Søgeresultat


Søgningen fandt 152 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 674 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
BEK nr 673 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner
BEK nr 1470 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
BEK nr 1420 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer
BEK nr 541 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)
(Skorstensfejerbekendtgørelsen)
BEK nr 1007 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand
BEK nr 146 af 12/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag
BEK nr 1211 af 18/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang
BEK nr 563 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(Målerbekendtgørelsen)
BEK nr 688 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer
BEK nr 195 af 07/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)
BEK nr 1292 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
BEK nr 1250 af 13/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri
BEK nr 77 af 04/02/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af mærket Turbotronic
BEK nr 1066 af 15/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativer nr. 2, 3, 4 og 5 for Odense kommune
BEK nr 488 af 07/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (* 1)
BEK nr 536 af 19/07/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve Boligministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer eller servitutter
CIR nr 167 af 13/10/1998 - Gældende
Cirkulære om indkaldelse af sager om daginstitutioner og skolefritidsordninger til Bolig- og Byministeriet
CIR nr 10 af 17/01/1994 - Gældende
Cirkulære om kommunale parkeringsfonde (* 1) (Til alle kommunalbestyrelser)
CIR nr 90 af 02/07/1984 - Gældende
Cirkulære om anerkendelsesordning for statikere (Til samtlige bygningsmyndigheder)
VEJ nr 46 af 05/08/2008 - Gældende
Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen
VEJ nr 9349 af 19/06/2006 - Gældende
Vejledning i styrket byggesagsbehandling
(Erhvervs- og Byggestyrelsen, 22. december 2005)

(Vejledning i styrket byggesagsbehandling)
VEJ nr 130 af 31/07/1995 - Gældende
Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om kommunalbestyrelsens lovgennemgang i byggesager (Vejledningen vedrører såvel bygningsreglement 1995 som bygningsreglement for småhuse 1985)
VEJ nr 4046 af 31/08/1991 - Gældende
Byarkitektur i kommunens planlægning. SBI-byplanlægning 62. (* 1)
VEJ nr 122 af 05/07/1991 - Gældende
Vejledning om koordinering af lovgivningen om bebyggelse og ejendomsdannelse (byggelovens § 10A og forholdet til kommuneplanloven, zoneloven, udstykningsloven, ejerlejlighedsloven, andelsboligforeningsloven mv.) Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Bygge- og Boligstyrelsen (afsnit 1, 2, 3 og 7), Planstyrelsen (afsnit 4 og 5) og Kort- og Matrikelstyrelsen (afsnit 6).
VEJ nr 140 af 19/07/1989 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve Boligministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer eller servitutter
VEJ nr 4032 af 30/11/1988 - Gældende
Vejledning om radon og nybyggeri
VEJ nr 4001 af 15/01/1988 - Gældende
Vejledning vedrørende de brandmæssige forhold i forbindelse med overdækkede gårde og gader
VEJ nr 4007 af 09/03/1987 - Gældende
Vejledning om asbestholdige magnesitgulve
VEJ nr 4005 af 25/03/1986 - Gældende
Vejledning om asbestholdige materialer anvendt til loft- og vægbeklædninger (Grå asbestvejledning)
VEJ nr 4055 af 30/11/1985 - Gældende
Brugervejledning for edb-programmet tsbi - termisk simulering af bygninger og installationer. (* 1)
VEJ nr 4058 af 30/09/1984 - Gældende
Tætte parcelhusområder (SBI-byplanlægning 50) (* 1)
SKR nr 4020 af 05/12/1995 - Gældende
Vedrørende pristalsregulering af gebyrer for byggesagsbehandling
SKR nr 4011 af 07/04/1987 - Gældende
Skrivelse vedrørende : Brandteknisk vejledning nr. 22 om halmfyring
SKR nr 4009 af 06/04/1987 - Gældende
Skrivelse vedrørende partshøring i klagesager efter byggeloven
SKR nr 4005 af 09/03/1987 - Gældende
Skrivelse vedrørende asbestholdige magnesitgulve
SKR nr 4004 af 12/02/1987 - Gældende
Skrivelse vedrørende : Kontrol af beton
SKR nr 4018 af 28/11/1986 - Gældende
Skrivelse vedrørende privatejede vindmøller
SKR nr 4016 af 06/11/1986 - Gældende
Skrivelse vedrørende solvarmeanlæg med olie som varmebærende medie, hvor anlæggene anvendes til opvarmning af beboelsesbygninger
SKR nr 4009 af 22/04/1986 - Gældende
Vedrørende forenkling af byggesagsbehandlingen for visse kategorier af erhvervsbyggeri
SKR nr 4015 af 20/02/1986 - Gældende
Vedr.: Godkendelse af skorstensforinger af stål
SKR nr 4015 af 06/11/1985 - Gældende
Skrivelse vedrørende Godkendelse af Dantest som kontrolorgan
SKR nr 4017 af 21/08/1985 - Gældende
Skrivelse vedrørende lysningsareal i skorstene
SKR nr 4010 af 05/11/1984 - Gældende
Skrivelse vedrørende SBI-anvisning 139, 'Bygningers fugtisolering'
SKR nr 4007 af 01/08/1984 - Gældende
Vedr.: Tredie udgave af SBI-anvisning 109, 'Bygningers vådrum'
SKR nr 4002 af 09/05/1984 - Gældende
Skrivelse om kontrol af beton
SKR nr 4010 af 24/05/1983 - Gældende
Skrivelse om genopførelse af nedbrændte bygninger
CIS nr 4007 af 15/09/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fravigelse i det statslige og statsstøttede byggeri af § 26 stk. 6 i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer (AB 72)
CIS nr 5035 af 19/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende Bekendtgørelse om kontrol og vedligeholdelse af større olie og gasfyrede varmeanlæg m.v. samt fjernvarmeforsynede varmeanlæg i større ejendomme
CIS nr 5005 af 30/03/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyringsanlæg (bekendtgørelse nr. 99 af 27. februar 1981), samt instruks for skorstensfejer vedrørende kontrolmåling af mindre oliefyringsanlæg (instruks af 27. februar 1981).
