Søgeresultat


Søgningen fandt 125 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9125 af 29/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger
KEN nr 9360 af 15/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 9346 af 02/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse
KEN nr 9332 af 29/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af gældseftergivelse
KEN nr 9294 af 21/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. swapaftale – virksomhedsordning – bindende svar (SKM2010.110.SR)
KEN nr 9378 af 23/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatning - konsolidering
KEN nr 9380 af 26/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale – bindende svar (SKM2009.64.SR)
KEN nr 10074 af 18/09/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag
KEN nr 10019 af 10/07/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid
KEN nr 9482 af 06/04/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår
KEN nr 10209 af 21/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser – skattefrihed for fysiske personer – bindende svar (SKM2006.SR)
KEN nr 9542 af 20/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. avance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar
KEN nr 10259 af 13/05/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af gældseftergivelse på gæld i fremmed valuta - salg af fast ejendom - kommanditselskab
KEN nr 10830 af 04/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gældseftergivelse anset for skattepligtig indkomst
KEN nr 10855 af 03/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 6
KEN nr 10917 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering – ikke godkendt
KEN nr 10910 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forudbetaling ved køb af traktor – ikke leveret – fradrag
KEN nr 9784 af 30/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for låneomkostninger
KEN nr 9288 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse
KEN nr 10171 af 05/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nægtelse af fradrag for tab på fordringer
KEN nr 10190 af 03/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Selskabets tilgodehavende skiftet karakter til udlån
KEN nr 9233 af 30/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Moder - og datterselskab - gældseftergivelse
KEN nr 10046 af 19/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendom i Frankrig - lejeindtægt - hovedaktionær - genbeskatning af underskud af ejendom
KEN nr 9178 af 13/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overførsler fra koncernforbundet selskab - letter of support - tilskud - stiftelse af fordring eller kautionstab
KEN nr 9873 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Bindende ligningssvar - skattemæssige konsekvenser af ændring af lånevilkår på et selskabs lån fra hovedanpartshaveren
KEN nr 10145 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Et selskabs selvangivne tab på fordring anset som ikke fradragsberettiget tilskud til anden virksomhed
KEN nr 10048 af 24/08/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fraflytningsbeskatning i medfør af ophør af skattepligt
KEN nr 10047 af 20/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gevinst på gæld ved gældskonvertering koncernforbundne selskaber
KEN nr 9420 af 01/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for låneomkostninger på lån i Euro.
KEN nr 9647 af 21/10/2003 - Gældende
Omgørelse aktieselskab kapitalforhøjelse
KEN nr 10272 af 24/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. september 2003 vedrørende fordring indfriet af datterselskab.
KEN nr 9658 af 12/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. maj 2003 vedr. Gældseftergivelse af lån fra fond interesseforbundne parter
KEN nr 9630 af 28/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. april 2003 vedr. Gældseftergivelse ved rekonstruktion - skattepligt
KEN nr 9601 af 03/02/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. februar 2003 vedr. Tab på udlån Kørelærers lån til kørelærerforening der drev køreteknisk anlæg
KEN nr 10081 af 27/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. maj 2002 vedr. kursgevinst på valutaterminskontrakt.
KEN nr 10025 af 22/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22/1 2002 vedr. Genoptagelse af skatteansættelse låneomkostninger kurstab.
KEN nr 12814 af 29/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12820 af 10/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11157 af 20/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11159 af 14/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 9952 af 22/10/2019 - Gældende
Lån – Callable Subordinated Capital Securities
AFG nr 9907 af 24/09/2019 - Gældende
Afdeling i AIF-SIKAV anset for et selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9826 af 25/06/2019 - Gældende
Aktieløn - køberetter - valutakurstab
AFG nr 9561 af 30/04/2019 - Gældende
Kursgevinst ved omlægning / eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta
AFG nr 9560 af 30/04/2019 - Gældende
Kursgevinst ved omlægning / eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta
AFG nr 9161 af 29/01/2019 - Gældende
Lån – Callable Subordinated Capital Securities
AFG nr 10171 af 18/12/2018 - Gældende
Tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt
AFG nr 9709 af 26/06/2018 - Gældende
Fordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel
AFG nr 9673 af 26/06/2018 - Gældende
Fordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel
AFG nr 9421 af 29/05/2018 - Gældende
Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte
AFG nr 9420 af 29/05/2018 - Gældende
Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
AFG nr 9409 af 24/04/2018 - Gældende
Uddeling til selvejende institution
AFG nr 9393 af 24/04/2018 - Gældende
Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9136 af 27/02/2018 - Gældende
Afkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning
AFG nr 9127 af 30/01/2018 - Gældende
Overdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål
AFG nr 9113 af 30/01/2018 - Gældende
Kreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede
AFG nr 10349 af 19/12/2017 - Gældende
Tab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017
AFG nr 10368 af 28/11/2017 - Gældende
Kursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021
AFG nr 10153 af 24/10/2017 - Gældende
Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst
AFG nr 9901 af 22/08/2017 - Gældende
Digital valuta anset for struktureret fordring
AFG nr 9742 af 23/05/2017 - Gældende
Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9741 af 23/05/2017 - Gældende
Hvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
AFG nr 10466 af 23/05/2017 - Gældende
Hvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9273 af 24/01/2017 - Gældende
Skattefrit afkald på regresfordring
AFG nr 9997 af 27/09/2016 - Gældende
Omlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt
AFG nr 10026 af 27/09/2016 - Gældende
Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri
AFG nr 9966 af 30/08/2016 - Gældende
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter
AFG nr 9900 af 30/08/2016 - Gældende
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter
AFG nr 9812 af 21/06/2016 - Gældende
Profit sharing-lån, medarbejder
AFG nr 9657 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Virksomhedsordningen - udlån opstået ved salg af virksomhedsaktiver - struktureret fordring
AFG nr 9644 af 21/06/2016 - Gældende
Bindende svar - Renteswaps med negativ indgangsværdi anset for finansielle kontrakter
AFG nr 9486 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Banklån med renteloft - gæld - renteudgifter
AFG nr 9649 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Aktieoptioner, værdiansættelse, Black-Scholes, Ligningsrådets formel
AFG nr 9292 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Tab på fordring / erstatningskrav
AFG nr 10568 af 25/03/2014 - Gældende
Bindende svar - Lån - Subordinated Capital Securities
AFG nr 9440 af 23/06/2009 - Gældende
Strukturerede obligationer – kursgevinst – udenlandsk valuta
AFG nr 9413 af 19/05/2009 - Gældende
Finansielle instrumenter – næringsdrivende - fradrag
AFG nr 9284 af 21/04/2009 - Gældende
Tab på garantkonti i Sparekassen A fradragsberettiget for selskab
AFG nr 9283 af 21/04/2009 - Gældende
En fysisk persons tab på garantbeviser i Sparekassen A kunne ikke sidestilles med tab på aktier
AFG nr 9216 af 24/03/2009 - Gældende
Den skattemæssige behandling af naboers ret til at få overskud/pligt til at dække underskud ved et vindmølleprojekt
AFG nr 9106 af 17/02/2009 - Gældende
Erhvervsdrivende – swap - virksomhedsordning
