Søgeresultat


Søgningen fandt 30 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 27 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9951 af 15/05/2008 - Gældende
Klage over afslag på ansøgning om forlængelse af tilladelse fra juli 2004 til supplering af parcelhusejendom, som ikke er fritliggende.
KEN nr 9822 af 29/02/2008 - Gældende
Klage over Jordbrugskommissionens afgørelse vedrørende erhvervelse af en landbrugsejendom
KEN nr 9819 af 11/02/2008 - Gældende
Klage over afslag på ansøgning om dispensation til, at en søn kan erhverve faderens bedrift bortset fra en bygningsparcel på ca. 5 ha.
KEN nr 10601 af 30/11/2007 - Gældende
Klage over jordbrugskommissionens afslag på ansøgning om, at matr. nr. … Strynø genoprettes som landbrugsejendom
KEN nr 10593 af 30/11/2007 - Gældende
Klage over afslag på ansøgning om tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten
KEN nr 10602 af 16/11/2007 - Gældende
Klage over påbud om afhændelse af ejendom, der ikke længere anvendes til minkfarm
KEN nr 10164 af 16/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Køb af landbrugsejendom - nullitet
KEN nr 10095 af 25/11/2005 - Gældende
Overgangsregler i bekendtgørelse om husdyr og arealkrav ved midlertidig afbrydelse af dyreholdet.
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1139 af 23/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om landbrugsejendomme
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1427 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme
(Regelbekendtgørelsen)
BEK nr 1426 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme
(Landinspektørbekendtgørelsen)
BEK nr 316 af 21/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme
(Tinglysningsbekendtgørelsen)
BEK nr 151 af 13/03/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om tiltræden af rådgivende sagkyndige m.v. ved jordbrugskommissionerne
BEK nr 553 af 15/08/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme (* 1)
BEK nr 241 af 14/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af de i landbrugslovens § 13, stk. 3, nr. 2, og § 16, stk. 3, omhandlede beløbsgrænser
BEK nr 665 af 14/10/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af landbrugspligt m.v.
BEK nr 398 af 15/08/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om amtsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til udnyttelse af råstofforekomster på landbrugsejendomme
BEK nr 42 af 24/02/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om landbrugsejendommes notering som familieejendomme
CIR nr 119 af 14/10/1988 - Gældende
Cirkulære om de lokale jordlovsmyndigheders opgaver i forbindelse med administrationen af landbrugsloven
CIR nr 118 af 14/10/1988 - Gældende
Cirkulære om administrationen af landbrugsloven
CIR nr 54 af 19/03/1987 - Gældende
Cirkulære om lov om landbrugsejendomme
CIR nr 9174 af 19/04/2010 - Gældende
Cirkulære om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen mv.
VEJ nr 9696 af 29/06/2018 - Gældende
Vejledning til landbrugsloven
VEJ nr 34 af 03/06/2005 - Gældende
Vejledning om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administration af lov om landbrugsejendomme
VEJ nr 97 af 15/10/2002 - Gældende
Vejledning om husdyrhold og arealkrav m.v.
VEJ nr 13525 af 31/08/1989 - Gældende
Vejledning om tilskudsordning for jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder
VEJ nr 13150 af 30/06/1982 - Gældende
Vejledning i landbrugsplanlægning
MED nr 13780 af 05/10/1992 - Gældende
Vedrørende landbrugsplanlægningen.