ANV nr 4010 af 31/01/1996 - Gældende
Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse (SBI-anvisning 187)(* 1)
ANV nr 4006 af 31/08/1995 - Gældende
Ventilationsanlæg med lavt elforbrug (SBI-anvisning 188)(* 1)
ANV nr 4004 af 31/07/1995 - Gældende
Småhuses stabilitet (SBI-anvisning 186)(* 1)
ANV nr 4002 af 30/04/1995 - Gældende
Bygningers energibehov. Varmeisolering. Konstruktionseksempler. Ventialtion. Belysning. (SBI-anvisning 184)(* 1)
ANV nr 4070 af 31/12/1994 - Gældende
Indeklimahåndbogen (SBI-anvisning 182) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/10/1994 - Gældende
Fundering af mindre bygninger (SBI-anvinsing 181) (* 1)
ANV nr 4080 af 31/12/1993 - Gældende
Badeværelser. Eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger (SBI-anvisning 180) (* 1)
ANV nr 4071 af 31/12/1991 - Gældende
Bygningers lydisolering. Nyere bygninger. SBI-anvisning 172. (* 1)
ANV nr 4070 af 31/12/1991 - Gældende
Bygningers lydisolering. Ældre bygninger. SBI-anvisning 173. (* 1)
ANV nr 4042 af 31/07/1991 - Gældende
Trinvis modernisering af el-installationer. SBI-anvisning 174. (* 1)
ANV nr 4019 af 31/01/1991 - Gældende
Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. Teknik. Miljø. Genanvendelse. SBI-anvisning 171. (* 1)
ANV nr 4072 af 31/12/1990 - Gældende
Trækonstruktioner. Forbindelser. SBI-anvisning 140. (* 1)
ANV nr 4071 af 31/12/1990 - Gældende
Gulve og vægge i vådrum - i nye boliger og ved renovering. SBI-anvisning 169. (* 1)
ANV nr 4070 af 31/12/1990 - Gældende
Boligplan og brugsværdi. SBI-anvisning 168. (* 1)
ANV nr 4024 af 31/05/1990 - Gældende
Vandinstallationer (SBI-anvisning 165) (* 1)
ANV nr 4023 af 31/05/1990 - Gældende
Målemetoder til bygningsundersøgelser. SBI-anvisning 170. (* 1)
ANV nr 4027 af 30/09/1989 - Gældende
Lydisolation i praksis (SBI-anvisning 167) (* 1)
ANV nr 4026 af 30/06/1989 - Gældende
Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure (SBI-anvisning 157) (* 1)
ANV nr 4025 af 28/02/1989 - Gældende
Betonkrav og -praksis (Beton 6) (* 1)
ANV nr 4060 af 30/11/1988 - Gældende
Vindlast på bærende konstruktioner (SBI-anvisning 158) (* 1)
ANV nr 4051 af 30/04/1988 - Gældende
Trækstruktioner. Beregning (SBI-anvisning 135) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/03/1988 - Gældende
Brandsikring af ventilationsanlæg (SBI-anvisning 159) (* 1)
ANV nr 4057 af 31/01/1988 - Gældende
Afløbsinstallationer (SBI anvisning 96) (* 1)
ANV nr 4002 af 31/01/1988 - Gældende
Skalmure ved udvendig efterisolering (SBI-anvisning 156) (* 1)
ANV nr 4053 af 31/08/1986 - Gældende
Godkendelses- og kontrolordninger for byggevarer (SBI-anvisning 122) (* 1)
ANV nr 4052 af 30/04/1986 - Gældende
Asbestholdige materialer i bygninger (SBI-anvisning 153) (* 1)
ANV nr 4051 af 30/04/1986 - Gældende
Bygningers varmeisolering (SBI-anvisning 111) (* 1)
ANV nr 4054 af 31/08/1985 - Gældende
Armerede betondæk (SBI-anvisning 141) (* 1)
ANV nr 4053 af 31/07/1985 - Gældende
Eget hus - men hvilket? (SBI-anvisning 150) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/03/1985 - Gældende
Konstruktioner i småhuse (SBI-anvisning 147) (* 1)
ANV nr 4057 af 30/11/1984 - Gældende
Naturgasinstallationer. Små anlæg (SBI-anvisning 145) (* 1)
ANV nr 4056 af 30/11/1984 - Gældende
Kloakering i landbruget og ved mindre beboelser i landzone. (SBI-landbrugsbyggeri 56) (* 1)
ANV nr 4054 af 31/10/1984 - Gældende
Bygningers fugtisolering (SBI-anvisning 139) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/01/1983 - Gældende
Landbrugets byggeblade: Drægtighedsstalde (SBI-landbrugsbyggeri 61) (* 1)
ANV nr 4052 af 31/12/1981 - Gældende
Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme. (SBI-anvisning 131) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/01/1981 - Gældende
