Søgeresultat


Søgningen fandt 272 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1148 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
(Aktieavancebeskatningsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9734 af 28/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen
KEN nr 9723 af 03/07/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overdragelse af anparter med skattemæssig succession
KEN nr 9727 af 26/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse
KEN nr 9711 af 18/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktieavancebeskatning - aktier i formueplejeselskaber
KEN nr 9667 af 22/03/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tab på børsnoterede aktier solgt forud for flytning til udlandet - fraflytteravance
KEN nr 9666 af 16/02/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær
KEN nr 9360 af 15/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 9779 af 06/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af skatteansættelsen for ind-komståret 2008
KEN nr 9777 af 06/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber
KEN nr 9759 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar
KEN nr 9762 af 06/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afhændelse af aktier - ophævelse af opdeling i to aktieklasser - bindende svar
KEN nr 9764 af 16/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefritagelse ved salg af fast ejendom (kolonihavehus) - bindende svar
KEN nr 9739 af 25/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. reduktion af anskaffelsessum for anparter – indfrielse af gæld til hovedaktionær via kapitalindskud i andet selskab
KEN nr 9822 af 28/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. nedslag for hovedaktioner ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse
KEN nr 9797 af 14/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på unoterede aktier
KEN nr 9812 af 06/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrit salg af anparter til det udstedende selskab
KEN nr 9286 af 01/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. henstand fraflytterbeskatning – skattefri spaltning – bindende svar (SKM2010.14.SR)
KEN nr 9793 af 30/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på aktier - koncernforbundne selskaber - realitetsgrundsætningen
KEN nr 9758 af 22/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af anskaffelsestidspunkt for aktieoptioner – tegningsretter eller køberetter
KEN nr 9754 af 15/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisoromkostninger – avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber
KEN nr 10187 af 07/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskab konkurs – tab ved afståelse af aktier – aktier overgået fra noterede til unoterede – ejertidskrav
KEN nr 10242 af 09/09/2008 - Gældende
Landsskatteretkendelse vedr. selskab – næringsdrivende med køb og salg af aktier
KEN nr 10617 af 16/05/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overgangsreglen for børsnoterede aktier - »Alle-handler«-kursen - lille beløbsoverskridelse - bindende svar (SKM2007.448.SR)
KEN nr 10631 af 19/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri aktie- og anpartsombytning
KEN nr 10651 af 30/01/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. reduktion af anskaffelsessum for anparter – overkurs ved kapitalindskud
KEN nr 10250 af 21/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden
KEN nr 10658 af 20/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. henstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.
KEN nr 10653 af 07/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet
KEN nr 10821 af 06/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktier – fraflytterskat – tilflytning til Danmark – indgangsværdier – dobbeltbeskatningsoverenskomst – bindende svar
KEN nr 10826 af 13/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktieavance – salg af aktier ejet i mindre end 3 år – gennemsnitsmetoden eller aktie-for-aktie metoden
KEN nr 10838 af 03/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på tegningsretter til aktier der er udløbet uudnyttet
KEN nr 10930 af 27/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overdragelseskurs på anparter – gaveafgiftsberegning
KEN nr 9781 af 22/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning - afslag
KEN nr 10228 af 17/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver til datterselskab
KEN nr 9252 af 22/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning - kommanditselskab/kommanditister
KEN nr 9249 af 02/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Salg af aktier - udstedende selskab - reelt anset for salg direkte til tredjemand
KEN nr 9253 af 24/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Syntetisk indgangsværdi - beregning af avance - salg af børsnoterede aktier
KEN nr 9247 af 28/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Bindende forhåndsbesked - næringsskattepligt for investorer i et kommanditselskab
KEN nr 10205 af 27/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om tilladelse til skattefri anpartsombytning
KEN nr 9227 af 20/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afslag på anmodning - tilladelse til skattefri anpartsombytning
KEN nr 9142 af 08/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Koncernbidrag modtaget fra et datterselskab skattefrit udbytte
KEN nr 10176 af 13/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anskaffelse af aktier i 1993 ved apportindskud - bindende forhåndsbesked
KEN nr 9174 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Avance ved tvangsindløsning af aktier - erhvervelsesår - ugyldighedsindsigelse
KEN nr 9733 af 09/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktieavance.
KEN nr 9772 af 28/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri aktieombytning med ophørsspaltning af detmodtagende selskab
KEN nr 9823 af 04/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gaveafgift ikke børsnoterede anparter fra forældre
KEN nr 9385 af 11/03/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. næring ved køb og salg af aktier.
KEN nr 9268 af 17/12/2004 - Gældende
Skattefri ombytning af aktier i Københavns Fondsbørs A/S med aktier i OMX AB
KEN nr 9308 af 09/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning
KEN nr 9824 af 07/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tab ved kapitalnedsættelse ved annullation af egne aktier
KEN nr 9825 af 22/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tidspunkt for afståelse af anparter ved konkurs
KEN nr 9797 af 05/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskabs kurstab opgjort efter lagerprincippet
KEN nr 9309 af 29/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning.
KEN nr 9779 af 01/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. andelsbevis tilbagesalg - fortjeneste
KEN nr 9163 af 13/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab ved salg af aktier i konkursramt selskab
KEN nr 10310 af 04/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. november 2003 vedr. anmodning om skattefri aktieombytning
KEN nr 9423 af 01/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10116 af 20/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. juni 2002 vedr. Skattefri anpartsombytning afslag på tilladelse
KEN nr 10079 af 02/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. maj 2002 vedrørende aktieinvestering
KEN nr 10061 af 26/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 26. februar 2002 vedrørende salg af investeringsbeviser
KEN nr 10028 af 04/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4/2 2002 vedr. Erstatning ikke udnyttet køberet til aktier.
KEN nr 10026 af 22/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22/1 2002 vedr. salg af erhvervsandelslejlighed.
KEN nr 10059 af 11/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. januar 2002 vedrørende avance ved salg af investeringsbeviser
KEN nr 12586 af 31/08/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12196 af 01/12/2000 - Gældende
Skattefri aktieombytning
KEN nr 12195 af 17/11/2000 - Gældende
Avance ved likvidation
KEN nr 12180 af 27/10/2000 - Gældende
Reassuranceselskab i Luxembourg
KEN nr 11420 af 24/03/2000 - Gældende
Landsretsskatteretskendelse
KEN nr 11424 af 16/02/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11187 af 22/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11173 af 10/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11172 af 10/12/1999 - Gældende
Investeringsbeviser
KEN nr 11170 af 22/10/1999 - Gældende
Aktietab
KEN nr 11123 af 08/09/1999 - Gældende
Nytegning af aktier
AFG nr 9226 af 26/02/2019 - Gældende
AIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering
AFG nr 9222 af 26/02/2019 - Gældende
Unit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9229 af 29/01/2019 - Gældende
Ophørsspaltning og overdragelse med succession
AFG nr 9228 af 29/01/2019 - Gældende
Ophørsspaltning og overdragelse med succession
AFG nr 10169 af 18/12/2018 - Gældende
Vedtægtsændring og afvisning af spørgsmål
AFG nr 10168 af 18/12/2018 - Gældende
Kapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn
AFG nr 10021 af 20/11/2018 - Gældende
Investeringsselskab - ETF’ere
AFG nr 10142 af 23/10/2018 - Gældende
Bonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn
AFG nr 10141 af 23/10/2018 - Gældende
Aktieombytning - eventuel betaling af afdrag på henstandssaldo vedrørende fraflytterskat
AFG nr 10140 af 23/10/2018 - Gældende
Fastsættelse af skattemæssig primoværdi for indkomståret 2017 for lagerbeskattede værdipapirer - fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, der ikke tidligere var fratrukket
AFG nr 9758 af 28/08/2018 - Gældende
Investeringsselskab, fast driftssted
AFG nr 9753 af 28/08/2018 - Gældende
Skattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.
