Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
BEK nr 944 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 920 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
BEK nr 840 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
BEK nr 1729 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner
BEK nr 464 af 30/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold og form af basisanalysen for første vandplanperiode
BEK nr 1114 af 25/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015
VEJ nr 9804 af 27/10/2005 - Gældende
Vurdering af vandforekomsters tilstand