Konstruktioner i beboelsesbygninger med indtil 2 etager (SBI-anvisning 110) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/01/1980 - Gældende
Landbrugets byggeblade: Fare- og smågrisestalde. (SBI-landbrugsbyggeri 60) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/01/1979 - Gældende
Landbrugets byggeblade: Slagtesvinestalde 1. (SBI-landbrugsbyggeri 57) (* 1)
ANV nr 4050 af 31/05/1977 - Gældende
Landbrugets byggeblade: Kvægstalde 1. (SBI-landbrugsbyggeri 50) (* 1)
BET nr 4040 af 10/12/1992 - Gældende
Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)
(AB 92)
BET nr 4016 af 30/04/1987 - Gældende
Gulvbelægninger, brandmæssigt egnede, prøvnings- og godkendelsesbetingelser
BET nr 4022 af 31/12/1986 - Gældende
Tagelementers styrke prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 5.00/004
BET nr 4003 af 28/02/1986 - Gældende
Centralvarmekedler indtil 120 kw prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 10.00/007
BET nr 4001 af 31/01/1986 - Gældende
Vægbeklædninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/012
BET nr 4000 af 31/01/1986 - Gældende
Gulvbelægninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/011
BET nr 4013 af 30/09/1985 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for højvandslukker for ikke-fækalieholdigt spildevand VA 2.40/DK 019
BET nr 4006 af 31/05/1985 - Gældende
Betingelser for prøvning af brøndbundes hydrauliske egenskaber VA 2.60
BET nr 4000 af 31/01/1985 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for kontraventiler i brugsvandsinstallationer VA 1.50/DK 004
BET nr 4004 af 31/05/1984 - Gældende
Ikke-bærende BS-vægge prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/010
BET nr 4020 af 31/12/1983 - Gældende
Klasse 1 og klasse 2 beklædninger prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/006
BET nr 4019 af 31/12/1983 - Gældende
Klasse A og klasse B materialer prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/005
BET nr 4005 af 31/03/1983 - Gældende
Små skorstene, prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 10.00/008
BET nr 4004 af 31/03/1983 - Gældende
Tagdækninger, brandmæssigt egnede prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/002
BET nr 4003 af 31/03/1983 - Gældende
Tagelementer med kort kollapstid prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/003
BET nr 4006 af 30/09/1982 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for overgangssamlinger i afløbssystemer VA 2.20/DK 020
BET nr 4004 af 30/04/1982 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingeler for loddemidler til kapillarlodning af kobber eller kobberlegeringer i brugsvandsinstallationer VA 1.20/DK 010
BET nr 4001 af 31/01/1982 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb VA 2.40/DK 018
BET nr 4000 af 31/01/1982 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i jord VA 1.50/DK 017
BET nr 4002 af 31/05/1981 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i bygninger VA 1.50/DK 011
BET nr 4000 af 31/01/1981 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast VA 2. 10/DK 007
BET nr 4000 af 30/04/1980 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gummitætningsringe VA 1.20/DK 016 VA 2.20/DK 016
BET nr 4005 af 30/06/1979 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for inspektions- og rensebrønde af plast VA 2.60/DK 015
BET nr 4001 af 31/03/1979 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandvarmere VA 3.20/DK 014
BET nr 4000 af 28/02/1979 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for friktionssvejste rør og formstykker af plast VA 2.10/DK
BET nr 4003 af 31/08/1978 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for dobbeltmuffer VA 2.10/DK 013
BET nr 4002 af 31/05/1977 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for aftapninsarmaturer VA 1.40/DK 003
