Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 775 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 944 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 920 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
BEK nr 840 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
BEK nr 1729 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner
BEK nr 464 af 30/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold og form af basisanalysen for første vandplanperiode
BEK nr 1114 af 25/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015
VEJ nr 9804 af 27/10/2005 - Gældende
Vurdering af vandforekomsters tilstand