AFG nr 10132 af 28/08/2018 - Gældende
Skattefrie aktieombytninger
AFG nr 9441 af 29/05/2018 - Gældende
Skattefri aktieombytning - selskab på Gibraltar
AFG nr 9422 af 29/05/2018 - Gældende
Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst
AFG nr 9421 af 29/05/2018 - Gældende
Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte
AFG nr 9317 af 24/04/2018 - Gældende
Afvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenu
AFG nr 9301 af 24/04/2018 - Gældende
Kapitalandele - Optaget til handel på multilateral handelsfacilitet
AFG nr 10131 af 24/04/2018 - Gældende
Skattefri aktieombytning - transparente enheder
AFG nr 9407 af 27/02/2018 - Gældende
Udlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt
AFG nr 9238 af 27/02/2018 - Gældende
Investering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6
AFG nr 9151 af 27/02/2018 - Gældende
Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession
AFG nr 9127 af 30/01/2018 - Gældende
Overdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål
AFG nr 10350 af 19/12/2017 - Gældende
Mellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed
AFG nr 10152 af 24/10/2017 - Gældende
Særlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser
AFG nr 10098 af 24/10/2017 - Gældende
Grænseoverskridende skattepligtig fusion
AFG nr 10078 af 26/09/2017 - Gældende
Pensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud
AFG nr 10063 af 26/09/2017 - Gældende
Ophævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring.
AFG nr 10472 af 22/08/2017 - Gældende
Investeringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning
AFG nr 9882 af 27/06/2017 - Gældende
Underskudsbegrænsning og fraflytning
AFG nr 9728 af 27/06/2017 - Gældende
Aktieombytning - henstandssaldo - omgåelse
AFG nr 10468 af 23/05/2017 - Gældende
Investeringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse
AFG nr 9734 af 25/04/2017 - Gældende
Skattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse
AFG nr 10026 af 28/03/2017 - Gældende
Kapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber
AFG nr 9268 af 28/02/2017 - Gældende
Investeringsforening - andelsklasser - opdeling
AFG nr 9261 af 28/02/2017 - Gældende
Investeringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte
AFG nr 9255 af 28/02/2017 - Gældende
Anpartshaveres indskud af anparter i fond
AFG nr 9243 af 28/02/2017 - Gældende
Investeringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte
AFG nr 10432 af 20/12/2016 - Gældende
Investeringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde
AFG nr 10160 af 22/11/2016 - Gældende
Investeringsselskab, tilbagekøb til to kursværdier
AFG nr 10352 af 15/11/2016 - Gældende
Overflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne vil ikke udløse beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne
AFG nr 10351 af 15/11/2016 - Gældende
Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på
AFG nr 10346 af 15/11/2016 - Gældende
Investeringsforening - andelsklasser - opdeling
AFG nr 10172 af 25/10/2016 - Gældende
Fjernvarmeværk - skattefritagelse - aktieombytning
AFG nr 10171 af 25/10/2016 - Gældende
Tilflytning, carried interest, ligningslovens § 16 I
AFG nr 10169 af 25/10/2016 - Gældende
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 9966 af 30/08/2016 - Gældende
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter
AFG nr 9900 af 30/08/2016 - Gældende
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter
AFG nr 9895 af 30/08/2016 - Gældende
Omstrukturering, A.m.b.a., anlægsaktier, underskudsfremførsel
AFG nr 10024 af 30/08/2016 - Gældende
Investeringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond
AFG nr 9554 af 28/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Russisk investeringsfond anset for transparent
AFG nr 9803 af 21/06/2016 - Gældende
Investeringsselskab, værdipapirer og andre aktiver
AFG nr 9802 af 24/05/2016 - Gældende
Selskab ikke anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19
AFG nr 9567 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret
AFG nr 9491 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 9483 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Udbytteudlodning - Retmæssig ejer