BET nr 4001 af 31/03/1977 - Gældende
Prøvningsmetode for indbyggede, specielle tilbagesugningssikringer VA 1.57/DK
BET nr 4000 af 31/01/1977 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandklosetter med vandlås VA 2.50/DK 009
BET nr 4005 af 06/10/1975 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for mekaniske koblinger til brugsvandsinstallationer VA 1.20/DK
BET nr 4004 af 01/10/1975 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for klosettilslutningsstykker VA 2.20/DK
BET nr 4003 af 30/09/1975 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for rustfri stålrør til brugsvandsanlæg VA 1.10/DK 008
BET nr 4002 af 21/02/1975 - Gældende
Prøvningsbetingelser for termostatiske blandeventiler til brugsvandsanlæg VA 1.50/DK
BET nr 4000 af 13/01/1975 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vacuumventiler (rørafbrydere) til brugsvandsanlæg VA 1.50/DK 005
BET nr 4001 af 30/11/1974 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for fleksible slange-sæt VA 1.10/DK 006
BET nr 4000 af 30/11/1974 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vaske- og opvaskemaskiner VA 3.40/DK 001
BET nr 4001 af 01/12/1973 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for skylleventiler VA 1.40/DK
BET nr 4004 af 07/12/1972 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for klosetter med mekanisk lukkeanordning og lille skyllevandmængde VA 2.50/DK
BET nr 4003 af 30/11/1972 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandlåse (lugtlukker) VA 2.40/DK
BET nr 4002 af 30/09/1972 - Gældende
Godkendeles- og prøvningsbetingelser for cisterner VA 1.90/DK
BET nr 4001 af 30/09/1972 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for brusekabiner VA 2.50/DK
FLO nr 4004 af 17/04/1985 - Gældende
ORIENTERINGSKORT Brandsektionsvægges stabilitetsforhold
MED nr 4060 af 30/11/1994 - Gældende
Driftsgrundlag for ventilationsanlæg (SBI-meddelelse 106) (* 1)
MED nr 4050 af 30/04/1986 - Gældende
Beregningsforudsætninger for dimensioneringstabeller i Træ 28: Træspærfag. (SBI-meddelelse 57) (* 1)
MED nr 4054 af 30/04/1983 - Gældende
Driftsinstruktioner for varmeanlæg (SBI-meddelelse 30) (* 1)
MED nr 4054 af 30/11/1982 - Gældende
Oliefyringsanlæg til bygningsopvarmning (SBI-meddelelse 25) (* 1)
RAP nr 4080 af 31/12/1994 - Gældende
Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand (SBI-rapport 244) (* 1)
RAP nr 4028 af 30/11/1989 - Gældende
Bygningsdrift-organisation og systematik (SBI-rapport 204) (* 1)
RAP nr 4065 af 30/11/1988 - Gældende
Udeluftventiler (SBI-rapport 196) (* 1)
RAP nr 4055 af 31/08/1988 - Gældende
Betontanke til landbrug (SBI-landbrugsbyggeri 72)
RAP nr 4056 af 30/11/1985 - Gældende
Energiforbrug til opvarmning af bygninger (SBI-rappport 174) (* 1)
RAP nr 4052 af 30/06/1985 - Gældende
Gitterspær i boltede tyndpladeprofiler til væksthuse. (SBI-landbrugsbyggeri 64) (* 1)
RAP nr 4055 af 31/10/1984 - Gældende
Boligventilationssystemer. (SBI-rapport 161) (* 1)
RAP nr 4052 af 28/02/1984 - Gældende
Tværbelastede murfelter. (SBI-rapport 158) (* 1)
RAP nr 4055 af 31/12/1983 - Gældende
Bygningsgennemgang som led i energistyring i større bygninger. (SBI-rapport 154) (* 1)
RAP nr 4053 af 31/03/1983 - Gældende
Vindafstivende vægge af letbetonelementer (SBI-rapport 144) (* 1)
RAP nr 4051 af 31/01/1983 - Gældende
Dimensionering af armerede betonbjælker med huller (SBI-rapport 141) (* 1)
RAP nr 4055 af 31/12/1982 - Gældende
Bedre friarealer i ældre boligområder (SBI-rapport 139) (* 1)
RAP nr 4050 af 31/01/1982 - Gældende
Principper og metoder for indregulering af radiatoranlæg. (SBI-rapport 111) (* 1)
RAP nr 4051 af 31/10/1981 - Gældende
Vejrdata for VVS og energi (SBI-rapport 135) (* 1)