Søgeresultat


Søgningen fandt 31 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 82 af 24/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3 og 6, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)
BEK nr 1341 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 22, 24, 26 og 27 i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.)
BEK nr 1121 af 24/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, 4 og 5, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte til husstandsvindmøller)
BEK nr 121 af 05/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.)
BEK nr 120 af 05/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og i lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love
BEK nr 1319 af 22/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
BEK nr 1270 af 07/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven
BEK nr 683 af 26/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.)
BEK nr 1277 af 16/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, 4, 5 og 14, og § 6, nr. 4, 5 og 9, i lov om ændring af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om anvendelse af vedvarende energikilder m.v.
BEK nr 1431 af 21/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi
(Kompensation for CO2-afgift)
BEK nr 413 af 17/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi
(Grøn ordning, udnyttelse af energi fra vand og vind på havet, pristillæg m.v.)
BEK nr 1414 af 27/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi
BEK nr 1090 af 25/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 748 af 09/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
BEK nr 393 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
(Nettilslutningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1706 af 23/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015
BEK nr 496 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion
BEK nr 1114 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere
BEK nr 1113 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
BEK nr 301 af 25/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas
BEK nr 1208 af 14/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v.
(Stamdatabekendtgørelsen)
BEK nr 565 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg
(Kraftværksbekendtgørelsen)
BEK nr 73 af 25/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
BEK nr 692 af 26/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til at fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med vedvarende energikilder
BEK nr 891 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
(Systemansvarsbekendtgørelsen)
BEK nr 1476 af 13/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet
BEK nr 1323 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet
BEK nr 1322 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1008 af 20/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om visse vindmøller, der nettilsluttes fra den 1. september 2010
BEK nr 400 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning
BEK nr 279 af 03/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller