Søgeresultat


Søgningen fandt 107 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9125 af 29/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger
KEN nr 9360 af 15/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 9346 af 02/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse
KEN nr 9332 af 29/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af gældseftergivelse
KEN nr 9294 af 21/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. swapaftale – virksomhedsordning – bindende svar (SKM2010.110.SR)
KEN nr 9378 af 23/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatning - konsolidering
KEN nr 9380 af 26/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale – bindende svar (SKM2009.64.SR)
KEN nr 10074 af 18/09/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag
KEN nr 10019 af 10/07/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid
KEN nr 9482 af 06/04/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår
KEN nr 10209 af 21/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser – skattefrihed for fysiske personer – bindende svar (SKM2006.SR)
KEN nr 9542 af 20/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. avance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar
KEN nr 10259 af 13/05/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af gældseftergivelse på gæld i fremmed valuta - salg af fast ejendom - kommanditselskab
KEN nr 10830 af 04/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gældseftergivelse anset for skattepligtig indkomst
KEN nr 10855 af 03/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 6
KEN nr 10917 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering – ikke godkendt
KEN nr 10910 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forudbetaling ved køb af traktor – ikke leveret – fradrag
KEN nr 9784 af 30/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for låneomkostninger
KEN nr 9288 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse
KEN nr 10171 af 05/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nægtelse af fradrag for tab på fordringer
KEN nr 10190 af 03/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Selskabets tilgodehavende skiftet karakter til udlån
KEN nr 9233 af 30/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Moder - og datterselskab - gældseftergivelse
KEN nr 10046 af 19/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendom i Frankrig - lejeindtægt - hovedaktionær - genbeskatning af underskud af ejendom
KEN nr 9178 af 13/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overførsler fra koncernforbundet selskab - letter of support - tilskud - stiftelse af fordring eller kautionstab
KEN nr 9873 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Bindende ligningssvar - skattemæssige konsekvenser af ændring af lånevilkår på et selskabs lån fra hovedanpartshaveren
KEN nr 10145 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Et selskabs selvangivne tab på fordring anset som ikke fradragsberettiget tilskud til anden virksomhed
KEN nr 10048 af 24/08/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fraflytningsbeskatning i medfør af ophør af skattepligt
KEN nr 10047 af 20/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gevinst på gæld ved gældskonvertering koncernforbundne selskaber
KEN nr 9420 af 01/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for låneomkostninger på lån i Euro.
KEN nr 9647 af 21/10/2003 - Gældende
Omgørelse aktieselskab kapitalforhøjelse
KEN nr 10272 af 24/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. september 2003 vedrørende fordring indfriet af datterselskab.
KEN nr 9658 af 12/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. maj 2003 vedr. Gældseftergivelse af lån fra fond interesseforbundne parter
KEN nr 9630 af 28/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. april 2003 vedr. Gældseftergivelse ved rekonstruktion - skattepligt
KEN nr 9601 af 03/02/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. februar 2003 vedr. Tab på udlån Kørelærers lån til kørelærerforening der drev køreteknisk anlæg
KEN nr 10081 af 27/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. maj 2002 vedr. kursgevinst på valutaterminskontrakt.
KEN nr 10025 af 22/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22/1 2002 vedr. Genoptagelse af skatteansættelse låneomkostninger kurstab.
KEN nr 12814 af 29/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12820 af 10/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11157 af 20/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11159 af 14/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 10349 af 19/12/2017 - Gældende
Tab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017
AFG nr 9273 af 24/01/2017 - Gældende
Skattefrit afkald på regresfordring
AFG nr 9997 af 27/09/2016 - Gældende
Omlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt
AFG nr 10026 af 27/09/2016 - Gældende
Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri
AFG nr 9966 af 30/08/2016 - Gældende
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter
AFG nr 9900 af 30/08/2016 - Gældende
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter
AFG nr 9812 af 21/06/2016 - Gældende
Profit sharing-lån, medarbejder
AFG nr 9657 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - udlån opstået ved salg af virksomhedsaktiver - struktureret fordring
AFG nr 9644 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Renteswaps med negativ indgangsværdi anset for finansielle kontrakter
AFG nr 9486 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Banklån med renteloft - gæld - renteudgifter
