Søgeresultat


Søgningen fandt 25 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 31 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1201 af 14/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om størrelsen af jordrente og rente af statslån med konjunkturbestemt rente i husmandsbrug
BEK nr 331 af 25/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om jordfordeling
(Jordfordelingsbekendtgørelsen)
BEK nr 987 af 03/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om jordkøbsnævn i Tønder Kommune og i Sønderborg Kommune
BEK nr 1220 af 18/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om jordkøbsnævn
BEK nr 1289 af 08/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af jordfordelingslovens bestemmelser om statens forkøbsret
BEK nr 820 af 10/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om et ændret fredningsbælte ved Skjern Å's udløb i Ringkøbing Fjord (* 1)
BEK nr 323 af 28/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af krebs i ferske vande
BEK nr 739 af 26/08/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler
BEK nr 151 af 13/03/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om tiltræden af rådgivende sagkyndige m.v. ved jordbrugskommissionerne
BEK nr 782 af 22/11/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om bemyndigelse i henhold til lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige forhold m.m.
BEK nr 743 af 19/11/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugskommissioner
CIR nr 13170 af 20/03/1987 - Gældende
Jordfordelingskontorets kontorcirkulære vedrørende takster for planlægning af jordfordelingssager
CIR nr 13020 af 29/03/1971 - Gældende
Kontorcirkulære vedrørende 'landsbysager'
VEJ nr 13842 af 15/10/1996 - Gældende
Jordfordeling med 5-10 ejendomme, Vejledning
VEJ nr 13841 af 15/10/1996 - Gældende
Almindelig jordfordeling, Vejledning
VEJ nr 13840 af 15/10/1996 - Gældende
Jordfordeling og matrikulær berigtigelse, Vejledning
VEJ nr 13095 af 15/04/1983 - Gældende
Vejledning angående fremgangsmåden ved salg eller pantsætning af ejendomme, der deltager i jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven, og hvorpå foreløbig kendelse er tinglyst
SKR nr 13175 af 27/06/1984 - Gældende
Landbrugsministeriets skrivelse om bemyndigelse til jordbrugsdirektoratet til erhvervelse af arealer uden forelæggelse for landbrugsministeriet, hvis købesummen ikke overstiger 300.000 kr.
SKR nr 13150 af 25/09/1978 - Gældende
Landbrugsministeriets skrivelse om jordbrugsdirektoratets pålæggelse af forkøbsret på arealer i det øvrige land
SKR nr 13115 af 06/12/1977 - Gældende
Landbrugsministeriets skrivelse om jordbrugsdirektorates pålæggelse af forkøbsret på arealer i Sønderjylland
CIS nr 13175 af 20/03/1987 - Gældende
Kontorcirkulære vedrørende ændring af takster i forbindelse med planlægning af landsbysager
CIS nr 13040 af 31/01/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til jordbrugskommissionerne, viceformændene, vedrørende udlånsloven i forbindelse med 'mindre jordfordelingssager' og 'vejanlægssager'.
CIS nr 13015 af 09/01/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende udmåling af lån efter udlånsloven, (lovbekendtgørelse 61/1983 om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål)