 af 20/12/2016 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
AFG nr 10434 af 20/12/2016 - Gældende
Andelshaverkonti - beskatningstidspunkt
AFG nr 10427 af 20/12/2016 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
AFG nr 10424 af 20/12/2016 - Gældende
Selskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S
AFG nr 10431 af 15/11/2016 - Gældende
Fast driftssted ved teknisk service på vindturbiner
AFG nr 10418 af 15/11/2016 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
AFG nr 10417 af 15/11/2016 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
AFG nr 10352 af 15/11/2016 - Gældende
Overflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne vil ikke udløse beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne
AFG nr 10173 af 25/10/2016 - Gældende
Fast driftssted - repræsentationskontor - hjælpende og forberedende
AFG nr 10169 af 25/10/2016 - Gældende
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 9995 af 27/09/2016 - Gældende
Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse
AFG nr 9977 af 27/09/2016 - Gældende
Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse
AFG nr 10026 af 27/09/2016 - Gældende
Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri
AFG nr 9994 af 30/08/2016 - Gældende
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
AFG nr 9863 af 30/08/2016 - Gældende
Kommunal institution - skattefritagelse
AFG nr 10024 af 30/08/2016 - Gældende
Investeringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond
AFG nr 9554 af 28/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Russisk investeringsfond anset for transparent
AFG nr 9970 af 21/06/2016 - Gældende
Fast driftssted, indkomstopgørelse
AFG nr 9862 af 21/06/2016 - Gældende
Underskudsbegrænsning - transparensreglen
AFG nr 9646 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Andelsbeskatning - henlæggelse på indskudskapital
AFG nr 9645 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Retmæssig ejer - udbytte - ej begrænset skattepligt
AFG nr 9558 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Grænseoverskridende fusion - danske filialer - underskudsbegrænsning
AFG nr 9555 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Fast driftssted af ombygningsarbejde på to skibe
AFG nr 9560 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Kooperationsbeskatning ikke opretholdt
AFG nr 9490 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Hjælpende og forberedende karakter - eksportleder ansat i Danmark
AFG nr 9485 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial
AFG nr 9322 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Fast driftssted - medarbejders flytning til Danmark
AFG nr 11402 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar -Værdipapirfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 10971 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Grænseoverskridende fusion - filial - underskud - underskudsbegrænsning
AFG nr 10722 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Fast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark
AFG nr 10305 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
AFG nr 10224 af 23/06/2015 - Gældende
Investeringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer
AFG nr 10223 af 23/06/2015 - Gældende
Fast driftssted, hjælpende og forberedende karakter
AFG nr 10273 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fast driftssted - server
AFG nr 10272 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Underskudsbegrænsning - tomt selskab
AFG nr 10253 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fuld skattepligt - indtræden ved erhvervelse af helårsbolig og betjening af danske kunder
AFG nr 10329 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Fast driftssted for udenlandske investorer i K/S
AFG nr 10372 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Kildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger
AFG nr 10294 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefrie fusioner - modregning af underskud
AFG nr 10174 af 22/01/2015 - Gældende
Fast driftssted for udenlandske investorer i K/S
AFG nr 10568 af 25/03/2014 - Gældende
Bindende svar - Lån - Subordinated Capital Securities
AFG nr 9452 af 23/06/2009 - Gældende
Sambeskatningskreds - aktionæroverenskomst
AFG nr 9420 af 19/05/2009 - Gældende
Brugsforening – udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller almene forbrugsinteresser
AFG nr 9419 af 19/05/2009 - Gældende
Udenlandsk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning
AFG nr 9410 af 19/05/2009 - Gældende
Investeringsselskab
AFG nr 9386 af 19/05/2009 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering
AFG nr 9376 af 21/04/2009 - Gældende
Fri sommerbolig i udlandet – ansat hovedaktionær
AFG nr 9372 af 21/04/2009 - Gældende
Kulturinstitution – fradragsret gave
AFG nr 9292 af 21/04/2009 - Gældende
Udenlandsk investeringsenhed anset for selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9221 af 24/03/2009 - Gældende
Ophørsspaltning efter de objektive regler samt efterfølgende fusion
AFG nr 9102 af 17/02/2009 - Gældende
Etablering af andelskapital via prisreduktion hhv. midler fra virksomhedsskatteordningen mv.
AFG nr 9074 af 27/01/2009 - Gældende
Investeringsselskab – Ltd. på Jersey
AFG nr 9129 af 16/12/2008 - Gældende
Købe- og salgsret til anparter samt skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT
AFG nr 9774 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefri grænseoverskridende fusion – tynd kapitalisering – fast driftssted
AFG nr 9754 af 28/10/2008 - Gældende
Sambeskatning - koncernforbindelse
AFG nr 9750 af 28/10/2008 - Gældende
Dispensation for CFC-beskatning
AFG nr 9745 af 23/09/2008 - Gældende
Forening ikke skattepligtig af salg af aktier i datterselskab
AFG nr 9643 af 19/08/2008 - Gældende
Genanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Chile
AFG nr 9594 af 19/08/2008 - Gældende
Objektive regler – ophørsspaltning – tilsidesættelse af udbyttebegrænsning – spaltningsdato ved henholdsvis ikke-etablering og etablering af koncernforbindelse
AFG nr 9582 af 19/08/2008 - Gældende
Sambeskatning - koncernforbindelse
AFG nr 9555 af 19/08/2008 - Gældende
Udenlandsk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning
AFG nr 9536 af 17/06/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark
AFG nr 9378 af 17/06/2008 - Gældende
Skattefrit udbytte
AFG nr 9376 af 17/06/2008 - Gældende
Skattefrit udbytte
AFG nr 9363 af 17/06/2008 - Gældende
Sambeskatning og skattefri ophørsspaltning uden tilladelse fra SKAT
AFG nr 9333 af 17/06/2008 - Gældende
Udenlandske finansielle datterselskaber fritaget for CFC-beskatning
AFG nr 9321 af 17/06/2008 - Gældende
Danske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning
AFG nr 9233 af 12/06/2008 - Gældende
Skattepligt – selvstændigt skattesubjekt – transparens – skattefrit udbytte
AFG nr 9388 af 20/05/2008 - Gældende
Dispensation for CFC-beskatning
AFG nr 9387 af 20/05/2008 - Gældende
Sambeskatning – national obligatorisk – udeladelse af dansk datterselskab
AFG nr 9354 af 20/05/2008 - Gældende
Kommanditselskab – fast driftssted – skattemæssig transparens contra selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9351 af 20/05/2008 - Gældende
CFC-beskatning for personaktionær og selskabsaktionær i cypriotisk selskab
AFG nr 9237 af 20/05/2008 - Gældende
Udenlandsk finansielt datterselskab fritaget for CFC-beskatning
AFG nr 9425 af 22/04/2008 - Gældende
Gældseftergivelse - tilskud
AFG nr 9399 af 22/04/2008 - Gældende
Skattepligt – investeringsselskab/investeringsforening - livsforsikringspolicer
AFG nr 9335 af 22/01/2008 - Gældende
Andelsselskaber – dispositioner – planlagt fusion – ej skattemæssige konsekvenser
AFG nr 9532 af 16/05/2007 - Gældende
Havnebygning teleudbydere - sendemaster
AFG nr 9619 af 24/04/2007 - Gældende
Sambeskatning krav om koncernforbindelse
AFG nr 9615 af 24/04/2007 - Gældende
Genplacering af ejendomsavance ved køb af hollandsk ejendom
AFG nr 9658 af 20/03/2007 - Gældende
Skattefri fusion faste driftssteder likvidationsbeskatning renteudgifter
AFG nr 9632 af 20/03/2007 - Gældende
Skattemæssig kvalifikation af fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement a Risques)
AFG nr 9604 af 20/03/2007 - Gældende
Forskningsenhed ikke fast driftssted international sambeskatning
AFG nr 9603 af 20/03/2007 - Gældende
Goodwill allokering til filial
AFG nr 9597 af 20/03/2007 - Gældende
Kvalificering af selskab fra Guernsey om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse
AFG nr 9596 af 20/03/2007 - Gældende
Kvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab
AFG nr 9588 af 20/03/2007 - Gældende
Faste driftssteder i udlandet indkomstopgørelse valutakursgevinster og -tab
AFG nr 9554 af 20/03/2007 - Gældende