AFG nr 9484 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Videreudlodning - Udbytteskat - Maskeret udbytte - Udlodning fra datterselskab - Skattefrit tilskud
AFG nr 9451 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Succession - to landbrugsejendomme - pengetanksreglen
AFG nr 9412 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Udbytte - Videreudlodning - Begrænset skattepligt
AFG nr 9271 af 16/02/2016 - Gældende
Bindende svar - S.M.B.A. - skattefri fusion og omdannelse
AFG nr 9291 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Vedtægtsændring med etablering af aktieklasser - generationsskifte
AFG nr 11402 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar -Værdipapirfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 11399 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Udlån fra virksomhedsordningen
AFG nr 11397 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Aktieombytning - A/B-aktier - ejertidsnedslag
AFG nr 10406 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Aktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom
AFG nr 10305 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
AFG nr 10271 af 08/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Vedtægtsændring med opdeling i A-anparter og B-anparter
AFG nr 10289 af 08/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fraflytterskat - aktieavance - ægtefæller
AFG nr 10370 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Succession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning
AFG nr 10374 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Likvidation af selskab indregistreret på Bahamas
AFG nr 9427 af 23/06/2009 - Gældende
Selskab ikke anset for næringsdrivende med aktier
AFG nr 9422 af 19/05/2009 - Gældende
Salg og genkøb af investeringsforeningsbeviser med kort tidsinterval
AFG nr 9375 af 28/04/2009 - Gældende
Skattefri aktieombytning
AFG nr 9376 af 21/04/2009 - Gældende
Fri sommerbolig i udlandet – ansat hovedaktionær
AFG nr 9292 af 21/04/2009 - Gældende
Udenlandsk investeringsenhed anset for selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9291 af 21/04/2009 - Gældende
Medarbejderaktier og tvangsindløsning
AFG nr 9215 af 24/03/2009 - Gældende
Skattepligtig overdragelse af aktier - værdiansættelse
AFG nr 9102 af 17/02/2009 - Gældende
Etablering af andelskapital via prisreduktion hhv. midler fra virksomhedsskatteordningen mv.
AFG nr 9101 af 17/02/2009 - Gældende
Aktieombytning – spaltning – objektive regler
AFG nr 9077 af 27/01/2009 - Gældende
Aktielån – minimumsudlodning – forlængelse af løbetid
AFG nr 9076 af 27/01/2009 - Gældende
Beskatning af modtaget erstatning efter misligholdelse af aktiekøbsaftale
AFG nr 9074 af 27/01/2009 - Gældende
Investeringsselskab – Ltd. på Jersey
AFG nr 9131 af 18/11/2008 - Gældende
Fusion – aktieombytning - succession
AFG nr 9755 af 28/10/2008 - Gældende
Dobbelt skattefri aktieombytning uden tilladelse
AFG nr 9749 af 28/10/2008 - Gældende
Aktieombytning – spaltning – objektive regler
AFG nr 9742 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse samt succession i ejertidsnedslag
AFG nr 9753 af 23/09/2008 - Gældende
Optionsaftale
AFG nr 9595 af 19/08/2008 - Gældende
Generationsskiftemodel – ny aktieklasse - værdiansættelse
AFG nr 9369 af 17/06/2008 - Gældende
Generationsskiftemodel – ny aktieklasse – ændring af aftale
AFG nr 9340 af 17/06/2008 - Gældende
Udbyttebegrænsning – ordinære resultat
AFG nr 9324 af 17/06/2008 - Gældende
Udbyttebegrænsning – underskud – tidspunkt for udlodning
AFG nr 9323 af 17/06/2008 - Gældende
Skattefri anpartsombytning med et cypriotisk selskab efter de objektiverede regler
AFG nr 9351 af 20/05/2008 - Gældende
CFC-beskatning for personaktionær og selskabsaktionær i cypriotisk selskab
AFG nr 9243 af 20/05/2008 - Gældende
Afståelse af aktier – vedtægtsændring, opdeling i anpartsklasser
AFG nr 9399 af 22/04/2008 - Gældende
Skattepligt – investeringsselskab/investeringsforening - livsforsikringspolicer
AFG nr 9398 af 22/04/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession
AFG nr 9436 af 27/02/2008 - Gældende
Tilladelse til succession på aktionærsiden i forbindelse med islandsk omstrukturering af Fasteignafelagia Stodir hf.