AFG nr 9053 af 27/01/2009 - Gældende
Bankpakken – hybrid kernekapital
AFG nr 9129 af 16/12/2008 - Gældende
Købe- og salgsret til anparter samt skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT
AFG nr 9044 af 16/12/2008 - Gældende
Fordring – udbytte - datterselskab
AFG nr 9039 af 16/12/2008 - Gældende
Obligation – uforrentet fordring i fremmed valuta
AFG nr 9608 af 19/08/2008 - Gældende
Struktureret værdipapir – rente – suspensivt betinget aftale - certifikater
AFG nr 9380 af 17/06/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger
AFG nr 9370 af 17/06/2008 - Gældende
Kontoprodukt – beskatning som finansiel kontrakt
AFG nr 9342 af 20/05/2008 - Gældende
Struktureret indlån – finansiel kontrakt - virksomhedsordningen
AFG nr 9051 af 20/05/2008 - Gældende
Kursgevinst – finansiel kontrakt – lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen
AFG nr 9425 af 22/04/2008 - Gældende
Gældseftergivelse - tilskud
AFG nr 9682 af 24/04/2007 - Gældende
Rentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven
AFG nr 9681 af 24/04/2007 - Gældende
Regulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks
AFG nr 9673 af 24/04/2007 - Gældende
Renteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 10090 af 19/12/2006 - Gældende
Obligation i fremmed valuta, hvor indfrielseskursen blev reguleret med udviklingen på fremmede valutaer
AFG nr 9036 af 21/11/2006 - Gældende
Fjernvarmecentral ændrer vedtægter, navn og hæftelse men ikke skatteretlig karakter
AFG nr 9021 af 21/11/2006 - Gældende
Obligation investering i ejendomme
AFG nr 10063 af 21/11/2006 - Gældende
Obligation indfrielsen reguleret af udviklingen på guld og afgrøder
AFG nr 10062 af 21/11/2006 - Gældende
Obligation investering i udenlandsk statsgæld
AFG nr 10054 af 21/11/2006 - Gældende
Obligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter ingen risiko for anden indfrielse end kurs pari
AFG nr 10053 af 21/11/2006 - Gældende
Ekstraordinær indfrielse af garantibeviser
AFG nr 9560 af 20/06/2006 - Gældende
Renteswaps finansielle kontrakter erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9507 af 25/04/2006 - Gældende
Variabelt forrentet obligationslån tabsfradragsbegrænsning for udstedelseskurstab
AFG nr 9502 af 25/04/2006 - Gældende
Strukturerede obligationer modregning af tab i finansielle kontrakter og virksomhedsordningen
AFG nr 9500 af 25/04/2006 - Gældende
Obligation blåstemplet fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter
AFG nr 9517 af 21/03/2006 - Gældende
Køberet mere end to parter
AFG nr 9501 af 21/03/2006 - Gældende
Tilbagekøb af ejendom og driftsmidler m.m.
AFG nr 9013 af 11/10/2005 - Gældende
Obligationer blåstemplede fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter
AFG nr 9012 af 11/10/2005 - Gældende
Obligationer blåstemplet fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter
AFG nr 9011 af 11/10/2005 - Gældende
Obligationer fordringssiden omfattet af regler om finansielle instrumenter
AFG nr 9176 af 15/03/2005 - Gældende
Obligation blåstemplet regulering af indfrielsessummen
AFG nr 9018 af 18/08/2003 - Gældende
Rentefrihed ved lån i familieforhold
AFG nr 9424 af 20/05/3002 - Gældende
Mindsterentekravet - obligation - blåstemplet - variabel rente med bund
AFG nr 9434 af 31/07/2002 - Gældende
Afslag på anvendelse af realisationsprincip for finansielle kontrakter
AFG nr 9298 af 19/03/2002 - Gældende
Næring med finansielle kontrakter
AFG nr 9281 af 19/03/2002 - Gældende
Forskellige former for produkter til brug for rentesikring af realkreditlån
AFG nr 9138 af 19/03/2002 - Gældende
Gældseftergivelse positiv egenkapital
AFG nr 9062 af 19/02/2002 - Gældende
Virksomhedsomdannelse kursen på omdannelsestidspunktet ved løbende afdrag på gæld
AFG nr 9195 af 11/12/2001 - Gældende
Selskabs salg af aktiepost - overdragelse af salgsret
AFG nr 11088 af 22/02/2000 - Gældende
Gældskonvertering
AFG nr 9386 af 23/02/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked Repo-forretninger
AFG nr 9116 af 29/01/1999 - Gældende
Realkreditlån i fremmed valuta
UDT nr 9346 af 14/06/2004 - Gældende
Gensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat
UDT nr 9312 af 24/02/2004 - Gældende
Fortolkning af genoptagelsescirkulære 2003-26
UDT nr 12310 af 01/10/2001 - Gældende
Meddelelse om fradrag efter kursgevinstloven for låneomkostninger på lån, der stiftes og indfries til pari