AFG nr 9649 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Aktieoptioner, værdiansættelse, Black-Scholes, Ligningsrådets formel
AFG nr 9292 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Tab på fordring / erstatningskrav
AFG nr 10568 af 25/03/2014 - Gældende
Bindende svar - Lån - Subordinated Capital Securities
AFG nr 9440 af 23/06/2009 - Gældende
Strukturerede obligationer – kursgevinst – udenlandsk valuta
AFG nr 9413 af 19/05/2009 - Gældende
Finansielle instrumenter – næringsdrivende - fradrag
AFG nr 9284 af 21/04/2009 - Gældende
Tab på garantkonti i Sparekassen A fradragsberettiget for selskab
AFG nr 9283 af 21/04/2009 - Gældende
En fysisk persons tab på garantbeviser i Sparekassen A kunne ikke sidestilles med tab på aktier
AFG nr 9216 af 24/03/2009 - Gældende
Den skattemæssige behandling af naboers ret til at få overskud/pligt til at dække underskud ved et vindmølleprojekt
AFG nr 9106 af 17/02/2009 - Gældende
Erhvervsdrivende – swap - virksomhedsordning
AFG nr 9053 af 27/01/2009 - Gældende
Bankpakken – hybrid kernekapital
AFG nr 9129 af 16/12/2008 - Gældende
Købe- og salgsret til anparter samt skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT
AFG nr 9044 af 16/12/2008 - Gældende
Fordring – udbytte - datterselskab
AFG nr 9039 af 16/12/2008 - Gældende
Obligation – uforrentet fordring i fremmed valuta
AFG nr 9608 af 19/08/2008 - Gældende
Struktureret værdipapir – rente – suspensivt betinget aftale - certifikater
AFG nr 9380 af 17/06/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger
AFG nr 9370 af 17/06/2008 - Gældende
Kontoprodukt – beskatning som finansiel kontrakt
AFG nr 9342 af 20/05/2008 - Gældende
Struktureret indlån – finansiel kontrakt - virksomhedsordningen
AFG nr 9051 af 20/05/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt – lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9425 af 22/04/2008 - Gældende
Gældseftergivelse - tilskud
AFG nr 9682 af 24/04/2007 - Gældende
Rentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven
AFG nr 9681 af 24/04/2007 - Gældende
Regulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks
AFG nr 9673 af 24/04/2007 - Gældende
Renteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 10090 af 19/12/2006 - Gældende
Obligation i fremmed valuta, hvor indfrielseskursen blev reguleret med udviklingen på fremmede valutaer
AFG nr 9036 af 21/11/2006 - Gældende
Fjernvarmecentral ændrer vedtægter, navn og hæftelse men ikke skatteretlig karakter
AFG nr 9021 af 21/11/2006 - Gældende
Obligation investering i ejendomme
AFG nr 10063 af 21/11/2006 - Gældende
Obligation indfrielsen reguleret af udviklingen på guld og afgrøder
AFG nr 10062 af 21/11/2006 - Gældende
Obligation investering i udenlandsk statsgæld
AFG nr 10054 af 21/11/2006 - Gældende
Obligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter ingen risiko for anden indfrielse end kurs pari
AFG nr 10053 af 21/11/2006 - Gældende
Ekstraordinær indfrielse af garantibeviser
AFG nr 9560 af 20/06/2006 - Gældende
Renteswaps finansielle kontrakter erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9507 af 25/04/2006 - Gældende
Variabelt forrentet obligationslån tabsfradragsbegrænsning for udstedelseskurstab
AFG nr 9502 af 25/04/2006 - Gældende
Strukturerede obligationer modregning af tab i finansielle kontrakter og virksomhedsordningen
AFG nr 9500 af 25/04/2006 - Gældende
Obligation blåstemplet fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter
AFG nr 9517 af 21/03/2006 - Gældende
Køberet mere end to parter
AFG nr 9501 af 21/03/2006 - Gældende
Tilbagekøb af ejendom og driftsmidler m.m.
AFG nr 9013 af 11/10/2005 - Gældende
Obligationer blåstemplede fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter
AFG nr 9012 af 11/10/2005 - Gældende
Obligationer blåstemplet fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter
AFG nr 9011 af 11/10/2005 - Gældende
Obligationer fordringssiden omfattet af regler om finansielle instrumenter
AFG nr 9176 af 15/03/2005 - Gældende
Obligation blåstemplet regulering af indfrielsessummen
AFG nr 9018 af 18/08/2003 - Gældende
Rentefrihed ved lån i familieforhold
AFG nr 9424 af 20/05/3002 - Gældende
Mindsterentekravet - obligation - blåstemplet - variabel rente med bund
AFG nr 9434 af 31/07/2002 - Gældende
Afslag på anvendelse af realisationsprincip for finansielle kontrakter
AFG nr 9298 af 19/03/2002 - Gældende
Næring med finansielle kontrakter
AFG nr 9281 af 19/03/2002 - Gældende
Forskellige former for produkter til brug for rentesikring af realkreditlån
AFG nr 9138 af 19/03/2002 - Gældende
Gældseftergivelse positiv egenkapital
AFG nr 9062 af 19/02/2002 - Gældende
Virksomhedsomdannelse kursen på omdannelsestidspunktet ved løbende afdrag på gæld
AFG nr 9195 af 11/12/2001 - Gældende
Selskabs salg af aktiepost - overdragelse af salgsret
AFG nr 11088 af 22/02/2000 - Gældende
Gældskonvertering
AFG nr 9386 af 23/02/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked Repo-forretninger
AFG nr 9116 af 29/01/1999 - Gældende
Realkreditlån i fremmed valuta
AFG nr 9901 - Gældende
Digital valuta anset for struktureret fordring
AFG nr 9742 - Gældende
Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9741 - Gældende
Hvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
AFG nr 10153 - Gældende
Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst
UDT nr 9346 af 14/06/2004 - Gældende
Gensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat
UDT nr 9312 af 24/02/2004 - Gældende
Fortolkning af genoptagelsescirkulære 2003-26
UDT nr 12310 af 01/10/2001 - Gældende
Meddelelse om fradrag efter kursgevinstloven for låneomkostninger på lån, der stiftes og indfries til pari