AFG nr 9018 af 22/01/2008 - Gældende
Indrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning
AFG nr 9757 af 25/07/2007 - Gældende
Skattefri aktieombytning Keops A/S
AFG nr 9755 af 05/07/2007 - Gældende
Aktieombytning i amerikanske selskaber, Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation tilladelse til skattefri aktieombytning for danske aktionærer
AFG nr 9693 af 19/06/2007 - Gældende
Kapitalindskud i italiensk selskab anskaffelsessum for aktier
AFG nr 9689 af 19/06/2007 - Gældende
Investeringsselskab kvalificering og afgrænsning af investeringen af formuen
AFG nr 9686 af 19/06/2007 - Gældende
Overgangsreglen for børsnoterede aktier "Alle-handler"-kursen lille beløbsoverskridelse
AFG nr 9692 af 22/05/2007 - Gældende
Konvertible obligationer nulforrentede - koncernforhold
AFG nr 9597 af 20/03/2007 - Gældende
Kvalificering af selskab fra Guernsey om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse
AFG nr 9596 af 20/03/2007 - Gældende
Kvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab
AFG nr 9548 af 20/02/2007 - Gældende
Udbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse spørgsmål om skatteretlig kvalifikation
AFG nr 9205 af 19/12/2006 - Gældende
Udenlandske investeringsforeninger opgørelse af minimumsudlodning
AFG nr 10089 af 19/12/2006 - Gældende
Overgangsreglen for små aktiebeholdninger efterlevende ægtefælle
AFG nr 9034 af 24/11/2006 - Gældende
Aktieombytning Intentia International AB med Lawson Software Inc.
AFG nr 9203 af 21/11/2006 - Gældende
Aktier generationsskifte pengetankreglen
AFG nr 9867 af 26/09/2006 - Gældende
Likvidation af andelsboligforening
AFG nr 9865 af 26/09/2006 - Gældende
Aktier generationsskifte - pengetankregel
AFG nr 9846 af 26/09/2006 - Gældende
Selskab Salg af almindelige aktier
AFG nr 10040 af 26/09/2006 - Gældende
Beskatning af fratrædelsesvederlag løn contra aktieavance
AFG nr 9866 af 22/08/2006 - Gældende
Aktier vedtægtsændring - afståelse
AFG nr 9842 af 22/08/2006 - Gældende
Investeringsselskab udenlandsk investeringsinstitut
AFG nr 9557 af 03/07/2006 - Gældende
Skattefri aktieombytning lempelse af vilkår
AFG nr 9556 af 27/06/2006 - Gældende
Skattefri aktieombytning Tritel Media AB, Europe Vision Plc.
AFG nr 9749 af 20/06/2006 - Gældende
Aktier næring - formueforvaltning
AFG nr 9745 af 20/06/2006 - Gældende
Aktier investering - næring
AFG nr 9566 af 20/06/2006 - Gældende
Kapitalindskud i svensk selskab anskaffelsessum for aktier
AFG nr 9548 af 08/06/2006 - Gældende
Generationsskiftemodel ny aktieklasse
AFG nr 9546 af 16/05/2006 - Gældende
Likvidation af andelsboligforening
AFG nr 9543 af 16/05/2006 - Gældende
Likvidation af andelsboligforening udlodning af likvidationsprovenu
AFG nr 9482 af 25/04/2006 - Gældende
Omstrukturering fremførsel af aktietab udlodning spaltning med tilbagevirkende kraft
AFG nr 9518 af 09/03/2006 - Gældende
Skattefri ombytning af aktier i Potagua A/S med aktier i FLSmidt & Co. A/S
AFG nr 9751 af 29/12/2005 - Gældende
Generationsskiftemodel oprettelse af ny aktieklasse vedtægtsændringer erstatter SKM2005-320.LR på grund af talfejl
AFG nr 9750 af 22/11/2005 - Gældende
