Søgeresultat


Søgningen fandt 60 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 141 af 17/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)
BEK nr 123 af 05/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
BEK nr 1220 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
(Svovlbekendtgørelsen)
BEK nr 1071 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 985 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
BEK nr 95 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
BEK nr 76 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser
(Alternativbekendtgørelsen)
BEK nr 1326 af 19/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser
(F-gas bekendtgørelsen)
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)
BEK nr 658 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)
BEK nr 252 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Tungmetalbekendtgørelsen)
BEK nr 1412 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)
BEK nr 1192 af 08/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling
(Bundmalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1122 af 30/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv
BEK nr 1024 af 23/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)
BEK nr 923 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.
BEK nr 73 af 25/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Kviksølvbekendtgørelsen)
BEK nr 47 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
BEK nr 5 af 05/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om narre- og flaskesutter
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)
BEK nr 1455 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse krav til emballager
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
BEK nr 1388 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål
BEK nr 1386 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
BEK nr 1369 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
BEK nr 1368 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
BEK nr 870 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
BEK nr 1287 af 04/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser
BEK nr 644 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret
BEK nr 1217 af 11/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år
BEK nr 803 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)
BEK nr 170 af 22/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af methylbromid til jorddesinfektion
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)
BEK nr 858 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer
BEK nr 856 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly
BEK nr 855 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
BEK nr 854 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)
BEK nr 787 af 15/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v.
BEK nr 402 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer
BEK nr 284 af 03/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende vaske- og rengøringsmidler
BEK nr 820 af 29/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser
(POP-stoffer)
BEK nr 830 af 30/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter
BEK nr 73 af 16/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier
BEK nr 223 af 05/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold af cadmium i fosforholdig gødning
BEK nr 289 af 22/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende
BEK nr 220 af 19/05/1942 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Dyrelivet paa Ølene i Østermarie Kommune paa Bornholm.
CIR nr 14015 af 18/06/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forlængelse af generel call-in af genteknoligisk produktion Nr 14015 af 18/06/1990
CIR nr 145 af 10/11/1988 - Gældende
Cirkulære om arealudlæg til placering af specialdepoter for flyveaske og afsvovlingsprodukter fra kraftværker (Til samtlige amtsråd og Hovedstadsrådet)
CIR nr 51298 af 15/08/1986 - Gældende
Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner Til samtlige politimestre og politidirektøren i København
CIR nr 188 af 01/09/1977 - Gældende
Cirkulære om olieaffald
CIR nr 212 af 14/10/1976 - Gældende
Cirkulære om kemikalieaffald
VEJ nr 9910 af 01/05/2006 - Gældende
Cromat i cement At-vejledning C.1.4 Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering
VEJ nr 60187 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer lovpligtige oplysninger
Vejledning samt Skema I til selvklassificering
VEJ nr 60206 af 01/08/1990 - Gældende
Vejledende liste over farlige stoffer
VEJ nr 60271 af 01/11/1974 - Gældende
Farlige stoffer
CIS nr 6 af 07/01/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tillæg til cirkulære af 1. september 1977 om olieaffald (til samtlige kommunalbestyrelser)
MED nr 52 af 17/05/1985 - Gældende
Meddelelse om undersøgelsesmetoder ved anmeldelse af kemiske stoffer.