Royalty udenlandsk statslig institution
AFG nr 9548 af 20/02/2007 - Gældende
Udbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse spørgsmål om skatteretlig kvalifikation
AFG nr 9522 af 20/02/2007 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9211 af 20/02/2007 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9080 af 23/01/2007 - Gældende
Andelsboligforening salg ejendom - avance
AFG nr 9051 af 19/12/2006 - Gældende
Dansk beskatning efter overførsel af aktiver fra dansk selskabs faste driftssted i udlandet til dansk hovedkontor
AFG nr 11127 af 19/12/2006 - Gældende
Udbytteudlodninger gennemført i forbindelse med en skattefri fusion spørgsmål om skatteretlig kvalifikation
AFG nr 11114 af 19/12/2006 - Gældende
Omdannelse af andelsboligforening til ejerboligforening ville ikke få skattemæssige konsekvenser for andelsboligforeningen og andelshaverne
AFG nr 11141 af 13/12/2006 - Gældende
National sambeskatning omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9036 af 21/11/2006 - Gældende
Fjernvarmecentral ændrer vedtægter, navn og hæftelse men ikke skatteretlig karakter
AFG nr 9035 af 21/11/2006 - Gældende
Selskabsskattelovens § 35 O, stk. 7 kunne ikke anvendes i forbindelse med overdragelsen af et el-producerende kraftvarmeværk til et fjernvarmeværk
AFG nr 9033 af 21/11/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 11120 af 21/11/2006 - Gældende
Sambeskatning acontoskat skatteafregning og fordeling af rentegodtgørelse og restskattetillæg samt underskudsfremførsel
AFG nr 11104 af 21/11/2006 - Gældende
Byggeforenings subjektive skattepligt
AFG nr 11085 af 21/11/2006 - Gældende
Andelsboligforenings "salg" af viceværtbolig
AFG nr 11084 af 21/11/2006 - Gældende
Skyggesambeskatning - likvidation
AFG nr 9046 af 24/10/2006 - Gældende
Andelsboligforenings salg af loftsetage var delafståelse
AFG nr 11149 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 11148 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 11147 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 11146 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 11145 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse
AFG nr 11144 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse
AFG nr 11143 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 11142 af 24/10/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9864 af 26/09/2006 - Gældende
Faste driftssteder i udlandet territorialbeskatning undtagelser fra territorialbeskatningen
AFG nr 9844 af 26/09/2006 - Gældende
Udbytte fra datterselskab til moderselskab ikke skattefrit - spørgsmål om kravet til ejertidsperioden var opfyldt i forbindelse med efterfølgende skattefri fusion
AFG nr 9841 af 26/09/2006 - Gældende
Personselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
AFG nr 9840 af 26/09/2006 - Gældende
Skattepligt, tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
AFG nr 9851 af 22/08/2006 - Gældende
Andelsbeskattet selskab leverancebaserede andelsbeviser udbetaling af henlæggelse
AFG nr 9849 af 22/08/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9842 af 22/08/2006 - Gældende
Investeringsselskab udenlandsk investeringsinstitut
AFG nr 9839 af 22/08/2006 - Gældende
Skattefri fusion genbeskatning af underskud fra udenlandske datterselskaber
AFG nr 9838 af 22/08/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9837 af 22/08/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9836 af 22/08/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9835 af 22/08/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9834 af 22/08/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9744 af 22/08/2006 - Gældende