Kommanditselskab skattefri aktieombytning - afslag
AFG nr 9723 af 21/11/2005 - Gældende
Kooperationabeskattede selskaber ikke omfattet af begrebet "selskab" i fusionsskattedirektivet
AFG nr 9683 af 11/10/2005 - Gældende
Investeringsselskab overgang fra indkomstbeskattet selskab til ikke beskattet investeringsselskab
AFG nr 9508 af 28/07/2005 - Gældende
Skattefri ombytning af aktier i Aarhus United A/S med aktier i Aarhus Karlshamns AB
AFG nr 9298 af 17/05/2005 - Gældende
Tilbagesalg til udstedende selskab efter fraflytning fra Danmark
AFG nr 9184 af 19/04/2005 - Gældende
Succession Klientkontomidler er som udgangspunkt ikke "pengetankaktiver"
AFG nr 9278 af 14/04/2005 - Gældende
Skattefri aktieombytning efterfølgende skattefri spaltning
AFG nr 9365 af 22/02/2005 - Gældende
Skattefri ombytning af aktier i Rentokil Initial Plc. med aktier i nystiftet selskab
AFG nr 9363 af 07/02/2005 - Gældende
Skattefri aktieombytning variabelt vederlag delvist afslag
AFG nr 9544 af 31/01/2005 - Gældende
Skattefri fusion spørgsmål om egne aktier, udlodninger i mellemperioden underskud ændring af vedtægter spørgsmål om betydning for aktionærerne
AFG nr 9448 af 14/12/2004 - Gældende
Generationsskiftemodel oprettelse af ny aktieklasse vedtægtsændringer
AFG nr 9588 af 19/10/2004 - Gældende
Generationsskiftemodel ny anpartsklasse
AFG nr 9595 af 21/09/2004 - Gældende
Aktieavancebeskatning fraflytning henstand skattefri ophørsspaltning - succession
AFG nr 9086 af 17/08/2004 - Gældende
Aktier investeringsselskab omsætningshastighed - næring
AFG nr 9305 af 16/03/2004 - Gældende
Aktier handelsværdi medarbejder - interessesammenfald
AFG nr 9301 af 30/01/2004 - Gældende
Skattefri spaltning i forlængelse af skattefri aktieombygning - tilladelse med vilkår for at imødegå omgåelse af aktieavancebeskatningslovens § 11
AFG nr 9276 af 30/01/2004 - Gældende
Skattefri spaltning af et holdingselskab med efterfølgende successionsoverdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11 Tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår
AFG nr 9338 af 28/01/2004 - Gældende
Skattefri ombytning af aktierne i Amersham plc., England med aktier i General Electric Co., USA
AFG nr 9603 af 18/11/2003 - Gældende
Skattefri aktieombytning af idéaktier
AFG nr 9188 af 21/03/2003 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning efter forudgående fusion - skatteundgåelse
AFG nr 9142 af 18/03/2003 - Gældende
Generationsskiftemodel - ny aktieklasse
AFG nr 9122 af 14/03/2003 - Gældende
Skattefri anpartsombytning med efterfølgende nytegning fra tredjemand
AFG nr 9120 af 10/03/2003 - Gældende
Skattefri aktieombytning umiddelbart efterfulgt af ophørsspaltning
AFG nr 9129 af 18/02/2003 - Gældende
Fusion af aktiebaserede udloddende investeringsforeninger - behandling af tab ved afståelse af investeringsbeviser - udlodningsregulering af aktietab
AFG nr 9138 af 14/01/2003 - Gældende
Skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning af det ved aktieombytningen etablerede holdingselskab
AFG nr 9584 af 17/11/2002 - Gældende
Skattefri ombytning af aktier med andele i et s.m.b.a.
