Søgeresultat


Søgningen fandt 29 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 28 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1178 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
BEK nr 224 af 31/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1559 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
BEK nr 177 af 28/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale
BEK nr 154 af 06/04/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om punktudsugningsanlæg for håndslibemaskiner i autolakererier
CIR nr 11047 af 11/10/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forlængelse af generel call in for sager om godkendelse af genetisk modificerede organismer til produktion.
CIR nr 14013 af 19/12/1986 - Gældende
Cirkulære om stop for ulovlige udledninger inden 1. maj 1987 (til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
CIR nr 136 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om miljøregler for dyrehold og husdyrgødning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.)
CIR nr 135 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om pelsdyrfarme (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet)
CIR nr 14001 af 01/08/1985 - Gældende
Cirkulære om nitratholdige gødningsstoffer (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet)
CIR nr 35 af 25/03/1985 - Gældende
Cirkulære om kortlægning af og redegørelse for affaldsbortskaffelsen (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser og Hovedstadsrådet)
CIR nr 7 af 16/01/1985 - Gældende
Cirkulære om bortskaffelse af slam fra spildevandsrensningsanlæg
CIR nr 14001 af 08/12/1983 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af slagger og flyveaske (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet)
CIR nr 15 af 04/02/1983 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet. Begrænsning af kloakeringer i sommerhusområder m.v. (Til samtlige kommunalbestyreler og amtsråd samt Hovedstadsrådet).
CIR nr 15 af 16/05/1980 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet.
CIR nr 164 af 13/08/1976 - Gældende
Cirkulære om ophør af landvæsensretternes behandling af sager om afledning af spildevand m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsens- og overlandvæsenskommissioner)
CIR nr 107 af 15/05/1974 - Gældende
Cirkulære om miljøbeskyttelsesloven. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet).
CIR nr 94 af 17/04/1974 - Gældende
Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse
VEJ nr 14009 af 31/12/1982 - Gældende
Støj og lugt fra restaurationer (vejledning nr 3) Resume
VEJ nr 14006 af 31/12/1982 - Gældende
Overslagsmetode til beregning af vejtrafikstøj Resume
VEJ nr 14005 af 31/12/1982 - Gældende
Måling af vejtrafikstøj
CIS nr 160 af 10/10/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om etablering af jordvarmeanlæg.
CIS nr 14001 af 20/03/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kontakt mellem miljømyndighederne og luftfartsmyndighederne ved behandlingen af godkendelses - eller klagesager vedrørende lufthavne og flyvepladser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
CIS nr 14003 af 21/11/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ikrafttræden af ændringer af miljøbeskyttelseslovens § 27 vedrørende afholdelse og fordeling af udgifter ved etablering og drift af spildevandsanlæg, jfr. lov nr. 107 af 29. marts 1978.
CIS nr 14003 af 02/12/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning af miljøstyrelsen om behandling af spildevandsplaner, -udledningstilladelser m.v. Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.
CIS nr 153 af 22/07/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om administrationen af sager om afledning af vand fra veje. (* 1) (Til kommunalbestyrelser og amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner.)
RTL nr 14009 af 31/12/1983 - Gældende
Vejledende retningslinier for konstruktion af overjordiske ståltanke med rumindhold indtil 200 m3 til opbevaring af de i §1 i bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie m.v. omhandlede mineral olieprodukter (vejledning nr. 4) Resume