Grenspaltning af datterselskab i sambeskatningskreds - spørgsmål om indkomstopgørelsen anparternes anskaffelsessum skattemæssig åbningsstatus
AFG nr 9706 af 22/08/2006 - Gældende
Salg af aktier til det udstedende selskab
AFG nr 9701 af 22/08/2006 - Gældende
Skattemæssig fusionsdato
AFG nr 9660 af 22/08/2006 - Gældende
Skattemæssig spaltningsdato
AFG nr 9559 af 20/06/2006 - Gældende
Interessentskab selvstændigt skattepligtigt subjekt
AFG nr 9555 af 20/06/2006 - Gældende
Sambeskatning - koncernforbindelse
AFG nr 9552 af 20/06/2006 - Gældende
Omlægning af administrationsselskabets indkomstår
AFG nr 9539 af 16/05/2006 - Gældende
Ikke skattepligt af provenuet opnået i forbindelse med salg af boliger til foreningers andelshavere
AFG nr 9509 af 16/05/2006 - Gældende
Ej genbeskatning af genbeskatningssaldo i forbindelse med fusion
AFG nr 9482 af 25/04/2006 - Gældende
Omstrukturering fremførsel af aktietab udlodning spaltning med tilbagevirkende kraft
AFG nr 9479 af 25/04/2006 - Gældende
Forening ikke skattepligtig eksterne bidrag foreningens finansiering
AFG nr 9454 af 21/02/2006 - Gældende
Afhændelse afktier - underskudsbegrænsning
AFG nr 9453 af 21/02/2006 - Gældende
Kooperationsbeskatning begrænsning udlodning reservefondsandele
AFG nr 9089 af 21/02/2006 - Gældende
Sambeskatning koncernforbindelse ret til at udnævne flertallet af medlemmerne af bestyrelsen
AFG nr 9088 af 21/02/2006 - Gældende
Tilladelse til skattefri spaltning sambeskatning spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 5 spørgsmål om berettigede forventninger
AFG nr 9087 af 21/02/2006 - Gældende
Sambeskatning spørgsmål om udeholdelse af ultimativt moderselskab selvangivelsesfristen for et spaltet selskab ophør af koncernforbindelse opgørelse af delårsindkomst og udarbejdelse af perioderegnskaber
AFG nr 9499 af 24/01/2006 - Gældende
Pensionsbeskatning 90 pct. ejendomsbesiddelse
AFG nr 9452 af 24/01/2006 - Gældende
Kooperationsbeskatning lån kredit sikkerhed banklån
AFG nr 9232 af 24/01/2006 - Gældende
Kooperationsbeskatning personlige konti
AFG nr 9206 af 13/12/2005 - Gældende
Koncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer
AFG nr 9731 af 11/10/2005 - Gældende
El-selskaber - sambeskatning
AFG nr 9497 af 12/07/2005 - Gældende
Genindtræden i sambeskatning forretningsmæssig begrundelse
AFG nr 9605 af 14/06/2005 - Gældende
Tilladelse til fornyet sambeskatning for indkomståret 2004
AFG nr 9544 af 31/01/2005 - Gældende
Skattefri fusion spørgsmål om egne aktier, udlodninger i mellemperioden underskud ændring af vedtægter spørgsmål om betydning for aktionærerne
AFG nr 9604 af 25/01/2005 - Gældende
Tilladelse til fornyet sambeskatning, men ikke tilladelse til selvangivelsesomvalg vedrørende ophævelse af sambeskatning året forinden
AFG nr 10319 af 14/12/2004 - Gældende
"Tilgodehavende udbytte" ikke skattefrit for modtagende selskab ved skattefri spaltning
AFG nr 9497 af 18/05/2004 - Gældende
Omgørelse efter skattestyrelseslovens § 37
AFG nr 9455 af 20/04/2004 - Gældende
Opretholdelse af sambeskatning fornyet sambeskatning genbeskatning af underskud
AFG nr 9087 af 20/04/2004 - Gældende
Udenlandsk sambeskatning svenske datterselskaber koncernbidrag
AFG nr 9304 af 26/03/2004 - Gældende
For sent indgivet selvangivelse dispensation for nægtet sambeskatning
AFG nr 9270 af 17/02/2004 - Gældende
CFC-beskatning aktieombytning/fusion/spaltning/koncernintern fordring som vederlag for koncernintern erhvervelse af aktier
AFG nr 9387 af 20/01/2004 - Gældende
Udenlandsk datterselskab ikke anset for lavtbeskattet i relation til SEL § 32 trods mulighed for overførsel af underskud inden for koncernen
AFG nr 9348 af 16/12/2003 - Gældende
Tysk investeringsforening/selskab skattemæssig kvalifikation
AFG nr 9300 af 22/04/2003 - Gældende
Bortfald af kooperationsbeskatning ved placering af kooperationsfremmed virksomhed i partnerselskab
AFG nr 9293 af 18/03/2003 - Gældende
Ejerlejlighedsforening - fradrag for renteudgift på fælleslån - subjektiv skattepligt - rette udgiftshaver
AFG nr 9248 af 18/03/2003 - Gældende
Andelsboligforening - ophør af erhvervsmæssig udlejning - ophørsbeskatning - beregningsprincip for skattepligtig ejendomsavance
AFG nr 9210 af 18/03/2003 - Gældende
Fortsættelse af sambeskatning ved tilbagekaldelse af meddelelse om sambeskatningsophør inden udløbet af fristen for rettidig indlevering af selvangivelsen
AFG nr 9292 af 18/02/2003 - Gældende
Ejerlejlighedsforening - salg af ejerlejlighed - renteindtægter - subjektiv skattepligt - rette indkomstmodtager
AFG nr 9105 af 18/02/2003 - Gældende
Udloddende investeringsforeninger - skattepligtig fusion med tilbagevirkende kraft
AFG nr 9082 af 21/01/2003 - Gældende
Afslag på klage over nævtet sambeskatning - kravet om ejerskab og samme regnskabsår i relation til datter-datterselskaber
AFG nr 9277 af 21/05/2002 - Gældende
Andelsbeskatning indkøbsforening associerede medlemmer ikke udlodningsberettigede
AFG nr 9179 af 19/03/2002 - Gældende
Sambeskatning udenlandsk registreret selskab koncernintern overdragelse
AFG nr 12517 af 11/12/2001 - Gældende
Begrænset skattepligt - indeholdelse af udbytteskat - dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA
AFG nr 9591 af 23/10/2001 - Gældende
Avancebeskatning
AFG nr 12308 af 21/08/2001 - Gældende
Andelsbeskatning opretholdelse sideaktiviteter
AFG nr 12309 af 22/05/2001 - Gældende
Andelsbeskatning opretholdelse datterselskab
AFG nr 12147 af 22/05/2001 - Gældende
Sambeskatning - ophør - anmodningstidspunkt
AFG nr 12029 af 20/03/2001 - Gældende
Andelsbeskatning opretholdelse udlejning af tjenestebolig
AFG nr 12045 af 20/02/2001 - Gældende
Sambeskatning vilkår 2.7. udenlandsk datterselskab
AFG nr 11959 af 20/02/2001 - Gældende
Tvungen sambeskatning finansiel virksomhed vederlag for anvendelse af brugsret bindende forhåndsbesked
AFG nr 12332 af 23/01/2001 - Gældende
Skattefrit datterselskabsudbytte spaltning succession
AFG nr 9486 af 21/11/2000 - Gældende
Sambeskatning tilførsel af aktiver underskud
AFG nr 9488 af 24/10/2000 - Gældende
Salg af datterselskabsaktier beskatning af udbytte
AFG nr 11208 af 17/04/2000 - Gældende
Bindende forhåndsbesked skattefri udbytteudlodning forening i udlandet
AFG nr 11183 af 22/02/2000 - Gældende
Sambeskatning med russisk datterselskab - afvigende regnskabsår
AFG nr 19207 af 14/12/1999 - Gældende
Ledelsens sæde, holdingselskab
AFG nr 19206 af 14/12/1999 - Gældende
Ledelsens sæde, aktieudbytter, aktieavancer, tvungen sambeskatning
AFG nr 9701 af 20/04/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Spørgsmål om et Bahamas-selskab kunne anses for transparent. Kvalifikation af et udenlandsk retssubjekt
AFG nr 60194 af 08/09/1998 - Gældende
SEL § 13, stk. 3 Bindende forhåndsbesked Udlodning af aktier til moderselskab
AFG nr 60144 af 23/06/1998 - Gældende
Regnskabsomlægning
AFG nr 9654 - Gældende
Bindende svar - Skattefritagelse for havn
UDT nr 9201 af 07/04/2006 - Gældende
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10
UDT nr 9007 af 04/01/2006 - Gældende
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10
UDT nr 9663 af 26/10/2005 - Gældende