AFG nr 9568 af 04/11/2002 - Gældende
Værdiansættelse af unoteret selskab
AFG nr 9135 af 20/08/2002 - Gældende
Løbende ydelse - engangsregulering af afståelsessummen
AFG nr 9107 af 18/06/2002 - Gældende
Generationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse
AFG nr 9093 af 13/03/2002 - Gældende
Anvendelse af gennemsnitsmetoden og fradragsbegrænsningsreglen ved opgørelse af tab på aktier anskaffet før den 19. maj 1993
AFG nr 9297 af 19/02/2002 - Gældende
Earn-out vederlag til ansatte aktionærer ved afståelse løn
AFG nr 9102 af 19/02/2002 - Gældende
Andelsbeviser
AFG nr 9314 af 18/02/2002 - Gældende
Var et likvidationsprovenue omfattet af de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven
AFG nr 9052 af 05/02/2002 - Gældende
Skattefri aktieombytning tilladelse - omgørelse af 3 års anmeldelsesvilkår
AFG nr 9005 af 09/01/2002 - Gældende
Aktier knyttet til et fast driftssted praksisændring
AFG nr 9195 af 11/12/2001 - Gældende
Selskabs salg af aktiepost - overdragelse af salgsret
AFG nr 12543 af 11/12/2001 - Gældende
Ingen modregningsadgang for tab på aktier i udlodning fra investeringsforening
AFG nr 12557 af 01/10/2001 - Gældende
Kapitaludvidelse med begrænset udbytteret efter skattefri aktieombytning
AFG nr 12372 af 21/08/2001 - Gældende
Aktieavancebeskatning - båndlagte aktier - fifo-princip
AFG nr 12069 af 04/04/2001 - Gældende
Skattefri aktieombytning ekstraordinær udlodning kontantvederlag
AFG nr 12067 af 20/03/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked medarbejderes tegningsretter fondsemission
AFG nr 11721 af 26/10/2000 - Gældende
Skattefri aktieombytning aktionæroverenskomst majoritetskravet
AFG nr 11712 af 28/07/2000 - Gældende
Aktionæroverenskomst hindring for skattefri aktieombytning
AFG nr 11676 af 20/06/2000 - Gældende
Skattefri aktieavance
AFG nr 11254 af 21/03/2000 - Gældende
Skattefri aktieombytning
AFG nr 11161 af 22/02/2000 - Gældende
Anpartsombytning 10 % vederlagskrav
AFG nr 19206 af 14/12/1999 - Gældende
Ledelsens sæde, aktieudbytter, aktieavancer, tvungen sambeskatning
AFG nr 19218 af 27/10/1999 - Gældende
Skattefri aktieombytning. Efterfølgende tilførsel af aktiver
AFG nr 10003 af 12/05/1999 - Gældende
Anbringelse på sikret basis i aktiver som nævnt i kursgevinstloven
AFG nr 9297 af 23/02/1999 - Gældende
Selskabsophør
AFG nr 9027 af 01/01/1999 - Gældende
Indførelse af euro
AFG nr 18614 af 27/01/1998 - Gældende
Skattefri aktieombytning
AFG nr 11149 - Gældende
Bindende svar - Ophør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I
UDT nr 9193 af 13/03/2006 - Gældende
Genoptagelsesmeddelelse er på vej
UDT nr 9760 af 22/12/2005 - Gældende
Genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende aktier noteret på Nasdaq
UDT nr 12405 af 23/10/2001 - Gældende
Udbetaling fra andelsselskab i opløsning skattemæssig behandling af overdækningsbeløbene tilkendegivelse fra Ligningsrådet
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1730 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om opgørelse af begrænsning af tab på næringsaktier
BEK nr 1247 af 03/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om aktiebaserede investeringsforeningers oplysningspligt og administration af 25 pct.-reglen
SKR nr 9688 af 16/05/2018 - Gældende
Genoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignal
SKR nr 9317 af 24/02/2016 - Gældende
Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal
SKR nr 9315 af 12/02/2016 - Gældende
Styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse
SKR nr 9272 af 27/05/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT og udbyttebegrænsningsperioden - styresignal
SKR nr 9260 af 27/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Beskatning af tegningsretter til aktier i f.eks. Nordea - styresignal
SKR nr 9199 af 27/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Beskatning af tegningsretter til aktier i f.eks. Nordea
SKR nr 9253 af 23/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Aktier i ebh bank – kurs ved suspension fra børsen - styresignal
SKR nr 9196 af 23/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Aktier i ebh-bank – kurs ved suspension fra børsen - styresignal
SKR nr 9430 af 21/04/2008 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til skattefri aktieombytning til amerikansk Delaware-selskab
SKR nr 9750 af 07/08/2007 - Gældende
Amerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv
SKR nr 9601 af 13/03/2006 - Gældende
Genoptagelsesmeddelelse er på vej