Andelsforeninger produktions- og salgsforeninger - omsætning med medlemmer varer ej produceret af medlemmer
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 577 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto)
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 658 af 04/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, i lov om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer, afgrænsning af 'tomme' selskaber, underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.)
BEK nr 1303 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om selskabsskat
BEK nr 1299 af 09/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.
BEK nr 1037 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.
BEK nr 464 af 22/05/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om administrationsselskabers omlægning af indkomstår
(Uddelegering af afgørelseskompetencen til told- og skatteforvaltningen)
BEK nr 757 af 12/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om overgangsregler for beskatning af Statsanstalten for Livsforsikring
CIR1H nr 95 af 29/06/1997 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding (Selvangivelsesfrister og skattebetaling ved selskabers opløsning m.v. og 'gamle' selskabers overgang til acontoskatteordningen)
CIR1H nr 233 af 19/12/1996 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af 'tomme' selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.
CIR nr 135 af 02/09/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 1026 af 23. december 1998 om ændring af forskellige skattelove
CIR nr 223 af 17/11/1998 - Gældende
Cirkulære om selskabsskattelovens § 17, stk. 2 Beregning af datterselskabslempelse Ændret beregning af datterselskabsbrøken
SKR nr 9230 af 14/02/2019 - Gældende
Styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning
SKR nr 9080 af 07/01/2019 - Gældende
Genoptagelse af kreditorselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk koncernforbundet debitorselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - styresignal
SKR nr 10356 af 23/11/2017 - Gældende
Korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - styresignal
SKR nr 9591 af 17/05/2016 - Gældende
Styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C
SKR nr 9584 af 17/03/2016 - Gældende
Styresignal om omlægning af indkomstår
SKR nr 11161 af 08/12/2015 - Gældende
Styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning
SKR nr 11183 af 21/08/2015 - Gældende
Anvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved skattefri omstrukturering - styresignal
SKR nr 11181 af 12/08/2015 - Gældende
Styresignal om subsambeskatningskredse
SKR nr 11180 af 12/08/2015 - Gældende
International sambeskatning - styresignal
SKR nr 11038 af 05/02/2015 - Gældende
Styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen
SKR nr 9004 af 21/12/2009 - Gældende
Orientering om bekendtgørelser vedr. den almene boligsektor.
(Til kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer m.v)
SKR nr 9250 af 17/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Koncernintern omstrukturering – ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal
SKR nr 9132 af 17/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Koncernintern omstrukturering – ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal
SKR nr 9392 af 18/07/2008 - Gældende
Skrivelse om Beregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en forening eller en fond
SKR nr 9865 af 06/09/2007 - Gældende
Sambeskatningsbekendtgørelsen 2006
SKR nr 9371 af 27/03/2007 - Gældende
Offentliggjorte skatterådssager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 21 B - Korrektiv